58 متن دیکته ی دانش آموزان کلاس اوّل ابت ...

 

 

دیکته ی شُماره  ی  1                   8/ 8/1390

  آ ا  –   بـ ب  –  آب -

 با  – آبا  –  بابا  -

 بـ ب -  با  -  باب – 

 آب –  بابا  –  آبابا  -

 بـ ب – آب – آا –

       آبا  به زبان آذری : مادر

 

دیکته ی شماره  ی      2                             11/ 8/1390

 آ ا –   بـ ب –  آب –

 با  –  آبا –  بابا  –

 باب –  آبابا  –  آا –

ب ! –  آا –  بـ ب –

آب –  با -  آبا – آبابا –

باب - آب! -  آا -  بـ ب –

*- آبابا به زبان آذری : پدر بزرگ

 

دیکته ی شماره  ی  3                               15/ 8/1390

آا -  بـ ب – اَ  -َ   - با  - آب  -

آبا – بابا  - آبابا –  باب  - بـ ب –

اَ –َ   -  بـَ  - آب! -  آبابا -  آبا –

بابا  آب!  –  آبابا  آب!  -  آبا  آب! –

با –  بابا  -  باب  - آبا – آا  -   بـ ب  - اَ –َ    -

 

دیکته ی شماره  ی 4                               18/ 8/1390

آا -  آب  - آبا  -آبابا –

بـ ب – بـَ  - با  -بابا - 

باب – بابا آب!  - آا –

اَ –َ  - اَدَب  - ا َبَد – باد –

د – دَ – دا  - داد – آباد –

آ ا – بـ ب – اَ –َ  - با – دا –

 

دیکته ی  شماره ی       5                               22/ 8/139

آ ا -  بـ ب – اَ –َ  -  د – مـ م –

آب – آبا  - آبابا – آ ا – باد –

اَ-َ -  بـَ – دَ – مـَ – اَدَب –

مـ م – بادام – داد – دادَم –

با –  باد -  آباد –  بابا – آبابا آمَد.

 

دیکته ی  شماره ی       6                   25/ 8/1390

آا – بـ ب – اَ –َ – سـ س – د – مـ م –

اَ –َ  - بـَ -  دَ – مـ َ – سـَ –

بابا   آب   داد.

آبابا  آمَد.

سام   با   اَسب   آمَد.

بابا   بادام   داد.

باد  با  آب  آمَد.

 

دیکته ی  شماره ی       7                         29/ 8/1390

آ ا -   بـ ب -   اَ-َ   د –  مـ م –  سـ س –

بابا -  آب  -  باد  - داد  - بام  -

بادام -  آمَد  - اَ سب -  سام – آبابا –

بابا  آب  داد.

آبا  بادام  داد.

سام  با  اَ سب  آمَد.

بابا   سَبَد  داد.

 

دیکته ی  شماره ی       8                               2/ 9/1390

آ ا  - د  - مـ م  - بـ ب – اَ-َ  - سـ س –

او  و   -  بـَ  -  مـَ -  دَ –   سـَ  -

بابا  بادام  داد.

سام   آب  داد. 

او  با  اَ سب   آمَد.

بَم  آباد   باد.

داماد   با  اَ سَد  آمَد.

آبابا   با  اَ سب  آمَد.

آبا  سَبَد  داد.

 

دیکته ی  شماره ی       9                           6/ 9/1390

بـ ب –  مـ م – د – آ ا –  سـ س -  او  و  - تـ ت –

سام  بادام  داد.

بابا  با اَ سب  آمَد.

او  با  سام  دَست  داد.

آبابا  سَبَد  داد.

دَست   دَست   دَست

بابا  تاب   بَست.

باد  - آباد  - سوت  - دوست  - اَ ست –

بـَ  - مـَ  - دَ  - سـ َ  - تـَ  -

 

دیکته ی  شماره ی       10                     9/ 9/1390

ر -  مادَر  - اَبرو  - سَرد  - دَرس –

بابا   تاب    بَست.

سام   آرام   آمَد.

سارا   مادَر  دارَد.

اَبر  با   باد   آمَد.

سارا  دَر  دَست  توت  دارَد.

سام  با  دارا  دوست  اَ ست.

تـ ت – تاب – بادام – توت  - اَ سب –

او  و – دود  - سَبَد – داد – دوست  - سـ س – مـ م –

 

# - با عنایت به ارتباط افقی دروس از این به بعد در آ ... بعضی  دیکته ها از درس ریاضی نیز مطلبی خواهد بود. مثا ل:

از سمت چپ ، از 1 تا 5  به ترتیب بنویسید. 

                                                                                                          5-4-3-2-1

 

دیکته ی  شماره ی       11                   13/ 9/1390

ر – او  و – تـ ت – سـ س – مـ م

سام  با   اَ سب  آرام  آمَد.

مادَر  با  سارا  آمَد.

بابا  دَر  دَست  توت  دارَد.

او با دَست  تاب  را  بَست.

بَرادَر  با  اَسب  آمَد.

سارا  دَر  دَست  ماست  دارَد.

بابا  دَرس  را دوست  دارَد.

مادَر با  سا را آرام  آرام  آمَد.

 

دیکته ی  شماره ی       12                   20/ 9/1390

سارا  دَر  دَ ست  اَنار  دارَد.

مادَر  دَر  سَبَد نان  ،   اَ نار  دارَد.

آبابا   دَندان   نَدارَد.

مَن   اَنار  را   دوست   دارَم.

سامان  دَر  آبادان  دوست  دارَد.

