دو هفته نامه
علمی، حرفه ای
اطلاع رسانی
____________________
شماره 02 / نیمه اول آذر 59
www.irc.ac.ir
نشریه الکترونیکی
tazehayebimeh@.irc.ac.ir روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
مدیر مسئول:
علیرضا محمدعلی
شورای سردبیری:
گروه های پژوهشی
دبیر اجرایی:
مهدی ملائی
1 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
فهرست مطالب
رشد ارزیابان خسارت مستقل در بازار اسپانیا.................................................................................................... 2
انفجار موشک فضاپیما خسارت 691 میلیون دلاری به بار آورد........................................................................ 3
صندوق های حوادث، ظرفیت متنابهی از اوراق بهادار بیمه ای در سال 2161 ارائه دادند...................................... 4
متخصصین اعلام ... د: آینده صنعت در میان بیمه اتکائی و اوارق بهادار بیمه ای است.................................... 5
شرکت های نفتی درباره ریسک آب و هوا سکوت کرده اند............................................................................. 7
طرح های بازنشست ... با مزایای معین، جریان نقدی منفی ایجاد می کند.............................................................. 8
تحلیل های جدید بر عوامل رشد بازارهای نوظهور متمرکز شده اند.................................................................. 61
ضرورت مدل سازی برای ریسک های سایبری................................................................................................ 66
63................................................................................... احتمال عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال 91
0 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
رشد ارزیابان خسارت مستقل در بازار اسپانیا
مدیران ریسک اسپانیا درباره فقدان حمایت از طرف بیمه گران زمانی که شرکت شان دچار خسارت های
بزرگ می شوند و خدمات پرداخت خسارت مطلوب تری را از پذیره نویسان طلب می کنند، شکایت
نموده اند.
این شکایت طی سمیناری یک روزه که توسط انجمن مدیریت ریسک اسپانیا برگزار شده بود، اعلام
شد. همچنین، در این اظهارنظر مدیران ریسک آمده است که ارزیابان خسارت 6 نیز گاهی اوقات به نفع
بیمه گران گام برمی دارند زیرا هزینه آنان را شرکت بیمه پرداخت می نماید.
در نتیجه، استفاده از ارزیابان خسارت مستقل در بازار اسپانیا رشد داشته است. در برخی موارد دیده شده
است که شرکت های بیمه، نظر ارزیاب خسارت را وتو می کنند.
این مباحث در همایش یک روزه که در اگرا برگزار شد، مطرح شد و مباحث دیگری مانند مدیریت
خسارت و روند پرداخت خسارت نیز مورد گفتگو قرار گرفت.
زمان امضای قرارداد، « : اظهار می دارد ohl مانوال گاروت 2 رئیس مدیریت ریسک گروه بیمه ساختمان
)بیمه گران( حتی ما را برای شام هم دعوت می کنند اما زمان ادعای خسارت، هیچ ... به داد مشتری
نمی رسد."
این مسئله که « : دیوید گونزالس 3، مدیر بخش ریسک و بیمه شرکت ساسیر 4 در این زمینه تبیین می کند
مشتری مرکز توجه راهبردهای بیمه گر در مراحل فروش باشد، تبدیل به یک روند شده است اما در زمان
». وجود ادعای خسارت، توجه به سمت نفع شرکت ها متمرکز می شود
در انتهای این سمینار، اگوستو پرز 5 رئیس کل اگرا 1 اعلام نمود که از نظر وی، مشارکت ارزیابان
خسارت مستقل حق مشتریان است و این مسئله نباید بیمه گران را نگران کند.
