معتبرترین منابع کنکور ارشد باغبانی 96-97 - باغبانی و کارشناسی ارشد | منابع ارشد باغبانی 96 | جزوات ارشد باغبانی | جزوات جدید ارشد باغبانی | جزوات تضمینی ارشد باغبانی | منابع نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی | منابع کارشناسی ارشد باغبانی - ... ی باغبانی | جزوات رایگان کارشناسی ارشد باغبانی | کارشناسی ارشد علوم باغبانی | سوالات و پاسخ تشریحی ارشد علوم باغبانی | منابع کنکور ارشد باغبانی | ارشد رشته باغبانی

... اه شناسی
- جزوه ... اه شناسی   ۳۸۵صفحه شامل { جزوه ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی  ... شهریار سعیدی، جزوه ... اهشناسی | جزوه مورفولوژی  ... شهریار سعیدی |  جزوه اصول رده بندی ... اهی  شهریار سعیدی | جزوه سیستماتیک  ... اهی  ... وزوایی  ... تهران | جزوه سیستماتیک ... اهی  ... شهریار سعیدی | خلاصه نویسی و سیستماتیک و موفولوژیک و تصاویر کمکی و مفید}
- جزوه سیستماتیک ... اهی   ... بقایی  ... تهران                  ۱۰۲ صفحه
- جزوه سیستماتیک ... اهان زراعی و زینتی  محمد صانعی شریعت پناهی ۱۲۲صفحه- جزوه سیستماتیک ... اهی   ... اکبر حجت جلالی- جزوه ... اهشناسی ۲و۱  ... ناظری   ... تهران  ۱۲۴صفحه دست نوشته- جزوه ... اهشناسی عمومی  خانم ... روح ان ... ز نادری ... تهران ۱۵۲صفحه تایپ- جزوه ... اهشناسی 1 ناهید حریری ... تهران {معرفی ... ناهید حریری، ناهید حریری }** کتاب تست تشریح و فیزیولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}** کتاب تست سیستماتیک  ... صداقت حور انتشارات دیباگران {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}** کتاب ... اهشناسی سیستماتیک دیباگران (شهرام صداقت حور) {توضیح در مورد کتاب}** کتاب ... اهشناسی پایه  - ... احمد قهرمان  - انتشارات ... تهران {توضیح در مورد کتاب}
خاک شناسی - جزوه خاکشناسی               ... ... رایی    ...   تبریز            ۱۹۰ صفحه
- جزوه خاکشناسی عمومی   ... حسن رمضان پور    ... ... لان   ۹۹صفحه
- جزوه خاکشناسی (پارسه زراعت) خواص فیزیکی خاک ،پیدایش و رده بندی خاک ،خواص بیولوژی خاک، رطوبت خاک، ت ... یب خاک، حاصلخیزی خاک، شوری و سدیمی بودن خاک  ۱۶۸ صفحه
- جزوه خاک ،مواد غذایی و آب   محمد سیاری     ... ایلام      ۳۲صفحه
- جزوه خاک شناسی      جزوه ... میرحسینی ... تهران
- جزوه خاک شناسی        ... شهلا محمودی دست نوشته
- جزوه خاکشناسی عمومی     دیباگران تست ارشد باغبانی       ۲۶۸صفحه
- جزوه خاکشناسی (پیدایش و رده بندی خاک)   سنجش و دانش     ۸۶ صفحه
** کتاب خاکشناسی عمومی  خانم ... شهلا محمودی (تهیه از کتابفروشیها){توضیح در مورد کتاب}
گلکاری
- جزوه گلکاری  ... صالحی  ... شیراز   ۱۴۰صفحه
- جزوه گلکاری ... خانم روح ان ... ز نادری + گلکاری زینتی ۱۷صفحه تایپ + باغبانی عمومی ... تهران + نام علمی و عمومی نباتات باغبانی بر اساس تیره ،میوه ها و ... یها، ... اهان زینتی ... مرادی نژاد بیرجند  ۱۰صفحه ۲۴۸صفحه
- جزوه گلکاری  ... مرتضی خوشخوی  ... شیراز  ۱۴۰صفحه- جزوه گلکاری  ... ریزی                                          ۱۵۴صفحه- جزوه باغبانی عمومی و اصول باغبانی (تاسیسات باغبانی و گلخانه ها)  ... زکی زاده  ... ... لان   ۷۸صفحه تایپ- جزوه باغبانی عمومی  ... روح ان ... ز نادری  ۱۲۴ صفحه