آن  مَرد  با  اَ سب  دَر  باران  آمَد.

مَن  با   مادَر   دَر  باران  آمَدَم.

آن  مَرد  با  ساسان  دوست  بود؟

ابر  در  آسمان  نبود!

آ ا – د – سـ س  -  اَ –َ -  مـ م -  نـ ن –

 

دیکته ی  شماره ی       13                   24/ 9/1390

آب  - آبی  - آ ا -  بـ ب  - باد  - باران  - اَ-َ -   اَمین 

داد -  مـ م – میز  - سـ س – دارَد – دَ ست  - سَبَد –

دَر – او  و –  توت  - آمَد – مَن -  مادَر  - دوست  -

تـ ت –  دارَم –  تاب  - سوت  -  بَست – بابا  - ر  -

آرام – نـ ن- نَم نَم – ایـ یـ ی ای - ایران– ایرانی –

ز  - زَ -  زَرد –  سَبز – بادام – آدَم – اَ سب  -

سام –   دود  -  ا َست – ماست –  بَرادَر  -

 

دیکته ی  شماره ی       14                   26/ 9/1390

ایـ یـ ی ای – ز –  س  - مـ م – تـ ت –

ایران  سَر سَبز  ،  آباد  اَست.

آن  سَرباز  با  اَسب  اَز  سَراب  آمَد.

مَن  ایران ،  ایرانی  را  دوست  دارَم.

اَمیر با دَست  میز می سازَد.

زَری سیب را ا‍َ ز میز بَر می دارَد.

او اَنار ، سیب دَر دست دارَد.

ساسان  با سامان دوست اَست.

 

دیکته ی  شماره ی       15                   27/ 9/1390

ایـ یـ ی ای – ایرانی – دارَم  -  ایران –دوست –

آ زاد – سَر سَبز –می سازَد – زَمین – می سازَم –

بَر می دارَد –  دامَن –  روز -   زَن  -  سو زَن  -

مادَر –   میز  -   زَرد   –   سَبز  –   سَرباز - 

تَرازو  - اَمین  -  زیبا -  سیب -  ایرانی –

ما  ایران   را  دوست  داریم.

اَمین  دَر  دَست  سوت  دارَد.

مادَر  دَر  دَست  بادام  ،  توت  ،  سیب  ،  اَنار  دارَد.

 

دیکته ی  شماره ی       16                   30/ 9/1390

سـ س – مـ م – تـ ت – ایـ یـ ی ای -  اِ –ِ  ـه  ه –

نَرده -  مِداد -  ساده  -  تازه –  اِمام  -

 داده –  دَسته – نادِر – مَدر ِسه – ایمان –

سارا  مِدادِ  امین  را  داده  بود.

بابا  دَر  سَبَد  اَ نار ، سوت ، سوزَن  دارَد.

اِمروز  مادَر  با  دَست ِ  راست  دَر  را  بَست .

ایران ِ ما  آباد  ،  آزاد  اَست.

سام  به  اَ سب  آب ،  دانه   داده  بود.

اِنسان  سیب ِ  زَرد ،  سَبز  را  دوست  دارَد.     

                                                            8 -7-6-5-4-3-2-1-0

 

دیکته ی  شماره ی       17                                4  / 10/1390

آ ا  – بـ ب  -  آب –  بابا -   باد  - تاب –اَ -َ  -د – بادام-

اَ سب – اَبر – باران – اَمین – دَر – داد – مادَر – او  و –

سوت – دوست – مـ م – آمَد –  آ دَ م   - اَست  - سـ س –

سَبَد –  دَرس –  سام –  سارا –  سود –  دود –  توت –

دَست -  بَست -  ماست – سَرو – اَبرو – آرام – بَرادَر –

دارَد – رود – مار – نـ ن – نان – نَم نَم – آسمان – آباد-

آبادان – اَنار – دَندان – مَن – آن  - مَرد – ایران – ایرانی-

آ ا – بـ ب – اَ –َ -  د  - مـ م – سـ س – او   و – تـ ت -  ر- نـ ن –

  -8-7-6-5-4-3-2-1-0

 

دیکته ی  شماره ی       18                             6/ 10/1390

دَرس ِ 6 -   ایـ یـ ی ای -  سیب – ایران – آبی -  اَمیر – اَمین -

رامین –  بَرمی دارَد - بـ  ب – اَ –َ –   سـ س –  آ ا –  او   و  -

تـ ت -  ز  -  سَرباز  -  زود  -  سَبز  -  آزاد –  زَبان -   زَمین –

زَنبور – سوزَن – میز – تَرازو – سَر سَبز – بازی – اِ مـــروز – دیروز-

اَمین ، اَمیر  با رامین  دوست اَست .

مَن ایران ِ آباد ، آزاد ، سَر سَبز  را دوست دارَم .

زَری اَز زَمین توت ، بادام  بَر می دارَد.

 

دیکته ی  شماره ی       19                            7/ 10/1390

اَ میر دَر دَست سیب ، اَنار ، آناناس دارَد.

ما ایران ،ایرانی را دوست داریم.

اَمین دَر سَبَد مِداد ،دانه ، سوت دارَد.

سارا نان ِ تازه  را دوست دارَد.

مِداد ِ رامین سَبز ، زَرد اَست.

آبابا آش ، شیر ، اَنار  را دوست دارَد.

ماشین ِ تَمیز اَز شیراز آرام آمَد.

آن شَب سِتاره دَر آسمان بود.

