پاو ... وینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ساختمان ها)
پاو ... وینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ساختمان ها)
قیمت 6400 تومان
توضیحات
برچسب ها : کار تحقیقی,پرسشنامه,پایان نامه,پاو ... وینت,سوال,استخدامی,طرح توجیهی,طرح,گزارش,گزارش کار آموزی,طرح,مقاله ترجمه,مبانی نظری,پیشینه,1 - قیمت ,توضیحات ,تومان ,پاووینت ,بررسی ,معماری ,تومان توضیحات ,توضیحات پاووینت ,پاووینت بررسی ,قیمت 14000 ,14000 تومان ,تومان توضیحات پاووینت ,توضیحات
کار تحقیقی,پرسشنامه,پایان نامه,پاو ... وینت,سوال,استخدامی,طرح توجیهی,طرح,گزارش,گزارش کار آموزی,طرح,مقاله ترجمه,مبانی نظری,پیشینه,1 قیمت ,توضیحات ,تومان ,پاووینت ,بررسی ,معماری ,تومان توضیحات ,توضیحات پاووینت ,پاووینت بررسی ,قیمت 14000 ,14000 تومان ,تومان توضیحات پاووینت ,توضیحات