** کتاب گلکاری  -  ... ابراهیم خالقی  {توضیح در مورد کتاب}
** کتاب جلد اول گلکاری قاسمی قهساره - 336 صفحه -جلد اول کتاب شامل ... اهان باغچه ای ، ... اهان ب ... ی ، ... اهان سوخوار ( پیازی ) ، ... اهان گل دهنده گلدانی است.** کتاب اوایل جلد دوم گلکاری قاسمی قهساره تا بخش ... اهان گوشتی - کل جلد دوم 396 صفحه- جلد دوم هم شامل ... اهان برگساره ای ، کاکتوس ها و ... اهان گوشتی ، چمن و مدیریت آن ، ... اهان پوششی ، ... اهان بالارونده ، ... اهان متفرقه ، بنسای و باغ شیشه ای و باغ آبی ، خشک ... گلها و برگساره ها میباشد {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}** کتاب گلکاری (پرورش گلهای زینتی ایران)  ... احمد خلیقی ۲۰۰صفحه  {توضیح در مورد کتاب}
... یکاری
- جزوه ... یکاری عمومی  ... عبدالکریم کاشی ... تهران   ۱۲۸صفحه تایپ
- جزوه ... یکاری عمومی  ... دلشاد ... تهران  ۸۴صفحه دستنویس
- جزوه تست ... ی عمومی و بذر ... ری  ... یکاری سوری و قهساره- جزوه ... یکاری خصوصی    ... دلشاد   ... تهران        ۱۳۰صفحه دستنویس- جزوه ... یکاری خصوصی    ... عبدالکریم کاشی تهران قسمت اول ۱۳۲ صفحه تایپ - جزوه ... یکاری خصوصی   ... عبدالکریم کاشی تهرا  قسمت دوم  ۱۴۸ صفحه تایپ- جزوه ... یکاری تکمیلی    ... عبدالکریم کاشی   تهران   ۱۷۰صفحه تایپ- جزوه ... یکاری خصوصی    ... مبلی  ... اصفهان     ۹۲صفحه- جزوه ... یکاری سوالات تست ارشد به انضمام سوالات کنکور سالهای گذشته  با ۷مورد موضوعی در مورد ... یکاری  نصرالله سوری و مسعود قاسمی قهساره   منابع استفاده شده برای جمع آوری کتاب ( ... ی ... پیوست- ... یکاری خصوصی ... کاشی تهران ۱و۲- ... یکاری مبلی و مصطفی و پیراسته اصفهان - ... ا ... ی خصوصی تبریز - دانشور اهواز) ۲۴۰صفحه (از کتابفروشیها)- جزوه ... یکاری (اصلاح و بذر ... ری گل و ... ی)  علیرضا مطلبی آذر  ۱۱۸صفحه- جزوه اصلاح ... ی       ... عبدالکریم کاشی ... تهران            ۲۲۸صفحه - جزوه ... یکاری (روشهای پرورش ... ی )  ... عبدالکریم کاشی  ... تهران  ۱۵۴صفحه- جزوه ... ی کاری     ... دشتی    ... بوعلی همدان    دست نوشته
** کتاب سیزیکاری      ... غلامعلی پیوست   ... ... لان  ۵۰۰صفحه  {توضیح در مورد کتاب}** کتاب تست قاسمی قهساره {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
** کتاب گلکاری علمی و عملی مسعود قاسمی قهساره و محسن کافی  {توضیح در مورد کتاب}
فیزیولوژی ... اهی
- جزوه فیزیولوژی ... اهی  ... مجید راحمی ... شیراز    ۱۱۴صفحه
- جزوه فیزیولوژی ... اهی  ... دادپور  ... تبریز   ۱۲۸صفحه
- جزوه فیزیولوژی ... اهی  ... یونس مستوفی ۱۵۸صفحه تایپ- جزوه فیزیولوژی ... اهی  ... کرمزاده تایپی- جزوه فیزیولوژی ... اهی مقدماتی  ... علی احمدی ... تهران دست نویس
**کتاب فیزیولوژی (مبانی و زند ... ... اه ... )  ... حسین لسانی - انتشارات ... تهران
** کتاب زند ... ... اه ...    حسین لسانی و مسعود مجتهدی  {توضیح در مورد کتاب}** کتاب جلد اول فیزولوژی ... اهی تایز و زایگر(plant physiology) (به جز فصل متابولیسم چربی ها) ترجمه: ... محمد کافی ، ... مهرداد لاهوتی ، ... اسکندر زند ، ... حمیدرضا شریفی و ... مرتضی گلدانی- 456 صفحه-  این کتاب در یازده فصل با عناوین ساختار ... اه و سلول، انرژی، آنزیم‌ها و بیان ژن، آب و سلول‌های ... اهی، توازن آب در ... اه، مواد غذایی، انتقال مواد محلول، انتقال در آوند آبکش، فتوسنتز: واکنش‌های نوری فتوسنتز در ... اهان عالی، فتوسنتز: متابولیسم کربن، فتوسنتز: بررسی اکولوژیکی و فیزیولوژی و تنفس و متابولیسم چربی‌ها تنظیم شده است.** کتاب ارشد مجموعه ... ی کشاورزی: فیزیولوژی ... اهی - پوران پژوهش - 410 صفحه
فیزیولوژی پس از برداشت - جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  ... مجیدراحمی   ۶۰ صفحه