مادَر ِ آزاده دَر دَست شانه ، تَراش دارَد.

شـ ش – یـ ی – ایـ یـ ی ای –اِ –ِ ـه ه –

 

دیکته ی  شماره ی       20                       11/ 10/1390

دَرس ِ7 ، دَرس ِ 8 –  اِ –ِ ـه  ه  -  اِمام – ساده – دانه –

نَرده –  سوت –  اِنسان –  تازه –  آزاده -   مِداد – نَرده

مَدرسه – دامَن – سوت – اِنسان – تازه – آزاده –

یـ ی – یاس – دَریا – می آیَد –یاس – ماسه -

سارا سَبَدِ توت را به زَری داد.

ایرن ِ ما ، آباد ، آزاد ، سَر سَبز اَست.

آن شَب مادَر به مَن آش ، تَراش ، شیر داد.

اَمین دَر آسمان  سِتاره را به مادَرَش  نِشان داد.

آبابا دَر دَست اَنار ، سیب ، نان ِ تازه دارَد.

مَن بوی  ِ یاس ،دَریای ِ آبی را دوست دارَم.

آزاده اَز دَبِستان زود می آیَد.

 

دیکته ی  شماره ی       21                        14/ 10/1390

اُ –ُ  - یـ ی – سـ س – ایـ یـ ی ای – شـ ش –

اُمید  با  شُتُر  اَز  بُناب  تُند  آمَد.

آن  بُز  دُم  دارَد.

مادَر ِ اُمید دَر باران  اَز  دَبِستان تُند آمَد.

مَن مَردُم ِ ایران  را دوست دارَم .

او  با مُدیر اَز دَبِستان تُند آمَد.

مَن اَنار ِ تُرش را دوست دارَم.

مَن با اُمید دَر اُتوبوس نِشَسته بودیم.

 # ریاضی: در بین اعداد یکی از علامت های ؛ کَمتر ، مساوی ، بیشتَر را بگذارید.

            6           8             ،           6           6               ،          9        7

 

 

دیکته ی  شماره ی       22                           18/ 10/1390

بابا – اَمین – مادَر – آزاده – آبی – آب – مَدر ِسه – مُدیر –

اِمام – مِداد – میز – باد – زود – سیب – سیر – شیر – آ ا –

سَمَنو – بـ ب –دَریا – دَرس – باران – اَ –َ – اَبر – د – دَر –

داد – مـ م –سـ س – دارَد – دَست – سَبَد – یاس – او   و –

بَستَنی – زَبان – تئت – آمَد – مَن – دوست – تـ ت – دارَم –

سوت – بَست – ر –آرام – نـ ن  - نان – نَم نَم – ایـ یـ ی ای-

ایران –ایرانی – سُرمه ای – آباد – بیدار – سَرباز – زَرد –

سَبز – اِ –ِ ـه ه – شـ ش – یـ ی – اُ –ُ – شَب -  داستان –

اَست –  می رانَد.

 

دیکته ی  شماره ی       23                         21/ 10/1390

دَرس ِ 7 – اِ  -ِ ـه ه – اِمام – مِداد – دامَن –

باد با دَ ک  -  شـ ش – تَراش – آتَش – شَب –

یـ ی –

دَرس ِ 8 –  یاس –  سایه –  ماسه  -  اُ –ُ  -

بُز – کـ ک – کَبوتَر – اَردَک – کَدو – سُرسُره –

مِداد ِ سارا دَر سَبَد ِ اَنار نَبود!

شَب ِ سه شَنبه اَمین  سِتاره ای  دَر آسمان نَدید ؟

اَز سَمتِ راست  به سَمت ِ ما بوی ِ یاس  می آیَد.

مَن دَریای ِ آبی ، آرام ، زیبا  را بِسیار دوست دارَم.

مادَر ِ کَریم بَرای ِ آش ،  سَبزی را می شویَد.

اُمید دُر باران با شُتُر اَز بُناب آمَد.

زَنبور دَر کَندو ، کَبوتَر روی ِ بام ، اُردَک دَر آب بودَند.

 

دیکته ی  شماره ی       24                             26/ 10/1390

دَرس ِ 8 – اُ –ُ – اُمید – تُند – مُدیر – دُرُست – شُتُر –

دَرس ِ 9 – کـ ک – کَبوتَر – اُردَک – کَندو – کودَک –

نُمُک – کَره – یاس – دَریا –

مَن بوی ِ یاس ، دَریای ِ آبی  را دوست دارَم.

آن روز آزاده  اَز مَدر ِسه زود آمَد .

اُمید دَر بُناب اَسب ، شُتُر ، کَبوتَر ، بُز را دید.

کَریم دَر کِرمان ، زَنبور را دَر کَندو، تَماشا کَرد.

مادَر ِ اَکرَم کَباب ، آش با کَشک را دوست دارَد.

سامان دَر ... کَدو ، کَره ، نَمَکدان داشت.

کَبوتَر با کَبوتَر ، باز با باز ، کُنَد بازی.

# - ریاضی:              ؟    =  1+ 5              ؟    =  2+ 3

 

 

 

دیکته ی  شماره ی       25                          28/ 10/1390

دَرس ِ 9 – کَبوتَر – اُردَک – باد بادَ ک – کَندو  -

کَبک – باد کُنَک -  موشَک – کودَک – نَمَکدان -  

اُردَک دَر آب وَ زَنبور دَر کَندو نَبود؟

کَبوتَر با کِبک دَر آسمان ِ آبی بودَند.