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: کامرشال ریسک یوروپ، اکتبر 2161
1. loss adjuster
2. manuel garrote
3. david gonzalez
4. sacyr
5. augusto perez
6. igrea
3 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
نکته:
بیمه خدمتی است که با پرداخت خسارت تکمیل می شود. هرچند در بسیاری از موارد خسارتی اتفاق
نمی افتد اما در هنگام بروز خسارت، نحوه ارزی ... و محاسبه آن کلیدی ترین فرآیند خدمات بیمه ای
است. در این میان وجود ارزیابان خسارت مستقل خیال بیمه گذاران را از نحوه ارزی ... و محاسبات
صحیح خسارت مطمئن می سازد. چنین اطمینانی خود نیازمند یک پیش زمینه اصلی است؛ ارزیابان
خسارت نباید به طور مستقیم وابسته به بیمه گران باشند. به عبارتی ارزی ... مستقل زمانی معنی پیدا می کند
که نحوه انتخاب ارزیاب خسارت یا در یک فرایند مشارکتی توسط دو طرف بیمه گر و بیمه گذار صورت
پذیرد و یا نهاد ناظر نقشی را در این زمینه ایفاء کند. تنها با چنین روندی است که بیمه گذاران از حفظ
منافع حقه خویش اطمینان پیدا می کنند.
انفجار موشک فضاپیما خسارت 691 میلیون دلاری به بار آورد
خسارت بیمه ناشی از انفجار ... عاموس 1 که پیش از پرتاب در فلسطین ... ی، منفجر شد 691
میلیون دلار تخمین زده شده است. بر اساس گزارش آرتیمیس، انتظار می رود، بیمه گران مستقیم و
بیمه گران اتکائی تا آ ... ماه جاری کل مبلغ فوق را پرداخت نمایند. پرداخت ها دارای پوشش اختلال در
... ب و کار یا خسارت به عواید نبوده و تنها کل مبلغ ... منفجر شده باید پرداخت شود.
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: آرتیمیس، نوامبر 2161
نکته:
بیمه های ... یک شاخه تخصصی از بیمه های هوایی هستند که از سال 6915 اولین بار توسط بازار
بیمه لویدز لندن طراحی شد و از سال 2111 حدود 21 شرکت بیمه در سراسر جهان به صورت مستقیم و
سایر شرکت ها از طریق انعقاد قرار دادهای اتکایی این پوشش بیمه ای را ارائه می دهند .
این نوع بیمه، پوشش دهنده سه نوع ریسک اصلی است . ریسک راه اندازی ... ، ریسک قرار
نگرفتن ... در مدار مناسب و ریسک خسارت وارد شده به اشخاص ثالث ناشی از ... یا وسیله
پرتاب کننده آن .
4 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
صندوق های حوادث، ظرفیت متنابهی از اوراق بهادار بیمه ای در سال 6161
ارائه دادند
صندوق ها و مؤسسات حوادث طبیعی، عمده ظرفیت اوراق بهادار بیمه ای را تأمین می کنند. این
درحالی است که صندوق های پوشش ریسک 6 نیز سهم بازار را در دوره های اخیر افزایش داده اند. در عین
حال، ترکیب جغرافیایی سرمایه گذاران در سال 2161 نسبت به سال گذشته بسیار بالا بوده است.
بر اساس گزارش ای او ان بنفیلد 2، که کارگزار بیمه اتکائی شرکت واسطه گر ای او ان 3 می باشد، طی
دوازده ماه گذشته، سطح ظرفیت اوراق بهادار بیمه ای در سال 2161 از 47 درصد در سال گذشته میلادی
به 57 درصد افزایش یافته است.
پس از طیف صندوق های حوادث طبیعی اختصاصی 4، سرمایه گذاران نهادی 5 ، عمده ترین سهم ظرفیت
اوراق بهادار بیمه ای در سال 2161 را با رقم 21 درصد به خود اختصاص دادند. البته این رقم نسبت به
سال گذشته 62 درصد کاهش داشته است. در هر حال، کل سرمایه گذاران نهادی و صندوق های حوادث
طبیعی اختصاصی ظرفیت بسیار بالایی در فضای اوراق بهادار بیمه ای در سال جاری میلادی ایجاد نموده
است که به 77 درصد رسید که تنها 2 درصد نسبت به سال 2165 کمتر بوده است.