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  ... مجیدراحمی  ۱۱۸صفحه خلاصه کتاب ... راحمی
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  ... مستوفی   ... تهران  ۴۴ صفحه
- جزوه تنفس ونقش آن در فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی  ... مصباح بابالار   ۳۶صفحه تایپ
- جزوه فیزیولوژی ... اهی  قسمت فتوسنتز و تنفس  ۴۰صفحه تایپی   ماهان
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی  ۸۲صفحه
- جزوه فیزیولوژی و تشریح ... اهی     ۵۰صفحه تایپ
- جزوه فیزیولوژی پس ازبرداشت  ... کلانتری ... تهران دست نویس
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  ... ارشادی ... بوعلی همدان تایپی 
** کتاب فیزیولوژی پس از برداشت  مترجم  ... مجید راحمی {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}** کتاب فیزیولوژی بعد از برداشت جلیلی مرندی (بخش عمومی)  {توضیح در مورد کتاب}** کتاب فیزیولوژی بعد از برداشت هاشمی دزفولی {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
میوه کاری
- جزوه میوه کاری  ... کوروش وحدتی  ... تهران ۸۰صفحه + خلاصه ای از میوه کاری ... کاظم ارزانی  تربیت مدرس تهران  ۳۴صفحه کلا۱۱۴صفحه
- جزوه میوه کاری (میوه های مناطق معتدله و خزاندار)  ... مجید راحمی  ... شیراز  ۶۰ صفحه  +تکثیر درختان میوه  محمد سیاری  ... ایلام ۲۲صفحه  کلا ۸۲صفحه
- جزوه میوه کاری ۳میوه ارشادی   ... همدان (میوه های مناطق معتدله۲صفحه + گرمسیری و نیمه گرمسیری  ۹۳ ص+ نکاتی درباره دانه ریز های عمده  ۱۳۴ ص)۱۶۰ صفحه** کتاب میوه کاری ... خدیوی {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
میوه کاری معتدله
- جزوه میوه های مناطق معتدله  ... یوسف رسول زادگان ... اصفهان ۱۱۲صفحه
- جزوه میوه کاری در مناطق معتدله خلاصه مباحث   ۶۶صفحه
- جزوه میوه های معتدله ارشادی ... بوعلی همدان تایپی- جزوه منتخب مطالب مهم میوه معتدله از جزوات (میوه معتدله ... کورش وحدتی ... تهران واحد ابوریحان، جزوه میوه های معتدله ... ارزانی ... تربیت مدرس تهران- جزوه میوه های خشک ... فتاحی ... تهران ، جزوه میوه معتدله ... طلایی ... تهران)  دست نویس** کتاب درختان میوه معتدله و خزان دار (میوه های معتدله و میوه کاری)  ...   مجید راحمی ... شیراز** کتاب میوه های مناطق معتدله- نویسنده: وست وود  -مترجم: ... یوسف رسول زادگان  -انتشارات ... صنعتی اصفهان {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
میوه های دانه ریز - جزوه میوه کاری دانه ریز  دانشکده کشاورزی کرج ( ... تهران) ... عبادی + ... واز ... ن گریگوریان ... تبریز  ۹۲ صفحه+ میوه های دانه ریز ... محمد سیاری  ... ایلام  ۳۶ ص جمعا ۱۲۸صفحه
- جزوه میوه کاری دانه ریز  ... عبادی تهران بصورت پاو ... وینت پرینت شده ۵۸صفحه
- جزوه میوه کاری دانه ریز  ... فاطمیه ... تبریز ۵۴ صفحه دستنویس
- جزوه نکات کنکوری میوه دانه ریز  ... ارشادی ... بوعلی همدان تایپی 
** کتاب میوه  های دانه ریزجلیلی مرندی {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
میوه های گرمسیری - جزوه میوه های گرمسیری ... زمانی  انار- ... مالو-مرکبات-آناناس-انبه  ۱۲۰صفحه
- جزوه میوه های گرمسیری ... وحدتی  ... ابوریحان تهران  ۴۸ صفحه
میوه های نیمه گرمسیری