داوَر بَرای ِ وَرز ِش کاران سوت زَد!

بَرادَر ِ سام دَر کرمان دونده بود، بَرنده شُد.

کَریم وَزنه بَردار ، اَکبَر دَوَنده  وَ اَمیر سَوار کار بود.

مَن می دانَم شادی  شادی با وَرز ِش اَست.

نانوا نان را اَز تَنور بیرون می آوَرَد.

آن روز مادَر ِ کامران کَباب دُرُست  کَرده بود.

یادِ او کُن ، یادِ او کُن ، یادِ او. 

 

دیکته شماره ی 26        5/11/90

درس8 ـ مادَر بوی یاس و دریای آبی را بسیار دوست دارد.

روزِ شنبه اُمید با مدیر از دبستان تند آمد.

درس9ـ کریم در کردستان اِردک و کَبک دارد.

کاشان و ترکمن در ایران است.

برادر اَکبر در کود ... تان درس دارد.

اَکرم اُردک را دَر آب و زنبور را در کندو ندید!

درس10ـ پرستو با پروانه در آسمان پرواز می کنند.

مادرِ پروین آش و سوپ می پزد.

پدر پرویز نانِ تازه با شیر را دوست دارد.

و ـ ورزش ـ دونده ـ پـ پ ـ توپ ـ پرواز

 

 

دیکته شماره ی 27               9/11/90

درس10ـ پـ پ ـ پَر ـ پرستو ـ پروانه ـ پا ـ توپ ـ پَر پَر ـ

پارسا پرستو، پرنده و پروانه را در آسمان دید.

پروین توپ را به سمت پری پرتاب کرد.

پرویز توپ را با پا آرام می زند.

آن روز پرستو، کبوتر، کَبک در آسمانِ بُناب پرواز می ... د.

پرویز برادَرِ پوران در بانک پس انداز دارد.

پری، زری با پروین در پارک توپ بازی می ... د.

آ ا ـ ایـ  یـ  ی  ای ـ کـ ک ـ سـ س ـ بـ ب ـ

نـ ن ـ شـ ش ـ او و ـ د ـ اُ ــُـ  ـ تـ ت ـ پـ پ

 

 

دیکته شماره ی 27     12/11/90

مادر می داند که گرگ با ن دوست نبود!

بُناب زیبا، سرسبز و آباد است.

ن از  از گرگ و سگ بزرگتر است.

پدربزرگِ پرویز در گرگان زندگی می کند.

دیروز پروازِ پروانه و پرستو را تماشا ... .

من سوارکار، داور، ورزش کار و دونده را دوست دارم.

کبوتر با کَبک  در کنارِ آب زندگی می کنند.

بابا می گوید: من شیراز، سبزوار و کاشان را دیده ام.

 

 

دیکته شماره ی 29          16/11/90

درس11ـ فـ ف ـ فِرفِره ـ فراموش ـ شرف

دیروز فرشید به فرزاد آفرین گفت.

فرزانه با پروانه در مدرسه توپ بازی می کنند.

آن روز در بُناب برفِ تندی می بارید.

من با فرید آدم برفی درست کردیم.

آیا می دانید، اِمروز آسمان آفت ... نیست!

فیروز کیف، کفش و فرفره دارد.

آزاده و اَمین کفش زمستانی دارند.

آیا شما می دانیدکه، شیراز مرکزِ اُستان فارس است؟

فرزانه، فرشته و فریده با فریبا دَر فریمان زندگی می کنند.

 

 

دیکته شماره ی 30          19/11/90

درس11ـ پروین ـ پرویز ـ پروانه ـ پرستو ـ پری

توپ ـ پا ـ پرنده ـ پرتاب ـ پرواز

گرگ ـ ن ـ سگ ـ زندگی ـ گرگان

پدر و مادرِ پرویز از بازارِ بُناب تند آمدند.

مادربزرگ در سبد قاشق، بشقاب و قوری دارد.

بلبل در کنار گل آواز سرداد و گل سلام کرد.

ما دانش آموزان ایران باید باادب و کوشا باشیم.

آدم برفی می گفت: کاش من نیز کیف و کفش داشتم.

ایران بسیار بزرگ، آباد و سرسبز است.

ماکودکانِ ایران ،کشورمان را خیلی دوست داریم.

 

 

دیکته شماره ی 31      23/11/90

آب ـ آ ا ـ بـ ب ـ دریا ـ آبی ـ باد ـ باران ـ اُ ــُـ

درس2ـ د ـ اَبر ـ‌ اَمین ـ بادبادک ـ داد ـ مـ م

درس3ـ سـ س ـ مدرسه ـ مداد ـ دارد ـ میز ـ مدیر ـ

نیمکت ـ خدا ـ دست ـ آزاده ـ سبد ـ یاس ـ او و

درس4ـ مادر ـ توت ـ مَن ـ آمد ـ انگور ـ نـ ن

 ـ نان ـ نانوا ـ نم نم ـ ایـ  یـ  ی  ای

درس6ـ آباد ـ ایران ـ سفید ـ سرباز ـ ایران ـ بیدار

 ـ سرمه ای ـ زرد ـ سبز ـ پاینده ـ اِ ــِ ـه ه

درس7ـ است ... ـ نرده ـ خانه ـ درخت ـ شـ ش ـ گوشِ شنوا

 ـ بینا ـ انگشت ـ یـ ی ـ   تمام شد ، پایان شد.

