پرسشنامه مهارت ... فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت ... فرد در سازمان

 ... پرسشنامه مهارت ... فرد در سازمان
پرسشنامه فاصله قدرت

پرسشنامه فاصله قدرت

 ... پرسشنامه فاصله قدرت
پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

 ... پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی

 ... پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی
پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1982)

پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1982)

 ... پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1982)
پاو ... وینت تقسیم بندی فضاهای داخلی

پاو ... وینت تقسیم بندی فضاهای داخلی

 ... پاو ... وینت تقسیم بندی فضاهای داخلی
پاو ... وینت نقش آب بر محیط شهری

پاو ... وینت نقش آب بر محیط شهری

 ... پاو ... وینت نقش آب بر محیط شهری
پاو ... وینت برج بیونیک شانگهای چین

پاو ... وینت برج بیونیک شانگهای چین

 ... پاو ... وینت برج بیونیک شانگهای چین
پاو ... وینت خانه ر ... فرانک لوید رایت

پاو ... وینت خانه ر ... فرانک لوید رایت

 ... پاو ... وینت خانه ر ... فرانک لوید رایت
پاو ... وینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن

پاو ... وینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن

 ... پاو ... وینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن
پاو ... وینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

پاو ... وینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت

 ... پاو ... وینت زندگینامه و معرفی برخی از آثار فرانک لوید رایت
ترجمه ارزی ... خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران

4598 کلمه
... ی کشاورزی محیط زیست صنایع
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان

 ... ترجمه ارزی ... خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران
ترجمه است ... اج فاز جامد یون¬های ف ... ی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی

2798 کلمه
رشته های شیمی، صنایع ... ی محیط زیست کشاورزی
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 300

 ... ترجمه است ... اج فاز جامد یون¬های ف ... ی سنگین بر روی دیسک لوله¬های باکی در نمونه¬های آب¬های طبیعی و گیاهی
ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران

10395 کلمه
زمین شناسی ... ی معدن صنایع
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان م

 ... ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران
پاو ... وینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان

پاو ... وینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان

 ... پاو ... وینت مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان
ترجمه استراتژی هایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم

6083 کلمه
رشته های ... ی صنایع کشاورزی محیط زیست
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 500

 ... ترجمه استراتژی هایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم
ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

7286 کلمه
برای رشته های ... ی کشاورزی صنایع محیط زیست
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 ت

 ... ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد
پاو ... وینت تحلیل فورهند تنیس (tennis forhand)

پاو ... وینت تحلیل فورهند تنیس (tennis forhand)

 ... پاو ... وینت تحلیل فورهند تنیس (tennis forhand)
پاو ... وینت تئوری واتسون (watson’s theory)

پاو ... وینت تئوری واتسون (watson’s theory)

 ... پاو ... وینت تئوری واتسون (watson’s theory)
مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)

مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)

 ... مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)
پاو ... وینت مرمت مسجد فرح آباد ساری

پاو ... وینت مرمت مسجد فرح آباد ساری

 ... پاو ... وینت مرمت مسجد فرح آباد ساری
پاو ... وینت مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران

پاو ... وینت مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران

 ... پاو ... وینت مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران
پاو ... وینت کامران دیبا

پاو ... وینت کامران دیبا

 ... پاو ... وینت کامران دیبا
پاو ... وینت تعمیر ترک های بزرگ لایه های کف با چسب اپو ... ی قوی

پاو ... وینت تعمیر ترک های بزرگ لایه های کف با چسب اپو ... ی قوی

 ... پاو ... وینت تعمیر ترک های بزرگ لایه های کف با چسب اپو ... ی قوی
پاو ... وینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو

پاو ... وینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو

 ... پاو ... وینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو
ترجمه توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها

4532 کلمه
رشته های ... ی کشاورزی محیط زیست صنایع
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 50

 ... ترجمه توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها
ترجمه مقایسه¬های سیستماتیک تفکیک dna ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف

4210 کلمه
برای رشته کشاورزی صنایع محیط زیست مدیریت ... ی
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 300

 ... ترجمه مقایسه¬های سیستماتیک تفکیک dna ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف
ترجمه کمّی سازی سویا rr (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش pcr زمان واقعی

3092 کلمه
رشته های کشاورزی صنایع محیط زیست مدیریت
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 500