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  ... عنایت الله تفضلی شیراز ۱۵۲صفحه+ لغات انگلیسی و اصطلاحات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۲ صفحه+ میوه های نیمه گرمسیری  ... علی اکبر رامین خلاصه ۱۲ صفحه +میوه های نیمه گرمسیری محمد سیاری ... ایلام ۳۲ صفحه جمعا ۲۰۸صفحه 
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری   ... عبادی  ... تهران  ۱۳۸ صفحه
- جزوه میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری ... سهشوار ... شیراز (مرکبات،انجیر،انار،پسته، ... ما،نار ... ل،انبه،گواوا،آناناس،آوواکادو،بابایا)  ۱۰۸صفحهجزوات اصول باغبانی | میوه خصوصی و عمومی:- جزوه پرورش درختان زینتی  ... مجتهدی  ... تهران  ۱۳۲ صفحه - جزوه گرده افشانی و باروری در ... اهان باغی  ...   عبادی ... تهران ۸۶ صفحه - جزوه میوه ها و ... اهان  ... مهدی فتحی ... شیراز ... ما،موز،نار ... ل.. ۱۰۸صفحه** کتاب اصول باغبانی  ... مرتضی خوشخوی ... شیراز ... شیبانی ... ... ... عنایت اله تفضلی {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}** کتاب میوه کاری (عمومی و خصوصی): تشریح کامل میوه های معتدله، نیمه گرمسیری، گرمسیری و ریز، به همراه توضیح سوالات میوه کاری کنکور کارش ... ارشد باغبانی ... های ... تی و آزاد سال های 1371-1389 نگارش اقای عبدالله خدیوی است
مرکبات - جزوه اصلاح مرکبات   ... حمید اوغلی  ... ... لان   ۴۳صفحه دستنویس
- جزوه مرکبات  محمد سیاری   ... ایلام   ۱۸صفحه
** کتاب پرورش مرکبات در ایران  ... رضا فتوحی قزوینی ـ کشاورزی ... ... لان
ازدیاد نباتات - جزوه ازدیاد نباتات  ... زمانی  ... تهران  ۲۱۲ صفحه + روشهای کلی ازدیاد نباتات و ... اه افزایی - خلاصه  ۳۸ صفحه - کلا ۲۴۴ صفحه
- جزوه ازدیاد نباتات کورش وحدتی ... تهران - واحد ابوریحان دست نویس
- جزوه ازدیاد و خاک و حاصلخیزی  ... سلامی تدریس شده از روی ۳جلد کتاب ازدیاد نباتات (جلد ۱و۲و۳)، ... مرتضی خوشخوی (نکته برداری و قسمت های مهم ۳جلدکتاب می باشد) ۴۰۴صفحه پشت ورو
** کتاب ازدیاد و نباتات ( ... اه افزایی) جلد 1و2و3 ... خوشخوی {توضیح در مورد کتاب}
زبان عمومی
- جزوه زبان عمومی  کلیه رشته ها             پردازش  ۲۱۰صفحه
- جزوه تست های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲صفحه
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی ... سنجش تکمیلی  گرامر سطوح میانی و پیشرفته  زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه- جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد) سنجش و دانش  گروه مولفین کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفحه** کتاب زبان عمومی و تخصصی  - انتشارات سمت {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
زبان تخصصی
- جزوه واژه نامه باغبانی میوه های معتدله و نیمه گرمسیری ،میوه های دانه ریز، ازدیاد نباتات، ... یکاری  ۳۹صفحه - انگلیسی به فارسی  حدودا۵۰صفحه
- جزوه زبان انگلیسی ( واژه ها و اصطلاحات انگلیسی باغبانی) ۲۱۲ صفحه
- جزوه زبان تخصصی تست دیباگران ۴۸صفحه- تست زبان تخصصی انگلیسی ارشد سراسری و آزاد  ۳۶صفحه** کتاب زبان عمومی و تخصصی  - انتشارات سمت {اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ارشد}
سوالات آزمون - سوالات کنکور ارشد باغبانی ،تست آزمون کارشناسی ارشد باغبانی
- سوالات آزمون ارشد باغبانی سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۹۱ با پاسخ کلیدی ( بعضی آزمون ها) ۲۸۰ صفحه
- سوالات آزمون ارشد باغبانی سالهای 1384  الی 1392 با پاسخ کلیدی ( بعضی آزمون ها)
- سوالات تست پرسش های ۴ گزینه ای کنکور ارشد باغبانی ۱۲۰۰ پرسش ۲۳۰ص