 

 

دیکته شماره ی 32    26/11/90

پـ پ ـ پَر ـ پرستو ـ پرواز ـ پا ـ توپ

گـ گ ـ ن ـ زندگی ـ بزرگ

فـ ف ـ کیف ـ آدم برفی ـ‌ برف ـ کفش ـ فرزند

فرشته ـ آفت ... ـ می رفتم ـ خـ خ ـ ... گوش ـ شاخه ـ گاز

 ـ رود خانه ـ درخت ـ قـ ق ـ قاشق ـ قایق ـ بشقاب ـ

قوری ـ بشقاب ـ قوری ـ قند

قندان ـ می شوند ـ استکان ـ اُتاق ـ می بَرَد

آ ا ـ مـ م ـ نـ ن ـ ایـ  یـ  ی  ای ـ شـ ش ـ کـ ک

 

 

دیکته شماره ی 33      30/11/90

من می دانم گل در کنار رودخانه خیلی تماشایی است.

آزاده گفت : بلبل در کنار گلِ رُز لانه ساخت.

من لک لک، بلبل و کبوتر را در لانه دیدم.

سارا می گوید: من گلِ رُز و یاس را در کنارِ لانه ی بلبل دیدم.

بلبل زرد به گل رُز سلام کرد و گل لبخند زد.

آن شب در خانه،‌ آزاده قندان را پر از قند کرد.

امین با آزاده قاشق، بشقاب، لیوان و سفره را به اتاق می برند.

امروز مسافر به گلدان یک لیوان آب داد.

ما دانش آموزان به دوستانِ مان سلام می کنیم.

 

 

دیکته شماره ی 34               3/12/90

آیا می دانید شالیزار سرسبز و بزرگ است؟

من می دانم مردان و ن در شالیزار برنج می کارند.

دوستانِ من، شالیزار بسیارزیبا و دیدنی است.

... برای خُروسِ خود کمی دانه ریخت.

... وسی به زمین آرام نوک زد و دانه را خورد.

ما می دانیم که، خورشیدِ خدا زمین را گرم و روشن می کند.

آزاده دو برادر، سه جوجه و پنج گنجشک دارد.

بابا از بازارِ بُناب برنج رشت و نارنجِ شمال ... ید.

آزاده و امین با قاشق از بشقاب برنج می خورند.

 

 

دیکته شماره ی 35      7/12/90

هـ  ـهـ  ـه  ه  ـ ماه ـ کوه ـ ماهی ـ مهتاب ـ هوا ـ اَهر

هر هفته هفت روز است.

خلبان هواپیما را در آسمان هدایت می کند.

هاشم دانش آموز باهوش و مهربان است.

به به آن شب مهتاب همه جا را روشن کرده بود.

بهرام برادر بهمن در همدان زندگی می کند.

تهران بزرگترین شهرِ کشور ما، ایران است.

زهرا در سبد هُلو و هندوانه دارد.

من کوه نوردی را خیلی دوست دارم.

 

 

دیکته شماره ی 36      9/12/90

پرچم ایران سه رنگ دارد.

به نورِ ماه مهتاب می گویند.

به به ماه و ستاره ها در آسمان چه تماشایی دارد؟

ای خدایِ دانا و مهربان، من خورشید، ماه و ستاره هایت را دوست دارم.

آین روز چوپان در چادُر چای دَم می کرد.

قوچ و ان در چَراگاه آرام آرام می چرند.

برخی از قارچ ها و ماهی ها را می خورند.

چوپانِ مهربان در زیر درخت نارنج به  ان  نِی می زند.

آقا چوپان راهِ چشمه را به من نشان داد.

آزاده با کوزه از چشمه آب می آورد.

 

 

دیکته شماره ی 37      15/12/90

امروز ژاله و منیژه به گل ها آب دادند.

گل ها شاداب شدند و مادر به آن ها آفرین گفت.

امین می گوید: خدا را شکر، من خواهرِ خوبی دارم.

امین و آزاده در خانه تخت خواب و رخت خواب دارند.

دانش آموزانِ خوب، قبل از خواب به پدر و مادرشان شب بخیر می گویند.

همان از خواهرش می خواست، خوب درس بخواند.

ما از خدا می خواهیم همه یِ مردم ایران، شاد و سالم باشند.

من با پدر و مادرم هر شب با هم ... می خوانیم.

 

دیکته ی شماره  ی  38                               17/ 12/1390

ژاله ـ منیژه ـ گل پژمرده ـ خواندن ـ کتاب خوانی

خو ... دن ـ شاهنامه ـ خواب ـ خواهرم ـ خواهش

ژاله و منیژه باماشین پژو به ژاپن می روند.

من هر شب در تخت خواب خودم آرام می خوابم.

هر وقت به گل ها آب بدهیم، شاداب می شوند.

ما دانش آموزان هم دیگر را دوست دارم.

قرآن، کتاب خدایِ مهربان است.

من دوست دارم، قرآن بخوانم و یادبگیرم.

قرآن به ما یاد می دهد که راست گو و درست کار باشیم.

قرآن می فرماید: از کارهای بد و زشت دوری کنیم.

 

 

دیکته ی شماره  ی  39                               21/ 12/1390

خوا ـ می خواهم ـ می خواهی ـ می خواند ـ خواهرم

روشن ـ نورزو ـ خود ـ ... خانه ـ بوی نان

در جنگل جیرجیرک روی شاخه ی درخت بود.

قرآن کتابِ آسمانیِ ما مسلمانان است.

خدای مهربان در قرآن می فرماید: درست کار و راست گو باشید.

ما همه ی ... ان خدا را دوست داریم.