ادامه کاهش نرخ ها سبب کاهش کل ظرفیت به دست آمده از نهادها به 21 درصد « ، بر اساس این گزارش
». شده است
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: ای او ان بنفیلد، نوامبر 2161
نکته:
با توجه به روند افزایشی حوادث فاجعه آمیز در جهان و هم زمان با نیاز به پوشش بیمه ای این حوادث و
تحمیل زیان های شدید به شرکت های بیمه و بیمه اتکایی و همچنین کمبود ظرفیت بیمه ای برای پوشش
تمام این حوادث، اوراق بهادار مرتبط با بیمه طراحی گردید که یکی از انواع کارآمد و معروف آن
اوراق بلایای طبیعی می باشند. این اوراق علاوه بر ارتباط صنعت بیمه با بازار سرمایه و گسترش ظرفیت
1. hedge funds
2. aon benfield
3. aon
4. dedicated catastrophe fund
5. institutional investor
9 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
بیمه اتکایی در صنعت بیمه به نوعی ابزاری برای تامین مالی و گسترش ذخیره سرمایه ای شرکت های بیمه
می باشد. با توجه به اینکه کشور ما نیز جزء کشورهای بلاخیز به لحاظ وقوع حوادث فاجعه آمیز می باشد
و همچنین با توجه به محدودیت دسترسی به بیمه های اتکایی خارجی به نظر می رسد انتشار این اوراق
می تواند ظرفیت بیمه ای کشور را تا حد زیادی گسترش دهد.
پروفسور لوبژه ... و رئیس بخش اقتصاد ... ژنو که متخصص بحث اوراق بهادار سازی
ریسک های بیمه ای است و به عنوان سخنران در بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی
بیمه و توسعه حضور داشت، معتقد است اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز نمونه مطلوبی است که می
تواند ارتباط بین نظریه های اقتصادی و بخش عملیات اقتصاد را نشان دهد. از نظر ایشان اوراق
بهادار سازی، فضا را برای ورود جدی تر به بازارهای مالی فراهم می کند و این امر بهترین گزینه جهت
کمک به صنعت بیمه کشورهاست.
متخصصین اعلام ... د: آینده صنعت در میان بیمه اتکائی و اوارق بهادار
بیمه ای است
چالش ها و موانع فراوان پیش روی بیمه گران مستقیم و اتکائی جهان بدین معناست که نیازهای بازار با
سرعت بیشتری نسبت به قبل در حال تغییر است و آینده صنعت جایی میان الگوی سنتی و جایگزین های
مدرن تر خواهد بود.
این سخن جان چارمن 6، رئیس شرکت بیمه گران و اتکائی برمو ... ، اندورنس اسپش ... ی هولدینگ 2 است
که در همایش بیمه ملی کانادا مطرح شد. وی بر نیاز به نوآوری و تکامل بازار بیمه مستقیم و اتکائی به
منظور تحقق نیازهای فزاینده کشورها تأکید نمود.
فکر می کنم نظر بنده برای آینده صنعت این باشد که ما قادر نخواهیم بود تا بیمه گر و « : وی می افزاید
بیمه گر اتکائی سنتی باقی بمانیم. ما باید راهی برای تکامل هر چه سریع تر آن نسبت به آنچه طی 411 سال
». گذشته انجام داده ایم، پیدا کنیم
سرمایه گذار اوراق بهادار بیمه ای به طور فزاینده ای به دنبال دسترسی به ... ب و کار مرتبط با بیمه و
اتکائی به صورت مستقیم است تا بتواند از چرخه ریسک، بیشترین و بهترین بازده، تنوع و کارکرد را
1. john charman
2. endurance specialty holdings ltd.
6 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
بهره برداری نماید.
در عین حال، با افزایش خطوط خا ... تری میان سرمایه سنتی و جایگزین، عمده شرکت های بیمه و
اتکائی جهان به نوعی با اوراق بهادار بیمه ای کار می کنند مانند بیمه اتکائی وثیقه ای 6، ... ب و کار
واگذاری 2، اوارق قرضه حوادث، و اوراق سایدکار حمایتی 3 غیره.