داوطلب گرامی شما میتوایند بسته آموزشی را کامل | یا گلچین کنید | یا از هر مجموعه باغبانی (که در این صفحه قید شده) گلچین انجام بدید، انتخاب نمایید بعد ... ید کنید. قیمتهای جزوات و بسته ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد.

جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد باغبانی | منابع تکمیلی ارشد باغبانی | منابع برتر ارشد باغبانی | جزوه ارشد باغبانی |جزوه های ارشد باغبانی | بسته های آموزشی، منابع مرجع، جزوات طبقه بندی شده ، منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی | جزوات برتر کارشناسی ارشد علوم باغبانی | منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی

منابع معرفی شده کارشناسی ارشد رشته باغبانی بعد ازم ... با تعداد زیادی از نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد این رشته در سال‌ های  89 تا 95 تهیه گردیده است.

بسته شماره 2 - بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد باغبانی ... آزاد- جزوات ... آزاد باغبانی، جزوه های ... آزاد ارشد باغبانی:

توجه : لیست اصلی در سایت ثبت نشده است، بعد از ... ید بسته اصلی برای شما ارسال میگردد.
میوه کاری ضریب ۲:
- جزوه میوه کاری ... آزاد ... ی
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ... سید مهدی میری ۷۳ صفحه تایپ
- درختان و درختچه های زینتی بومی ایران ... حکمتی ۲۳ صفحه تایپ

خاک شناسی ضریب ۲:
- جزوه خاکشناسی ... آزاد ... ی
- جزوه خاکشناسی عمومی ... آزاد ... ی

... اه شناسی ضریب ۲:
- جزوه ... اهشناسی عمومی  ... آزاد ... ی
- جزوه ... اهشناسی سیستماتیک  ... آزاد ... ی
- جزوه ... اهشناسی مورفولوژیک ... آزاد ... ی

ازدیاد نباتات ضریب ۳:
- جزوه ازدیاد نباتات ... آزاد ... ی
- جزوه باغبانی عمومی
 
فیزیولوژی ... اهی ضریب ۲:
- جزوه فیزیولوژی ... اهی ... آزاد ... ی
 
فیزیولوژی پس از برداشت ضریب ۲:
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت ... آزاد ... ی

... یکاری ضریب ۲:
- جزوه ... یکاری ... آزاد ... ی

گلکاری ضریب ۲:
- جزوه گلکاری ... آزاد ... ی

کشت و کار ... اهان دارویی ضریب ۲:
- جزوه کشت و کار ... اهان دارویی ... آزاد ... ی

زبان تخصصی علوم باغبانی ضریب ۳:
- جزوه زبان تخصصی علوم باغبانی ... آزاد ... ی
- جزوه زبان عمومی ... ازاد ... ی

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی:
- مجموعه سوالات آزمون ارشد باغبانی از اولین آزمون تا آ ... ین آزمون (سوالات با پاسخ تشریحی نیز موجود است میتوانید ... ید نمایید)
... ید منابع ... آزاد ارشد باغبانی

3- سوالات آزمون ... آزاد ... ی دوره ... ی (ph.d ) علوم باغبانی :
آزمون ورودی دوره ... ی (.ph.d) علوم باغبانی  ... آزاد ... ی
 