میهن ما، ایران بزرگ و آباد است.

ما میهن خود را از دل و جان دوست داریم.

مردم کشور ما ، در هر جای ایران باشند، ایرانی هستند.

ما دانش آموزان، کشور ایران و مردم آن را دوست داریم.

 

 

دیکته ی شماره  ی  40                               15/ 1/1391

نگاره ها: بابا ـ مادر ـ آزاده ـ‌ امین ـ آبی ـ کتاب

کفش ـ کیف ـ آب ـ مسجد ـ مدرسه ـ مدیر ـ کلاس

... ـ پرچم ـ مداد ـ میز ـ نیمکت ـ بادکنک ـ کتاب

تاب ـ باد ـ چای ـ چتر ـ رودخانه ـ اردک ـ سرو

اتاق ـ ـ ـ پل ـ برف ـ گرگ ـ ... س

شتر ـ ... گوش ـ شیر ـ پلنگ ـ قرآن ـ ... ـ جا ...

پنجره ـ سیب ـ سنجد ـ سمنو ـ سیر ـ سبزه ـ سکّه

سرکه ـ درس 1: آ ا ـ دریا ـ بـ ب ـ باران ـ اَ ــَـ

درس 2: ابر ـ بادبادک ـ د ـ در ـ داد ـ مـ م

درس 3: سـ س ـ دست ـ سبد ـ یاس ـ آ ا ـ بـ ب ـ اَ ــَـ ـ د ـ مـ م ـ او و

 

 

دیکته ی شماره  ی  41                               16/ 1/1391

مادر آمد، به من توت داد.

آن روز بابا  با دست تاب را آرام بست.

مادر در باران آرام آرام آمد.

امین در سبد توت، سوت و نان دارد.

ما ایران و ایرانی را دوست داریم.

آن خانه است ... و درخت دارد.

 آزاده گوش شنوا و چشمان بینا دارد.

من قایق را در روی دریا تماشا نمودم.

آن شب مادر بزرگ برای امین و آزاده داستان می گفت.

آ ا ـ شـ ش ـ نـ ن ـ بـ ب ـ ر ـ اَ ــَـ ـ ایـ  یـ ی ای ـ مـ م

 

 

دیکته ی شماره  ی  42                               20/ 1/1391

درس17: صدای موج

آیا می دانید آسمان صاف و آبی دریا بسیار زیبا و دیدنی است.

پرندگان دریا، ماهی های ریز و درشت را شکار می کنند.

آذر گفت: تابستان گذشته باپدر، مادر و برادرم به مازندران رفتیم.

او گفت: ما از دیدن جنگل ها، چشمه ها، کوه ها و شالیزار ها لذّت بردیم.

آن روز مازندران هوای خوب و دلپذیری داشت.

مادرم گفت: پسرم هر چه را دیده ای، نقّاشی کن.

تاکنون ـ تماشایی ـ پراکنده ـ می رِسد ـ جانورانی ـ ارّه ماهی

مخصوص ـ می توانستم ـ می بینم ـ صـ ص

 

 

دیکته ی شماره  ی  43                               23/ 1/1391

درس 11: علی و معصومه دانش آموزان باادب و پاکیزه ای هستند.

آن ها همیشه به دیگران سلام می کنند و اوّل در می زنند.

ما هر کاری را با نام خدا شروع می کنیم.

من می دانم و یادگرفتم که بعد از درس، وسایل خودم را جمع کنم.

ما مردم ایران، عید نوروز را جشن می گیریم.

هر روز پدر و مادرم ... می خوانند وبرای همه دعا می کنند.

آیا می دانید اگر با ادب و تمیز باشید، پیش خدا و همه ... عزیز می شوید.

 

 

دیکته ی شماره  ی  44                               27/ 1/1391

درس11: علی و معصومه

آن ها به پدر و مادر، معلّم خود و دوستانشان سلام می کنند.

معلّم گفت: شما هم اگر باادب و تمیز باشید، پیش خدا و همه ... عزیز و گرامی می شود.

یک روز در کلاس ثریّا گفت: من و پدرم به آسمان نگاه می کردیبم.

آن وقت پدرم پرسید: آیا می دانی چه چیزی باعث روشن شدن زمین می شود؟

من چند ثانیه فکر ... و گفتم: نور ماه.

پدرم با صدای بلند گفت: آفرین دختر نازم.

من آن شب مهت ... را فراموش نمی کنم. ثـ ث

 

 

دیکته ی شماره  ی  45                               30/ 1/1391

درس 19: ح ... ون، ح ... ون ها بدنی نرم دارند.

ح ... ون هنگام حرکت، سر و بدنش از صدف بیرون است.

ح ... ون راه برگشتن را از اثرش که در روی زمین افتاده است، پیدا می کند.

ما یاد گرفتیم که به ح ... ون « حیوان خانه به دوش» می گویند.

درس 20 : رضا

 صدای اذان را از مسجد شنیدم.

همراه پدرم به مسجد رفتم، مردم در داخل مسجد نشسته بودند.

دوستم رضا در مسجد نبود و من از پدرش پرسیدم و او گفت: رضا مریض است.

من و پدرم برای سلامتی رضا و همه ی مریض ها دعا کردیم. ضـ ض

 

 

دیکته ی شماره  ی  46                               5/ 2/1391

 

 

خاطرات انقلاب

روزی کلاس ها و حیاط مدرسه را برای جشن آماده کرده بودند.

مدیر، خاطرات روزهای انقلاب را تعریف می کرد.

در دوازدهم بهمن ماه، ... ...  به وطن آمد.

انقلاب ... ی ایران در بیست و دوم بهمن پیروز شد.

ما مردم ایران هر سال « دهه ی فجر» را جشن می گیریم.

صبح ها ـ ح ... ون ـ چسبیده ـ شنیدم ـ مسجد ـ مهت ... ـ فراموش ـ ثریّا جان

علی و معصومه ـ جمع ـ معلّم ـ قرآن ـ کشور ایران

 

 

دیکته ی شماره  ی  47                               10/2/1391

درس 21: دو مرغ ... و یک لاک پشت، در کنار آبگیری زندگی می ... د.

با گرم شدن هوا ، مرغ ... ها مجبور شدند از آنجا بروند.

لاک پشت غمگین شد و گفت: من هم با شما می آیم.

مرغ ... ها با هم فکر ... د تا راهی پیدا کنند.

آن وقت مرغ ... ها چوبی را به منقار گرفتند تا لاک پشت را با خود ببرند.

مرغ ... ها به لاک پشت گفته بودند که در راه، هر ... ی هر چه گفت، گوش نکند و جواب ندهد.

امّا لاک پشت دهانش را باز کرد، از بالا به زمین افتاد.

بُناب یکی از شهر های استالن آذربایجانشرقی است.

من در دبستان پسرانه ی غیر ... تی نورمعلّم بناب درس می خوانم.

 

 

دیکته ی شماره  ی  48                               13/ 2/1391

اسامی دانش آموزان کلاس اوّلِ دبستان پسرانه ی غیر ... تی نورمعلّم بناب:

1ـ آیدین قهرمان زاده   2ـ مهدی سروی    3ـ علی نیکخو

4ـ ... وفایی    5ـ مهدی احمدیان    6ـ سینا لطیفی

7ـ سبحان شانه ای    8ـ فرزاد تشکّر    9ـ علیسان واحدی

10ـ نوید نیک فرجام     11ـ ... محمّد بنّایی    12ـ سینا آسیابانی

13ـ عرفان دستمالچی     14ـ سینا شیخ محمّدی    15ـ پارسا حریری

16ـ سیِّد ... حسین ساجدی    17ـ شایان خیریّه    18ـ نیما محمودی

19ـ ... علی دیبایی     20ـ محمّدمهدی پاکیزه خوی    21ـ ... محمّد مجیدی

22ـ سیّد مهدی هادی بن ...      23ـ محمّد مهدی آقالار ثالث    24 ـ امین صالح پور

25ـ مهدی عبداللهی نژند     26ـ ... حسین قهرمانیان

اسم معلّم ما جمشید فهم فام است.

 

 

دیکته ی شماره  ی  49                               17/ 2/1391

بابا ـ مادر ـ آزاده ـ امین ـ آب ـ مسجد ـ مدرسه ـ کلاس ـ کتاب

آبی ـ ... ـ پرچم ـ مداد ـ میز ـ نیمکت ـ بادکنک ـ تاب ـ باد

چای ـ چتر ـ رودخانه ـ اردک ـ سرو ـ اتاق ـ ـ

پل ـ برف ـ علف ـ گرگ ـ ... گوش ـ پلنگ ـ شتر ـ ... س

قرآن ـ جا ... ـ اذان ـ ... ـ پنجره ـ شیر ـ سنجد ـ سمنو

سرکه ـ سیر ـ سیب ـ سکّه ـ انار ـ درس ـ دریا ـ آ ا ـ بـ ب

باران ـ اَ ــَـ ـ ابر ـ بادبادک ـ د ـ داد ـ مـ م ـ مدیر ـ دارد

سـ س ـ دست ـ سبد ـ یاس ـ او و ـ توت ـ هلو ـ انگور

آلو ـ دوست ـ آمد ـ تـ ت ـ دارم ـ بست ـ سوت ـ آرام آرام

نـ ن ـ نان ـ نانوا ـ نم نم ـ می بارد ـ ایـ  یـ ی ای ـ زرد آلو

ایران ـ ایرانی ـ سفید ـ سرمه ای ـ سرباز ـ تیرانداز ـ زرد ـ سبز

 

 

دیکته ی شماره  ی  50                               18/ 2/1391

است ... ـ نرده ـ خانه ـ درخت ـ اِ ــِـ ـ  اِ  ــِـ  ـه ه ـ شـ ش

گوش شنوا ـ گوش ـ چشم ـ انگشت ـ دریا ـ قایق ـ چای

یخ ـ می راند ـ یـ ی ـ مادربزرگ ـ اردک ـ اتاق ـ می گوید

جوجه اردک ـ اُ ــُـ ـ داستان ـ آ ا ـ بـ ب ـ اَ ــَـ ـ د ـ مـ م

سـ س ـ یـ ی ـ او و ـ ز ـ تـ ت ـ ر ـ نـ ن ـ کـ ک

هر سال چهارفصل دارد: بهار ، تابستان، پاییز و زمستان

من یاد گرفتم که هر سال دوازده ماه دارد.

اکنون نام ماه های سال را می توانم بخوانم و بنویسم.

دوازده ماه: فروردین ـ اردیبهشت ـ ... داد ـ تیر ـ مرداد

شهریور ـ مهر ـ آبان ـ آذر ـ دی ـ بهمن و اسفند است.

امروز درس آخِر را خوانیدم، ای خدای مهربان تو را

شکر می کنیم.