 ... ترجمه کمّی سازی سویا rr (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش pcr زمان واقعی
ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی gmo در غنا

10234 کلمه
رشته های کشاورزی صنایع محیط زیست
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 توم

 ... ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی gmo در غنا
ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

3558 کلمه
برای رشته های کشاورزی محیط زیست علوم اجتماعی صنایع
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه

 ... ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع دیگر
ترجمه خطرات زیست محیطی ... ی ژنتیک

8830 کلمه
کشاورزی محیط زیست صنایع مدیریت
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان م

 ... ترجمه خطرات زیست محیطی ... ی ژنتیک
ترجمه کاربرد تجربی: وا ... ن تب برفکی در ... ی جنوبی مدل سنجی

4845 کلمه
مخصوص رشته های تجربی کشاورزی دامپروری کحیط زیست صنایع
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر

 ... ترجمه کاربرد تجربی: وا ... ن تب برفکی در ... ی جنوبی مدل سنجی
ترجمه بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها

6848 کلمه
برای رشته های صنایع محیط زیست کشاورزی مدیریت
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 ت

 ... ترجمه بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها
ترجمه مدل¬های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه : بررسی سیستماتیک مقالات

11863 کلمه
رشته محیط زیست صنایع کشاورزی
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان می

 ... ترجمه مدل¬های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه : بررسی سیستماتیک مقالات
پاو ... وینت پوشش های سلو ... ی

پاو ... وینت پوشش های سلو ... ی

 ... پاو ... وینت پوشش های سلو ... ی
پاو ... وینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی

پاو ... وینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی

 ... پاو ... وینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی
پاو ... وینت معرفی شهر اصفهان

پاو ... وینت معرفی شهر اصفهان

 ... پاو ... وینت معرفی شهر اصفهان
پاو ... وینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

پاو ... وینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

 ... پاو ... وینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر
پاو ... وینت اجزای ساختمان

پاو ... وینت اجزای ساختمان

 ... پاو ... وینت اجزای ساختمان
مقاله اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

مقاله اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

 ... مقاله اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی
مقاله ماهیت نفس درکلام ... ی

مقاله ماهیت نفس درکلام ... ی

 ... مقاله ماهیت نفس درکلام ... ی
پاو ... وینت تکنیک‌های کنترل همروندی

پاو ... وینت تکنیک‌های کنترل همروندی

 ... پاو ... وینت تکنیک‌های کنترل همروندی
مقاله آیات الاحکام شرب خمر

مقاله آیات الاحکام شرب خمر

 ... مقاله آیات الاحکام شرب خمر
پروژه علمیات برداشت یونجه

پروژه علمیات برداشت یونجه

 ... پروژه علمیات برداشت یونجه
پاو ... وینت باغ های ایرانی و کوشک های آن

پاو ... وینت باغ های ایرانی و کوشک های آن

 ... پاو ... وینت باغ های ایرانی و کوشک های آن
پاو ... وینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

پاو ... وینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

 ... پاو ... وینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی
پاو ... وینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

پاو ... وینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

 ... پاو ... وینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی
پاو ... وینت تجهیزات تصفیه آب فردی

پاو ... وینت تجهیزات تصفیه آب فردی

 ... پاو ... وینت تجهیزات تصفیه آب فردی
پاو ... وینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک

پاو ... وینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک

 ... پاو ... وینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک
پاو ... وینت محراب

پاو ... وینت محراب

 ... پاو ... وینت محراب
پاو ... وینت مراقبت پرستاری از دهان در بخشهای ویژه

پاو ... وینت مراقبت پرستاری از دهان در بخشهای ویژه

 ... پاو ... وینت مراقبت پرستاری از دهان در بخشهای ویژه
پاو ... وینت میدان فرهنگ یوسف آباد

پاو ... وینت میدان فرهنگ یوسف آباد

 ... پاو ... وینت میدان فرهنگ یوسف آباد
پاو ... وینت معماری ... ایرانی

پاو ... وینت معماری ... ایرانی

 ... پاو ... وینت معماری ... ایرانی
ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم ار مدیریت الکترونیکی در آلمان

ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم ار مدیریت الکترونیکی در آلمان

 ... ترجمه مقاله بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم ار مدیریت الکترونیکی در آلمان
ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر ح ... اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر ح ... اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

 ... ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر ح ... اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم
ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیک منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا مدل تأثیر بر سیاست استراتژیک منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

 ... ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیک منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت
ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

 ... ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی
ترجمه مقاله روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته

ترجمه مقاله روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته

 ... ترجمه مقاله روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته
ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری در بازاری ... رابطه مند در قدردانی مشتری در ... ده فروشی

ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری در بازاری ... رابطه مند در قدردانی مشتری در ... ده فروشی

 ... ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری در بازاری ... رابطه مند در قدردانی مشتری در ... ده فروشی
ترجمه مقاله جهانی شدن و مدیریت تغییر

ترجمه مقاله جهانی شدن و مدیریت تغییر

 ... ترجمه مقاله جهانی شدن و مدیریت تغییر
ترجمه مقاله گسترش نوآوری

ترجمه مقاله گسترش نوآوری

 ... ترجمه مقاله گسترش نوآوری
ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ با استفاده از مدل راننده و الگوریتم ژنتیک

ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ با استفاده از مدل راننده و الگوریتم ژنتیک

 ... ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ با استفاده از مدل راننده و الگوریتم ژنتیک
ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی

ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی

 ... ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی
ترجمه مقاله سیستم ترمز ضد قفل بدون سنسور هوشمند برای وسایل نقلیه الکتریکی بدون جاروب کننده

ترجمه مقاله سیستم ترمز ضد قفل بدون سنسور هوشمند برای وسایل نقلیه الکتریکی بدون جاروب کننده

 ... ترجمه مقاله سیستم ترمز ضد قفل بدون سنسور هوشمند برای وسایل نقلیه الکتریکی بدون جاروب کننده
ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال در وسایل نقلیه الکتریکی

ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال در وسایل نقلیه الکتریکی

 ... ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال در وسایل نقلیه الکتریکی
ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل abs

ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل abs

 ... ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل abs
ترجمه مقاله ردی ... شی فقط با نشانه زمینه

ترجمه مقاله ردی ... شی فقط با نشانه زمینه

 ... ترجمه مقاله ردی ... شی فقط با نشانه زمینه
ترجمه مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو

ترجمه مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو

 ... ترجمه مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو
ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونوا ... ید کربن در موتورهای بنزین

ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس منگنه برای کاهش انتشار مونوا ... ید کربن در موتورهای بنزین

 ... ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونوا ... ید کربن در موتورهای بنزین
ترجمه مقاله کنترل ح ... فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی

ترجمه مقاله کنترل ح ... فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی

 ... ترجمه مقاله کنترل ح ... فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی
ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی

ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی

 ... ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی
تحقیق «رابطه دین با سیاست»

تحقیق «رابطه دین با سیاست»

 ... تحقیق «رابطه دین با سیاست»
رابطه هوش ... ، معادله مارکوف، ژنتیک و منطق فازی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول کلیت تحقیق
11 هوش ... چیست؟ 3
111 آزمون تورینگ 4
12 منطق فازی 4
121 بازت ... از منطق فازی 4
122 سیستم های فازی 5
123 تصمیم گیری فازی 6
124 هوش ... و رباتیک 6
13 مدلهای مخفی مارکوف 6
1 31 معرفی مدلها

 ... رابطه هوش ... ، معادله مارکوف، ژنتیک و منطق فازی
ترجمه رفتار چرخه ای مایع شدن شن دوغاب سیمان زینتر متعادل تحت بارگیری پی در پی

4907 کلمه
رشته صنایع محیط زیست کشاورزی
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میب

 ... ترجمه رفتار چرخه ای مایع شدن شن دوغاب سیمان زینتر متعادل تحت بارگیری پی در پی
ترجمه معنی ... آموزش و یادگیری

8878 کلمه
ترجمه انگلیسی به فارسی، ... ، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و ج ...
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد
ترجمه انگلیسی به فارسی رو

برچسب ها : ... - ترجمه ,مقاله ,انگلیسی ,پاووینت ,کلمه ,صفحه ,ترجمه مقاله ,قالب آفیس ,مقاله فارسی ,همراه مقاله ,پژوهشمقاله انگلیسی ,ویرایشبه همراه ترجمه ,کلمه تع
... ترجمه ,مقاله ,انگلیسی ,پاووینت ,کلمه ,صفحه ,ترجمه مقاله ,قالب آفیس ,مقاله فارسی ,همراه مقاله ,پژوهشمقاله انگلیسی ,ویرایشبه همراه ترجمه ,کلمه تع
منبع :