دوره ... ی تخصصی ph.d رشته علوم باغبانی (سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ ) تعداد سوالات طرح شده در دفترچه سال ۱۳۸۷ ... ی: 
سوالات درس تغذیه در ... اهان باغبانی  - رشته علوم باغبانی کد ( ۳۰۳۰) - ۶ سوال طرح شده است. مثل سوال۱: نقش پتاسیم در تنضیم متابولیسم ... اهان را بنویسید؟
سوالات درس فیزیولوژی ... اهی و مواد تنظیم کننده رشد ... اهی  ...... ۵ سوال 
سوالات درس تکثیر ... اهان ریز ازدیادی  ....... ۳ سوال
سوالات درس میوه کاری...... ۴ سوال
سوالات درس ... اهشناسی و اصلاح نباتات د رباغبانی ...... ۸ سوال
سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی  ...... ۲ سوال 
سوالات درس ... یکاری و گلکاری ........ ۸ سوال

4- دفترچه سوالات آزمون ارشد باغبانی - سوالات تست کنکوری ... آزاد فوق لیسانس ... ی علوم باغبانی: سوالات تست کارشناسی ارشد ناپیوسته (فوق لیسانس) رشته های ... ی کشاورزی- علوم باغبانی ،علوم باغبانی (میوه کاری - ... ی کاری- ... اهان زینتی- ... اهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای ) و علوم و تکنولوژی بذر کدهای (۵۰۲۰۴-۵۰۲۲۱-۵۰۲۲۲-۵۰۲۲۵-۵۰۲۲۰-۵۰۵۵۳)

5- موارد سلیقه ای و جزوات ... ی بصورت مجزا از هم، ... ید جزوات ارشد باغبانی:- جزوه ... اه شناسی۱ خلاصه درس فیزیولوژی و تشریح ... اهی ۹۸صفحه تایپ
- جزوه تشریح و رده بندی ... اهی  خانم سبرن ...   ۱۳۶صفحه
- جزوه تشریح و رده بندی ... اهی  خانم شبرن ...   ۲۹صفحه تایپ 
- جزوه باغبانی عمومی ... آزاد ... ی دماوند ۸۸ صفحه تایپ
- جزوه باغبانی عمومی  تایپ ۳۲صفحه
- جزوه فیزیولوژی ... اهی  ۱۶۶ صفحه  تایپ
- جزوه فیزیولوژی ... اهی - آنالیز رشد ... حبیبی ۶۸ صفحه دستنویس
- جزوه هرس درختان و درختچه ها  در فضای شهری (روشهای هرس)   ۷۰صفحه
- جزوه تشریح اندامهای رویشی ... اه   از خانم ... مهدویان  ...   تهران ۱۰۸صفحه 
- جزوه ... ی ها و میوه ها (فیزیولوژی بعد از برداشت -شاخص های رسید ... - ... سر تنفسی-کیفیت-انبار و انبار داری-تغیرات فیزیکی و شیمیایی در زمان رسیدن میوه-مواد موثر و شیمیایی بر تنفس-سرد ... مواد اولیه و متد های مختلف سرد ... محصولات ۴۲صفحه
- جزوه ... اهان آپارتمانی (کاشت نگهداری - نور و خاک و تکثیر  کلیه ... اهان آپارتمانی - چگون ... خاک و آب برای ... اه و دما)و عوامل موثر محیطی-زمان تکثیر-لوازم و تجهیزات- روشهای اصلی تکثیر
- جزوه ... اهشناسی ۱فیزیولوژی و تشریح گروه زراعت و اصلاح نباتات د.رازی کرمانشاه ۱۵۰ص
- جزوه ... اهشناسی ۲(سیستماتیک و مرفولوژی) ... شهریار سعیدی  ... رشت ۲۱۰صفحه
- ... اهشناسی ۲(مرفولوژی و سیستماتیک) محمد حسن راشد ... رازی کرمانشاه ۲۱۰صفحه
- جزوه ... اهشناسی ۱ ... محمد رضا کریمی ... ... آزاد تا ... تان استان قزوین ۱۲۰ ص
- جزوه بخش اول درختکاری و باغبانی خصوصی ... کریمی ... آزاد واحد تا ... تان  ۴۶صفحه
- جزوه پیوند علمی و عملی  باغبانی عمومی ۳۶ص(انواع پیوندها،شکل،ج ... روش پیونددرختان میوه)
- جزوه تغذیه محصولات باغی  ... مجید عزیزی دانشکده کشاورزی ... فردوسی مشهد ۶۸صفحه  (کودها و اصول کو دهی-بیان آزمایشات مختلف...)
- جزوه تغذیه محصولات باغی ... مجید عزیزی تایپ (رو ... مه،مجله،درسی،همایش...)
ـ جزوه پیوند (عملی و علمی) باغبانی عمومی  تهیه محمد جواد ... ـ ۱۸ صفحه با ع ... انواع پیوندها و ج ... زمانی و روش پیوند درختان و درختچه های زینتی
- فروش سی دی پیوند زدن درختان
ـ جزوه اصول باغبانی  ... عابدی دست نویس ... مشهد ـ ۱۹ صفحه
-جزوه اصول باغبانی  ... مرتضی خوشخوی ... شیراز ... بیژن شیبانی   ... ایرج ... ... عنایت اله تفضلی ۵۶۶صفحه
- جزوه تدوین ضوابط اجرائی و شاخصه ها و تهیه تقویم زمانی عملیات فضای ... (بخشی از درس طراحی باغ و پارک) ... علی تهرانی فر 1385 ۱۹۶صفحه تایپ فردوسی مشهد
- جزوه پرورش مرکبات در ایران ... رضا فتوحی قزوینی دانشکده کشاورزی ... ... لان
ـ جزوه گلکاری دانشکده کشاورزی ... زنجان ... مرتضوی ۱۴۴ صفحه تایپ
ـ جزوه گلکاری  ... مرتضوی   ... زنجان ۱۴۴ صفحه  جزوه گلکاری
- جزوه تربیت و هرس درختان میوه    ... مجید راحمی  ...   شیراز  ۱۵ صفحه  تایپ
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  ... تفضلی  تدریس شده در ... مشهد توسط ... مرتضی اکرمیان. ۱۰۶ صفحه دست نویس 
- جزوه میوه های گرمسیری ... تفضلی شناسایی انواع درختان میوه ـ عملیات زراعی در باغات میوه ـ کاربرد هرمون ها در درختان میوه ـ تشکیل رشد میوه ـ ریزش ـ سال آوری ـ تنک ... ـ روش های ازدیاد درختان میوه ـ عملیات ادوات میوه ـ واژه نامه ها ـ جداول
- جزوه ... اهشناسی۲( مرفولوژی و سیستماتیک) محمد حسن راشد ... رازی ۱۹۰ صفحه تایپ
جزوات بسیار در مورد باغبانی موجود است برای کلیه ... های کشور مثل ... زابل، ... تبریز، ... مشهد، ... اهواز، ... ... لان، ... رازی کرمانشاه ، ... ایلام، ... یزد و...)
برای طولانی شدن لیست بالا در فهرست جزوه های باغبانی آورده نشده اند