 

 

دیکته ی شماره  ی  51                               20/ 2/1391

 ایران ـ ایرانی ـ سرباز ـ زیبا ـ زبان ـ میز ـ آزاد ـ امین

ترازو ـ زنبور ـ بر می دارد ـ می دوزد ـ ... ـ ساده ـ دانه

مداد ـ است ... ـ نرده ـ مدرسه ـ درخت ـ سوت ـ انسان ـ تازه

دبستان ـ ایران ما ـ مداد امین ـ سبد توت ـ نامه ـ شـ ش ـ شب

شیر ـ آش ـ سوپ ـ آتش ـ شانه ـ کاسه ـ یـ ی ـ یاس ـ می آید

دریا ـ روی دریا ـ میمون ـ امید ـ درست ـ شتر ـ مشت ـ سرسره

من کشورمان ایران را بسیار دوست دارم.

خانه ی امین و آزاده یک است ... بزرگ پُر از آب با نرده دارد.

خدای مهربان به ما دودست، دو پا ، دو چشم ، دو گوش و یک سر داده است.

خدا به ما عقل داده تا اوّل فکر و بعد عمل کنیم.

در کنار رودخانه ی ارس زنبور را در کندو، لک لک را درلانه دیدم.

 

 

دیکته ی شماره  ی  52                               24/ 2/1391

پرویز با هوپیما از تبریز به تهران پرواز کرد.

پروانه با پا توپ را به سمت چپ پرتاب کرد.

من یادگرفتم که:گرگ، ن و پلنگ در جنگل زندگی می کنند.

یک روز در زمستان فرزانه و فرشته با هم آدم برفی درست کرده بودند.

در کنار درخت سرو ... گوش سفید خانه داشت.

امین و آزاده با پدر و مادر در کار های خانه باهم دیگر همکاری می کنند.

بعد از فصل زمستان، فصل بهار می آید.

در شمال کشورمان مردان و ن در شالیزار های برنج ، کار می کنند.

ای خدای مهربان من تو را شکر می کنم که کمک کردی خواندن و نوشتن را

یاد گرفتم.

 

 

دیکته ی شماره  ی  53                               25/ 2/1391

خـ خ ـ خدا ـ درخت ـ رود خانه ـ خوب ـ ... وس ـ ... گوش ـ ... س

زمین ـ دامن ـ قـ ق ـ قرآن ـ اتاق ـ قوری ـ قند ـ بشقاب ـ قایق ـ قاشق

مادر بزرگ ـ سواری ـ همکاری ـ لـ ل ـ گل ـ لیوان ـ بلبل ـ لا نه ـ لبخند

فیل ـ لک لک ـ سلام ـ ساخت ـ جـ ج ـ تاج ـ جوجه ـ برنج ـ مسجد ـ‌ نارنج

جوراب ـ جارو ـ پنج ـ شالیزار ـ پرواز ـ می کارد ـ کشاورز ـ کاج ـ گنجشک

خورشید ـ می خورد ـ دو ـ خودکار ـ نوک ـ نوروز ـ نورمعلّم ـ خوشمزه ـ

کبوتر ـ کبوتر ـ هـ ـهـ ـه ه ـ ماه ـ مهتاب ـ هوا ـ بَه بَه ـ آهو ـ کوه ـ مهمان

مهربان ـ پروانه ـ چـ چ ـ چای ـ چوپان ـ قارچ ـ چراگاه ـ قوچ ـ چشمه

می چرند ـ پرچم ایران ـ چرخ ـ چادر ـ چالوس ـ کوچه ـ کوچه ، هواپیما‌ ـ تمام شد

 

 

دیکته ی شماره  ی  54                               26/ 2/1391

آن روز در کوه چوپان را در کنار چادر و ان را در چراگاه دیدم.

قوچ با بزها از آب چشمه خودشان را سیراب می ... د.

یکی از روزها ژاله و منیژه به گلدان ها آب دادند.

امین به من گفت: من خواهر خوب و مهربانی دارم.

قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است.

قرآن به ما ستور می دهد که: به پدر و مادر خود نیکی کنید.

کشور ما ایران در قارّه ی آسیا قرار دارد.

... سجّاد (ع) فرموده: خدایا، تو را سپاس که زیبایی های آفرینش را

برای ما آفریدی.

خـ خ ـ شـ ش ـ آ ا ـ ژ ـ تـ ت ـ ایـ  یـ ی ای ـ لـ ل ـ پـ پ ـ جـ ج ـ فـ ف

 

 

دیکته ی شماره  ی  55                               27/ 2/1391

در بازار دکّان های نجّاری، قنّادی و کفّاشی با بزّازی را دیدم.

من دریای بزرگ، آرام و پراز ماهی را دوست دارم.

آذر گفت: تابستان گذشته با پدر، مادر و بیرادرم به مازندران رفتیم.

علی و معصومه وقتی می خواهند به جایی بروند از پدر و مادر اجازه می گیرند.

برچسب ها : دیکته2 - دیکته ی ,دوست ,دارَد ,آمَد ,شماره  , شماره ,دیکته ی شماره  ,دیکته ی  شماره , شماره ی      ,دوست داریم ,دوست دارم ,دیکته ی  شماره ی      ,کنار آ
دیکته2 دیکته ی ,دوست ,دارَد ,آمَد ,شماره  , شماره ,دیکته ی شماره  ,دیکته ی  شماره , شماره ی      ,دوست داریم ,دوست دارم ,دیکته ی  شماره ی      ,کنار آ
عنوان وبلاگ : کلاس اول دبستان ایمان
منبع :