وی در ادامه یادآور شد که دلیل اینکه راه کار فوری و نهایی، اوراق بهادار بیمه ای نیست و چیزی میان
اوراق بهادار بیمه ای و بیمه اتکائی سنتی است، به علت رابطه طولانی مدت بیمه گران اتکائی با
. شرکت های بیمه واگذارنده و نیز معنای بالقوه در عبارات قراردادهاست 4
نمی خواهم نقد کنم اما از منظر پوشش، بازار سرمایه جایگزین « چارمن در ادامه اینطور شرح می کند که
تمایل دارد گاهی سیاه باشد و گاه سفید که این مسئله مشکل ساز خواهد شد اما این موضوع در بازار
». سنتی وجود ندارد
تنها در دوره های اخیر است که اوراق بهادار بیمه ای، نیرویی تأثیرگذار در فضای بیمه و اتکائی پیدا نموده
است اما با ادامه رشد آن و دسترسی مستقیم به ریسک، بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان یک
سطح دارایی 5 پذیرفته شده است.
تنها زمان به ما نشان خواهد داد که بیمه اتکائی و اوراق بهادار بیمه ای کدامیک بهتر عمل خواهند نمود.
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: آرتیمیس، نوامبر 2161
نکته:
به طور کلی نمی توان بین بیمه اتکایی سنتی و استفاده از اوراق بهادار بیمه ای برای انتقال ریسک شرکتهای
بیمه یکی را انتخاب کرد و بر دیگری ارجحیت داد. این دو ابزارهایی برای انتقال ریسک شرکتهای بیمه
هستند که نه تنها هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد بلکه هر دو آنها در جای خود مفید و کاربردی
هستند. در مواردی که هدف انتقال ریسک هایی است که به طور نامتعارف و فاجعه آمیز بزرگ نیستند،
بهتر است از بیمه های اتکایی استفاده شود و شرکت های بیمه در ... ر فرآیند پیچیده انتشار اوراق بهادار
1. collateralized reinsurance
2. retrocessional business
3. sidecar
4. contractual wordings
5. ... et cl ...
7 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
نشوند. اما در جایی که هدف انتقال ریسک بزر ... مانند ریسک حوادث فاجعه آمیز است، استفاده از
اوراق بهادار راه حل بهتری است زیرا علاوه بر اینکه ریسک بزرگ را از داخل صنعت بیمه به بیرون
انتقال می دهد، ریسک نکول طرف قرارداد اتکایی در هنگام وقوع چنین حادثه ای را نیز ندارد. همچنین
در مواردی که به دلیل بزر ... ریسک هیچ شرکت اتکایی حاضر به قبول آن نیست، انتشار اوراق بهادار
بیمه ای و انتقال ریسک به بازار سرمایه می تواند یک راه حل جایگزین باشد. بنابراین می توان گفت در
ح ... کلی هیچ کدام از این ابزارها بر دیگری ارجحیت ندارد و هرکدام در جای خود می تواند مفید
واقع شود.
شرکت های نفتی درباره ریسک آب و هوا سکوت کرده اند
شرکت بزرگ نفتی، به سرمایه گذاران نسبت به اثرات وسایل نقلیه الکترونیکی و انرژی های تجدیدپذیر
بر ... ب و کار آنان، شفافیت نشان نمی دهند. بر اساس گزارش اینفلوانس مپ 6، شرکت های بزرگ نفتی
شل 2 و توتال 3 یا سکوت کرده اند یا درباره اثرات انرژی های تجدیدپذیر شفاف عمل نمی کنند. ،bp مانند
در این تحلیل، شرکت های ا ... ان 4، آ ... یدنتال 5 و شِوران 1 به دلیل عدم شفافیت، عدم تمایل و ل ... منفی
علیه سیاست آب و هوایی، نمرات بسیار نامطلوبی را ... ب نمودند.
ما معتقدیم که شرکت های « : رئیس بخش مدیریت سرمایه گذاری، مریم امی 7 در این رابطه اظهار داشت
بزرگ نفت و گاز می توانند نقش مثبت و راهگشایی در انتقال به اقتصاد کم کربن 8 داشته باشند. به همین
». دلیل، ما باید بتوانیم به طور جمعی در رابطه با چالش های تحقق اه ... جهانی آب و هوایی کار کنیم
این گزارش نشان می دهد که شرکت های نفتی به طور اغراق آمیزی به نیاز آتی به محصولات پتروشیمی
در صنعت حمل و نقل جاده ای اشاره می نمایند. این صنعت بیش از 35 درصد از درآمد خالص این
شرکت ها را دربر می ... رد.
بر اساس طرح آب و هوایی نفت و گاز که در آن رؤسای اجرایی 61 شرکت بزرگ نفت و گاز با هم به
1. influencemap
2. shell
3. total
4. exxon
5. occidental
6. chevron
7. meryam omi
8. low carbon economy
8 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
همکاری در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای می پردازند، متعهد شده اند تا در زمینه فن آوری کم کربن
سرمایه گذاری نمایند.
اما برخی از اعضا علیه این نوع تلاش ها برای اجرای مقررات مبتنی بر علم و قیمت گذاری کربن ل ...
منفی انجام داده اند.
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: اکچوئری، نوامبر 2161
نکته:
درآمدهای عملیاتی و جریان نقدین ... حاصل از شرکت های نفتی تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط آب و
هوایی می باشد. دمای هوا در برخی موارد گرمتر و در برخی موارد سردتر از حد نرمال می شود که این
امر منجر به نوسان در مصرف برق و گاز طبیعی نسبت به حد نرمال می شود و این موضوع به دلیل
واریانس تقاضای مصرف کننده برای انرژی بوده و در شرایط مختلف آب و هوایی مطرح می شود.
از طرفی این نوسانات دمایی غالباً منجر به نرخ بالای مصرف شاخص های انرژی شده که پیامد آن سهم
بالای بخش انرژی در انتشار گازهای گلخانه ای، از ی ... و و وابست ... اقتصاد برخی از کشورها به نفت و
گاز، از سوی دیگر، اولویت بالایی را در تدوین استراتژی ها و سیاست های کاهش انتشار، تطبیق و
اقدامات اجرایی در قبال پدیده تغییر آب و هوایی به بخش انرژی داده است.
برای تدوین استراتژی ملی بایستی ابتدا موانع موجود بررسی شده، سپس قوانین لازم در بخش
قانونگذاری برای رفع این موانع تهیه شوند که عمده استراتژی های بخش انرژی به رفع موانع در استفاده
کارآمد از نهاده های انرژی، تکنولوژی های نوین در شبکه تولید و مصرف نهاده های انرژی معطوف
می گردد.
طرح های بازنشست ... با مزایای معین، جریان نقدی منفی ایجاد می کند
صندوق های بازنشست ... با مزایای معین 6 که در واقع مزایا تجارت می کنند، سبب شده اند تا 57 درصد از
طرح ها دچار جریان نقدی 2 منفی شود. این رقم در سال گذشته میلادی، 51 درصد بوده است که این
افزایش 61 درصدی در پرداخت ها به دلیل آن است که افراد از آوریل 2165 آزادانه تر از مزایای
1. defined-benefit pension scheme
2. cash flow
5 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
بازنشست ... بهره مند می شوند.
دیگر عامل، کاهش 65 درصدی در مزایای ... ب شده به دلیل پایان طرح بوده است که درنهایت سبب
کاهش متعلقات 6 در آینده می گردد.
57 درصد از طرح های بازنشست ... « : هایمنز رابرتسون 2، رئیس مشاوره شرکت جان هچت 3، اظهار می دارد
با مزایای معین در وضعیتی هستند که نیاز دارند تا به عنوان اولویت خود درآمدزایی داشته باشند. در
صورتی که نتوانند راه کارهای درآمدزایی را به روشنی به کار بندند، در ریسکی واقعی دچار می شوند که
باید دارایی بفروشند تا بتوانند پرداخت های مستمری بازنشست ... خود را به انجام برسانند. و زمانی که
صندوق مجبور به فروش دارایی در این رکود بازار شوند، خود را گرفتار گرداب خواهند نمود زیرا سهم
بالایی از دارایی پایه 4 آنان باید برای پرداخت مزایا فروخته شود. در نهایت، باقی مانده صندوق نیز قادر به
». برگشت پس از بهبود بازار نخواهد بود
بنابراین، اهمیت طرح ریزی برای جریان نقدی بسیار حائذ اهمیت است.
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: اکچواری، نوامبر 2161
نکته:
برنامه های مزایای معین عموماً در یکی از سه دسته "سنتی"، " پیوندی 5" یا "مختلط 1" طبقه بندی
می شوند. طرح مزایای معین سنتی، برنامه مزایای معین است که مزایای آن به واسطه یک فرمول به
دستمزد یا حقوق اعضا، مدت خدمت و سایر عوامل مرتبط می شود. طرح های مزایای معین پیوندی؛ یک
نوع برنامه مزایای معین است که مزایای آن بسته به نرخ بازدهی دارد که به مشارکت ها تعلق می ... رد. این
نرخ بازده توسط قوانین برنامه تعیین می شود و مستقل از بازدهی واقعی هر یک از دارایی های پشتیبان 7
)شامل ثابت، شاخص دار بر اساس یک بازار مبنا، بر اساس رشد حقوق و مزایا و...( است و یا بر مبنای
بازده احتمالی هر یک از دارایی های پشتیبان و بازده حداقل تضمین شده که توسط قوانین برنامه مشخص
1. accrual
2. hymans robertson
3. john hatchett
4. base ... et
5. hybrid
6. mixed
7. supporting ... ets
12 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
می شود، محاسبه می گردد و همچنین طرح های مزایای معین مختلط نوعی برنامه مزایای معین است که دو
جزء مجزای مشارکت معین و مزایای معین دارد، اما بخشی از یک برنامه محسوب می گردند.
تحلیل های جدید بر عوامل رشد بازارهای نوظهور متمرکز شده اند
در سال 2161 ، رشد بازارهای نوظهور به طور عمده نسبت به متوسط بین سال های 2111 تا 2165 کاهش
عواملی مانند اقتصاد ی متنوع، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ،pwc داشته است. بر اساس گزارش
مهارت ها و کنترل سطوح وام، عوامل کلیدی رشد در این بازارها اعلام شده است. سرمایه گذاری،
آموزش و ثبات اقتصاد کلان در رشد بازارهای نوظهور نیز بسیار حیاتی بوده است.
این گزارش که به تحلیل پنج عامل رشد کلیدی در بازارهای نوظهور می پردازد، این عوامل را نسبت به
رشد سرانه تولید ناخالص ملی واقعی از سال 2111 ارزی ... می نماید.
شرایط نامطلوب جهانی، « : در این باره اظهار می دارد pwc جان ها ... ورث 6، کارشناس ارشد اقتصادی
کاهش سرعت اقتصاد چین و رکود عمده در قیمت های کالا 2 از سال 2164 به کاهش رشد در بازارهای
نوظهور را در سال های اخیر سبب شده است. با این پیش بینی که قیمت کالا نسبت به سطح میانه سال
2164 کاهش داشته باشد و نرخ رشد اقتصاد چین به رکود خود ادامه دهد، رشد بازارهای نوظهور مقهور
وضعیت فعلی خود تا پنج سال آتی خواهد بود. تجربه ای که طی 65 سال اول قرن حاضر وجود نداشته
». است
به شرح ذیل است: pwc نتایج کلی گزارش
س رانه اولیه تولید ناخالص ملی: رابطه منفی معناداری میان سطوح اولیه درآمد متوسط در یک اقتصاد و 
رشد سرانه تولید ناخالص ملی وجود دارد.
س رمایه گذاری: سرمایه برای سرمایه گذاری به عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی، یکی از عوامل 
عمده رشد از سال 2111 بوده است.
آ موزش: آموزش مقطع متوسطه نیز یکی از عوامل رشد بوده است. 
و ام ... تی: در این بررسی، رابطه منفی میان وام ... ت و رشد یافت شد اما اثر آن نسبت به دیگر 
متغیرها کمتر بوده است.
1. john hawksworth
2. commodity price
11 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
صادرات محصول: تقاضای عمده و قیمت های بالای کالا در 65 سال گذشته اثر مثبتی بر رشد در 
بازارهای نوظهور داشته است.
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: پی دابلیوسی، نوامبر 2161
نکته:
کشورهای دارای اقتصاد نوظهور هم اکنون 41 درصد کل ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارند. از
اقتصادهای نوظهور به طور مشخص می توان به چین، هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی اشاره کرد که
به رقبای اصلی کشورهای غربی و ژاپن تبدیل شده اند. بازارهای نوظهور به وسیله رشد بالای اقتصادی و
بهبود ساخت های قانونی و فیزیکی، نقش عمده ای را در اقتصاد جهانی بازی می کنند. رشد ضعیف
اقتصادی در اغلب بازارهای نوظهور به طور همزمان می تواند رشد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و
همچنین موجب نگرانی هایی نسبت به تحقق اه ... برنامه های جهانی همچون کاهش فقر و رفاه عمومی
گردد. رشد در بازارهای نوظهور توسط عوامل متعددی تعیین می گردد اما سرمایه گذاری، آموزش و
ثبات در اقتصاد کلان از مهمترین عوامل به شمار می آیند. با نگاه به آینده می توان گفت که رشد
بلند مدت در بازارهای نوظهور وابسته به تنوع بخشی، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و آموزش
مردم با مهارت های مورد نیاز در اقتصاد رقابتی جهان امروز است که می بایست مورد توجه قرار ... رد.
ضرورت مدل سازی برای ریسک های سایبری
شرکت ها با مدل سازی 6 می توانند به درک بهتر ریسک سایبری 2 خود و تولید بیمه سایبری اثربخش و
برنامه های مدیریت ریسک نائل آیند. بر پایه تحقیق مدیریت ریسک مارش 3، ریسک سایبری در میان
، ریسک های مهم شناسایی شده است. شرکت ها با ریسک های سایبری دیرینه مانند نقض اطلاعات 4
سرقت سایبری 5 و ریسک شهرت 1 همواره با چالش روبرو بوده اند. و بسیاری از سازمان ها با ریسک های
نوظهور مانند اخاذی سایبری 7، بد افزارها جاسوسی 6 و توقف در ... ب و کار 2 در نتیجه ازکارافتادن
1. modeling
2. cyber risk
3. marsh
4. data breach
5. cyber theft
6. reputational risk
7. cyber extortion
10 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
فن آوری ها دست و پنجه نرم می کنند.
عموماً، بروز رویدادهای سایبری برای هر ... ب و کاری غیرقابل اجتناب است. بنابراین، مدل سازی و
نقشه برداری از ریسک های سایبری خاص به منظور کاهش آنها، بسیار حائز اهمیت است.
مت الن 3، مدیر مشاور ریسک مارش معتقد است که روند مدل سازی ریسک سایبری دارای اشکالات
مختلف است اما اغلب شامل طراحی سناریو 4 می گردد. با خلق یک سناریو از یک رویداد احتمالی، یک
شرکت می تواند ببیند چطور یک ریسک می تواند شکل ب ... رد و بر سازمان اثر بگذارد. در عوض، این
مدل ها اطلاعات ارزشمندی ارائه می دهند مانند هزینه بالقوه یک رویداد سایبری که نیاز به ارائه
راه کارهای مدیریت ریسک سایبری را می طلبد.
مدل سازی می تواند افق هایی را برای شرکت ها روشن سازد که به آنها در تصمیم به ... ید بیمه مناسب
کمک کند مانند داشتن یک رویکرد کلی نگر 5 به ریسک های سایبری در کل برنامه بیمه یک شرکت.
باب پاریسی 1، مدیر محصولات سایبری مارش پیشنهاد می دهد، با وجود آنکه بیمه گران اموال و حوادث
حاضر به ارائه پوشش برای برخی ریسک های سایبری هستند، سه شکل از پوشش، هماهن ... کامل با هم
بازارهای بیمه سایبری به گسترش و بهبود گزینه های انتقال ریسک پیش روی شرکت ها کمک « . دارند
». می نماید مانند برخی موارد که مستقیماً به خسارت و بیمه مسئولیت مرتبط هستند
برای دسترسی به منبع خبر اینجا را کلیک کنید.
منبع: مارش، نوامبر 2161
نکته:
یکی از وظایف اساسی مدیرت ریسک شرکت هایی که با ریسک های بزرگ و پیچیده مواجه هستند،
مدل سازی ریسک آن شرکت است تا از خسارت ها و آسیب های احتمالی در آینده باخبر شده و راه کار
مناسب برای مدیریت آن ریسک ها اتخاذ نمایند. ریسک های سایبری از این دسته از ریسک ها هستند که
هر ساله خسارات زیادی را متوجه شرکت ها و سازمان ها کرده است و این روند رو به افزایش است.
مدل سازی این ریسک ها به دلیل نوپا بودنشان و گستره وقوعشان به طور مطلوب اتفاق نیافتاده است.
1. ransomware
2. business interruption
3. mat allen
4. scenario planning
5. holistic
6. bob parisi
13 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
مدل سازی این ریسک ها با ایجاد نگرش و بینش عمیق مدیریت نسبت به ریسک هایی که شرکت را
تهدید می کند و همچنین اثرات اقتصادی که بر ... ب و کار شرکت در بازار رقابتی امروزی می گذارد،
مدیران را تشویق به اتخاذ یک رویکرد سیستمانیک برای افزایش استحکام ریسک پذیری در حد
مطلوب و در ادامه تحت پوشش بیمه ای قراردادن برخی از این ریسک ها می کند. خوشبختانه شرکت های
مطرح بیمه ای در دنیا با ورود به این حوزه و تحت پوشش قرار دادن این ریسک ها گام های مهمی
برداشته اند. در ایران نیز مطالعات اولیه در این زمینه انجام شده است و از یک طرف شرکت ها و
سازمان هایی که با این ریسک ها مواجه هستند به دنبال مدیریت هرچه بهتر آن برآمده اند و از طرف دیگر
شرکت های بیمه نیز به این صحنه ورود پیدا کرده اند و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد ارائه
بیمه نامه های مناسب در این زمینه از طرف شرکت های بیمه باشیم.
احتمال عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال 91
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه درخواست ما از قوه قضاییه این است کهه نهرخ بیمهه شهخص ثالهث در
سال 91 افزایش نیابد، گفت: اگر هم قرار باشد افزایشی اعمال شود، بسیار جزئی خواهد بود.
عبدالناصر همتی در خصوص تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در سال 91 گفت: تغییر در نرخ بیمهه شهخص ثالهث
بست ... به تشخیص قوه قضاییه دارد؛ ولی با توجه به اینکه نرخ تورم اکنون خیلی پایین است، به نظهر نمهی رسهد
افزایشی در این زمینه داشته باشیم.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: درخواست ما از قوه قضاییه این است که نرخ بیمه شهخص ثالهث در سهال آینهده
افزایش نیابد و اجازه داده شود تا صنعت بیمه بتواند خود را در رشته شخص ثالث احیا کند.
وی تصریح کرد: اگر تصمیم قوه قضاییه بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث باشد که مورد احترام مها اسهت، طبهق
قانون جدید بیمه نیازی نیست که در 5 سال آینده مردم الحاقیه تهیه نمایند، چراکه صندوق خسارت ههای بهدنی
مابه ... فاوت خسارت های بیمه را پرداخت خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
نکته:
بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به منظور
حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت
شرایطی از جمله فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، ... ری
14 ر وابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
] ]تازه های بیمه ایران و جهان / شماره 02 – نیمه اول آذر 59
پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق مستقلی به نام "صندوق
تامین خسارت های بدنی" جبران می شود. صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای
... تی س ... گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر )ریسک( ... یداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های
مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.