آدرس ثابت این مطلب: 
http://alonefarmer. ... /post ... 83.aspx
http://alonefarmer .com/post ... 83.aspx
http://alonefarmer .ir/post ... 83.aspx

بزرگترین سایت و مرکز فروش جزوات و منابع ارشد و ... ی - با آرزوی موفقیت شما
س ... رست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع

تدریس خصوصی دروس کار‌شناسی ارشد باغبانی

تدریس خصوصی دروس کار‌شناسی ارشد باغبانی
منابع کتاب ارشد باغبانی {منابع کت ... ارشد باغبانی }
معرفی رشته ... ی کشاورزی گرایش باغبانی
ضرایب دروس کارشناسی ارشد باغبانی
بازارکار فارغ ... حصیلان باغبانی
معرفی اعضای هیئت علمی باغبانی ... آزاد علوم تحقیقات
معرفی اعضای هیئت علمی باغبانی ... تربیت مدرس
معرفی اعضای هیئت علمی باغبانی ... تهران
آشنایی با سر فصل دروس رشته باغبانی
... رایگان جزوات کارشناسی ارشد باغبانی
مشاورین ،کارشناسان و متخصصین کشاورزی
نام محل و ظرفیت پذیرش ارشد باغبانی
نحوه دریافت جزوات ارشد باغبانی
تبادل لینک | درباره ما | تبلیغات در یک از چهار  | سوالات متداول ... ید بسته و فایل ارشد ... ی

... ید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد| منابع ... ی | سوالات آزمون | جزوات کنکور ... ی ارشد :

۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت 1az4 را حتما اعلام نمایید.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ پشتیبانی ... یدارن بسته های آموزشی (درتماس تلفنی ارائه کد ... ید ا ... امی است)

واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها          phdazmoon[at]gmail.com   
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها : نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ... ی تغذیه دام- ... آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آ ... پیامک 1az4 قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید