... رایگان مدیریت استراتژیک ... رایگان مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی با ترجمه مقالات رایگان isi مقاله مدیریت منابع انسانی با ترجمه رایگان , ... کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید , ... رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , ... رایگان مقالات فارسی isi , مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه رایگان , ... رایگان مقالات فارسی مدیریت,

... رایگان مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ
مولفین::; حمیده میرابوالحسنی و رضا محمودی (mirabolh ... ani@yahoo...com)
موضوع::; مدیریت پروژه
سال انتشار(میلادی)::; 2016
وضعیت::; تمام متن
منبع::; کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت, ... ی صنایع, اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه ... ب و کار, 1395
تهیه و تنظیم::; پایگاه مقالات مدیریت  system...parsiblog...com
چکیده::; هلدینگها و سازمانهای بزرگ برای مدیریت پروژه های خود بویژه در شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه نیازمند ساختار و سیستم مدیریتی مناسبی می باشند ... تجربیات و تحقیقات نشان داده است که با اعمال دیدگاه پروژه محوری در سازمانها تحقق برنامه ها و  اه ... با توجه و تمرکز بیشتری دنبال می شود ... مجموعه پروژه های یک سازمان را سبد یا پورتفولیو پروژه های آن سازمان گویند ... پورتفولیوی پروژه‌ها مجموعه‌ای از پروژه‌ها و برنامه‌ها و سایر اموری است که بمنظور تسهیل مدیریت کارآمد و تحقق اه ... استراتژیک ... ب‌وکار درکنارهم قرار می‌ ... رند ... بدین ترتیب مدیریت پورتفولیو پروژه ها متفاوت از اعمال مدیریت بر تعدادی پروژه بصورت منفرد است ... ارزش آفرینی را می توان بزرگترین آزمون و چالش شرکت مادر یا واحد مرکزی است بنحویکه فلسفه وجودی آنها ایجاد ارزشی افزون بر عملکرد انفرادی آنها می باشد ... این اصل در مدیریت سبد پروژه ها نیز مصداق دارد ... بکار ... ری دیدگاه مدیریت استراتژیک در هلدینگها و س ... مانهای بزرگ هم بلحاظ نحوه مدیریت بر شرکتها و واحدهای تابعه و هم جهت مدیریت پروژه های آنها ضروری است ... جهت اعمال مدیریت استراتژیک بر مجموعه پروژه های هلدینگ یا سازمان نیازمند استقرار سیستم مدیریتی ویژه ای بوده که از آن به سیستم مدیریت پورتفولیو تعبیر می شود ... این مقاله با تشریح مباحث فوق سعی دارد تا ضمن تبیین اهمیت مدیریت استراتژیک در مدیریت پروژه ها و بررسی ابعادی از نظام حاکمیت در سازمانهای بزرگ و شرکت‌های هلدینگ و نیز روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های ا ... ی , را ... اری برای مدیریت مناسب پورتفولیو پروژه ها در این مجموعه ها ارائه دهد ... در این راستا تجارب , دستاوردها و چالشهای تشکیل پورتفولیو پروژه ها در ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب ... ی برای سایر هلدینگها و سازمانهای بزرگ رهگشا خواهد بود ... 
کلمات کلیدی ::; مدیریت استراتژیک , مدیریت پروژه , ارزش آفرینی , پورتفولیو پروژه ها , استراتژی , بنیاد مستضعفان...


1... مقدمه
امروزه هلدینگها و سازمانهای بزرگ از مهمترین ارکان اقتصادی جوامع بوده که مدیریت آنها بدلیل گسترد ... دامنه فعالیت و اه ... از پیچید ... و ظرافت خاصی برخوردار است ... هلدینگها و سازمانهای بزرگ برای مدیریت پروژه های خود بویژه در شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه نیازمند ساختار و سیستم مدیریتی مناسبی می باشند ... اصولاً بزرگ شدن ساختار تشکیلاتی و گستره فعالیتها خود دامنه و ابعاد مدیریت سازمانی را گسترده ساخته و نحوه مدیریت و نظام حاکمیت در سازمانهای بزرگ , افقی جدید در مدیریت گشوده است ... همچنین با پیدایش هلدینگها و شکل ... ری رابطه شرکتهای مادر با شرکنهای ا ... ی , استقرار نظام حاکمیت و اعمال مدیریت در هلدینگها نیز چشم انداز و مباحث مدیریتی جدیدی را بوجود آورد ... با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و نیز اه ... متمایز هر شرکت ا ... ی یا حتی واحد سازمانی , موضوع هم افزایی و همگرایی در هلدینگها و سازمانهای بزرگ چالش مدیریتی و حاکمیتی فراروی مدیران ارشد ایجاد کرده است ... از اینرو جهت اعمال مدیریت مناسب و حرکت هدفمند مجموعه باید با دیدگاه مدیریت استراتژیک اجزای سازمان را در جهت پیاده سازی استراتژیها و تحقق اه ... رهنمون ساخت ...
.........
2... ارزش آفرینی چالش هلدینگها و سازمانهای بزرگ
هر شرکت یا سازمان صرفنظر از جایگاهش دارای چشم انداز و  مأموریت خاص خود بوده و با استفاده از برنامه استراتژیک در راستای پیاده سازی استراتژیها و تحقق اه ... خود گام برمی دارد ... شرکتهای هلدینگ یا مادر متشکل از چند شرکت دختر بوده که هریک بلحاظ شخصیت حقوقی مستقل و عملکرد خود دارای اه ... و استراتژیهای متفاوتی می باشند ...  بنگاه مادر وظیفه همسویی و هم افزایی شرکتهای ا ... ی را با در راستای تحقق اه ... موردنظر برعهده دارد ... در سازمانهای بزرگ نیز واحد با دفتر مرکزی وظیفه هماهن ... واحدهای مختلف را برعهده دارد ...
 شرکتهای ا ... ی هر یک می توانند ... ب وکار مستقل و متفاوتی را اداره کنند و بعنوان یک واحد ... ب وکار بشمار آیند ... از اینرو شرکت مادر می تواند سازمان یا شرکتی چند ... ب وکاره باشند ... واحدهای ... ب وکار در شرکتهای چند ... ب وکاره از طریق تماس مستقیم یا مشتریان ارزش آفرینی می کنند ... آنها با رقابت در بازار و تأمین نیاز مشتریان درآمد و سود ... ب             می نمایند ... این شرکتها به سازمان مادر خود که از دفتر مرکزی و احتمالاً مدیریتهای گروهی و بخشی تشکیل شده اند , گزارش می دهند ... برخلاف آنها شرکت مادر مشتریان بیرونی ندارند و لذا بدون ایجاد درآمد هزینه زا خواهد بود ... سازمان مادر بصورت بک میانجی یا واسطه با تأثیرگذاری بر تصمیمات و استراتژی ... ب وکارها و قرارگرفتن در بین آنها عمل می کند ... اولین آزمون و چالش فراروی سازمان مادر ارزش آفرینی است ... موضوع مهم این است که آیا سازمان مادر ارزشی را در               ... ب وکارهای خود خلق می نماید یا اگر آنها مستقل عمل می نمودند , نتیجه بهتری حاصل می گردید ... سازمان مادر یا باید روشی برای ارزش آفرینی پیدا کند یا خود را منحل و ... ب وکارها را مستقل نماید (صادقی وصفایی,1389)...
ضرورت ارزش آفرینی شرکت مادر در ساختار هلدین ... مفهومی است که برای دفتر یا ستاد مرکزی سازمانهای بزرگ نیز              قابل تعمیم است ... واحد مرکزی از طریق سیاستگذاری و ایجاد هماهن ... و همسویی بین واحدهای مختلف زمینه هم افزایی و در نهایت افزایش ارزش کار مجموعه را فراهم می آورند ... عملکرد واحد مرکزی در سازمانهای بزرگ و شرکت مادر در هلدینگها را با ایجاد ارزشی افزون بر عملکرد انفرادی آنها می سنجند ... به بیان دیگر ارزش آفرینی را می توان بزرگترین آزمون و چالش شرکت مادر یا واحد مرکزی است بنحویکه فلسفه وجودی آنها ایجاد ارزشی افزون بر عملکرد انفرادی آنها می باشد ... از اینرو               ارزش آفرینی را می توان اصلی ترین چالش فراروی آنها برشمرد و اصل مدیریت ارزش آفرین را بعنوان مبنای مدیریت در این مجموعه ها مدنظر داشت ... اصل ارزش آفرینی در زمینه اجرای پروژه ها نیز مصداق داشته و هلدینگها و سازمانهای بزرگ باید با هدف ارزش آفرینی به استقرار نظام مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو پروژه ها مبادرت ورزند ... بدین ترتیب از مدیریت مجموعه پروژه های شرکتهای ا ... ی و بخشهای سازمانی ارزشی بالاتر از مدیریت انفرادی آنها مورد انتظار خواهد بود که در ادامه چنین سیستمی مورد بررسی دقیقتر قرار خواهد گرفت ...    
.........


4... مدیریت استراتژیک متمرکز در هلدینگها و سازمانهای بزرگ
هلدینگها و سازمانهای بزرگ بواسطه اه ... و استراتژیهای متعدد و ساختار تشکیلاتی گسترده نیازمند هماهن ... و همسویی بین اجزای سازمانی در راستای تحقق اه ... می باشند ... در ساختار هلدین ... شرکت مادر وظیفه هدایت و هماهن ... بین شرکتهای ا ... ی را برعهده دارد ... در سازمانهای بزرگ نیز دفتر مرکزی این وظیفه را برعهده داشته و واحدهای سازمان را راهبری می نماید ... البته این امر نافی استقلال و مدیریت مستقل هریک از شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه نیست ... بخصوص در ساختار سازمانی هر شرکت ا ... ی دارای شخصیت حقوقی مستقل و یکتایی است که هدایت و نحوع عمبکرد آن بر عهده مدیریت آن است ... هریک از این شرکتها و واحدها می بایست با اعمال مدیریت استراتژیک بر کلیه فرایندها و پروژه-های خود , تحقق اه ... و انجام وظایف محوله را دنبال نمایند ... بدین ترتیب کلیه اجزای سازمانی و فرایندها در راستای استراتژی و اه ... هماهنگ و همسو شده و تصمیم ... ریها در این راستا انجام می شود ... بعبارت دیگر راهبری هر یک از آنها باید در سطح مدیریت ارشد و در درون مجموعه خود با دیدگاه مدیریت استراتژیک صورت پذیرد ...
بنحو مشابه اداره هلدینگها و سازمانهای بزرگ نیز نیازمند هماهن ... و همسویی شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه بوده و حتی ضرورت این هماهن ... و همسویی بیشتر نیز می باشد ... چه بسا عدم هماهن ... در تقسیم وظایف و برنامه ها سبب شود که هر شزکت به تنهایی و مستقل از سایرین به اولویت بندی اه ... و برنامه ها اقدام ورزد که این امر ارزش  آفرینی برای کل مجموعه را تهدید می نماید ... بعنوان مثال در یک هلدینگ کشاورزی و دامپروری چنانچه شرکت متولی تأمین علوفه وظیفه خود را با اولویت به انجام رساند اما شرکت دامپروری در احداث دامپروری تأخیر نماید , عدم هماهن ... مانع از ایجاد ارزش افزوده این زنجیره برای هلدینگ شود ... در این مثال تأمین علوفه و فروش آن در بازار مانع از احساس عدم مؤفقیت برای شرکت مربوطه گردد اما راهبری و مدیریت هماهنگ مجموعه می تواند بر عملکرد و اولویت آن تأثیر گذاشته و ارزش بالاتری برای مجموعه به ارمغان آورد ... در این موارد ضرورت وجود مدیریتی متمرکز و مجزای از اجزا , جهت راهبری و هدایت مجموعه در راستای ارزش آفرینی بیشتر و تحقق اه ... مشهود می باشد ... از اینرو شرکت مادر در هلدینگ و دفتر مرکزی در یک سازمان بزرگ نقش اعمال مدیریت استراتژیک متمرکز را برعهده دارند ...
بدین ترتیب شرکت مادر و یا واحد مرکزی که وظیفه راهبری اجزای سازمانی را برعهده داشته , باید در سایه مدیریت استراتژیک مجموعه و گروه تحت کنترل خود را هدایت نماید ... به نوعی ایجاد همسویی و مدیریت هماهنگ را می توان                اصلی ترین وظیفه شرکت مادر یا دفتر مرکزی برشمرد ... از اینرو آنها نیز به نوبه خود برای هدایت مجموعه تحت کنترل نیازمند اعمال مدیریت استراتژیک در سطح کلان می باشند ... از اینرو مؤفقیت هلدینگها و سازمانهای بزرگ مست ... م اعمال مدیریت استراتژیک در سطح کلان مجموعه و بطور متمرکز می باشد ... اعمال این مدیریت استراتژیک متمرکز حتی در سطح پروژه ها نیز ضرورت داشته و چه بسا بنا بر ماهیت و قابلیت متفاوت اجزای سازمانی , نیاز به این همسویی و هماهن ... ضرورت بیشتری می یاید ... از اینرو صرفنظر از اینکه هر شرکت ا ... ی یا واحد تابعه نیازمند مدیریت استراتژیک متمرکز در درون خود جهت راهبری پروژه هایش خواهد بود , مدیریت استراتژیک کلیه پروژه های هلدینگ یا سازمان نیز باید در قالب یک پورتفولیو جامع و بصورت متمرکز انجام پذیرفته تا راهبری کلان مجموعه با هم افزایی و همسویی در اجزای سازمانی و در راستای استراتژیهای سازمانی بنحو مؤثرتری صورت پذیرد ... با تشکیل این پورتفولیوی جامع شرکتها و واحدهای تابعه نیز لااقل جهت پاسخگویی به مسئولیتهای خود ناگزیر از تشکیل سبد پروژه ها و بکار ... ری اصول مدیریتی در راستای نظام حاکمیتی خواهند بود ...

5... سیستم مدیریت پورتفولیو پروژه ها عامل اعمال مدیریت استراتژیک
با توجه به مطالبی که بیان شد , دیدگاه مدیریت استراتژیک در هلدینگها و سازمانهای بزرگ یک ضرورت انکارناپذیر است که در کلیه سطوح اعم از مدیریت پروژه ها قابل اعمال است ... به بیان دیگر هر پروژه از یک شرکت علاوه بر هماهن ... و همسویی با سایر پروژه های آن بخش باید با پروژه ها و استراتژی شرکت مادر و یا واحد مرکزی انطباق و همسویی داشته باشد ... از اینرو ایجاد پورتفولیویی متشکل از کلیه پروژه های شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه ضروری است که این پورتفولیوی جامع توسط شرکت مادر و یا واحد مرکزی بصورت متمرکز مدیریت شود ... این پورتفولیو باید با دیدگاه مدیریت استراتژیک راهبری شود ... ازاینرو جهت اعمال مدیریت استراتژیک بر مجموعه پروژه های هلدینگ یا سازمان نیازمند استقرار سیستم مدیریتی ویژه ای بوده که از آن به سیستم مدیریت پورتفولیو (project portfolio mana ... ent-ppm ) تعبیر می-شود ...
پورتفولیو مجموعه‌ای از پروژه‌ها , طرحها , پورتفولیوهای فرعی و عملیات است که با هدف تسهیل مدیریت مؤثر کارها و تحقق اه ... استراتژیک در کنار هم بصورت یک مجموعه درمی‌آیند ... بدین‌ترتیب اجزای اصلی پوتفولیوی پروژه‌های هر سازمان پروژه‌ها , طرحها و پورتفولیوهای فرعی و عملیات می‌باشند (محمودی,1391) ... موسسه مدیریت پروژه علاوه بر استاندارد برای مدیریت پروژه و مدیریت طرح , استانداردی نیز برای مدیریت پورتفولیو تدوین نموده است ... برطبق این استاندارد مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها عبارت است از مدیریت متمرکز و هماهنگ اجزاء پورتفولیو در راستای تحقق اه ... سازمان ... این سیستم شامل فرایندهای شناسایی , اولویت‌بندی , تصویب , مدیریت و کنترل پروژه‌ها , برنامه‌ها و سایر امور در راستای تحقق اه ... استراتژیک سازمان می‌باشد (pmi,2013) ...
درحالیکه مدیریت پروژه به‌دنبال درستی اجرای‌کار است , مدیریت پورتفولیو بر اجرای کار درست تمرکز دارد (wessels,2007) ... در مدیریت پورتفولیو هدایت و جهت‌دهی اجزاء مانع از توجه به عملکرد هر جزء نیست و حتی برای مقایسه اجزاء و کارایی آنها جهت رتبه‌بندی و تعدیل سبد نیاز است که عملکرد هر جزء (پروژه) در قالب مدیریت پروژه ارزی ... شود ... بعبارت دیگر توجه بیشتر به انتخاب پروژه‌های درست در مدیریت پورتفولیو مانع از توجه به اجرای صحیح هر پروژه نیست ... همانگونه که مدیران استراتژیک انتخاب پروژه‌های درست از طریق مدیریت پورتفولیو را در کانون توجه خود قرار می‌دهند , مدیران عملیاتی و مدیران پروژه در سطوح پایینتر بر اجرای صحیح پروژه‌ها با مدیریت پروژه تمرکز دارند ... تلفیق این دو رویکرد مطابق شکل 1 به ارزش‌آفرینی و تحقق اه ... سازمانی کمک می‌نماید ... از اینرو مناسب است تا مدیریت پروژه سازمانی با نگاهی واحد و یکپارچه بر پورتفولیوی سازمان استقرار یابد که این امر مست ... م بکار ... ری ساختار یا پیکره‌ای است که هر دو کارکرد فوق‌الذکر را دارا باشد ... (محمودی و داودآبادی,1393)

 
شکل 1 ـ مفهوم ارزش‌آفرینی و تحقق اه ... برای سازمان در دو راستای انتخاب کار صحیح و اجرای صحیح آن ...

بدین ترتیب با استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو همسو نمودن استراتژیها و اه ... پروژه با استراتژیها و اه ... سازمان و نیز ارزش‌آفرینی برای پروژه و سازمان مربوطه , دو عنصر اساسی مدیریت استراتژیک پروژه بنحو مؤثری در راهبری پروژه های هلدینگها و سازمانهای بزرگ اعمال خواهد شد ... البته مدیریت بکپارچه و متمرکز پروژه ها نباید مانعی برای کنترل و اعمال مدیریت بخشی باشد بلکه باید ابن مدیریتها را در جهت استراتژی سازمانی همسو نماید ... با استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو اعمال حاکمیت سازمانی در شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه نیز محقق خواهد شد ...

6... استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو پروژه ها
بر اساس استاندارد مدیریت پورتفولیو که از سوی مؤسسه مدیریت پروژه بعنوان شناخته شده ترین مرجع در این زمینه ارائه شده است , فرایندها در استاندارد مدیریت پورتفولیو در سه گروه فرایندی (process group) بشرح ذیل تفکیک می‌شوند ::;
1 ـ گروه فرایندی تعریف (defining) ::; این دسته شامل هشت فرایند بوده که چگون ... پیاده‌سازی اه ... و استراتژی سازمانی در پورتفولیو را نشان می‌دهد ... این گروه از فرایندها در زمان به‌روز رسانی اه ... استراتژیک ,  برنامه‌ها و بودجه‌ها بیشتر بکار گرفته می‌شوند ...
2 ـ گروه فرایندی همسویی (aligning) ::; این گروه شامل شش فرایند بوده که برای مدیریت و بهینه‌سازی پورتفولیو اجرا می‌شوند و چگون ... دسته‌بندی , ارزی ... , انتخاب و ورود اجزاء به پورتفولیو و اصلاح یا حذف آنها را مشخص می‌نمایند ...
3 ـ گروه فرایندی تصویب و کنترل(authorizing & controlling)  ::; فرایندهای این گروه چگون ... تصویب پورتفولیو و نظارت عالیه بر پورتفولیوی جاری را مشخص می‌سازند ... همچنین این فرایندها چگون ... نظارت بر تغییرات استراتژیک را تعیین کرده و همچنین بررسی شاخصهای عملکردی بطور ادواری برای اطمینان از همسویی اجزاء سبد با اه ... استراتژیک و منافع حاصله برای سازمان را دربر می‌ ... رند ...
در مجموع استاندارد مدیریت پورتفولیو  شامل 16 فرایند است که مطابق ج ... 1 در سه گروه فرایندی و در پنج حوزه دانشی دسته‌بندی می‌گردند که برای استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو می‌بایست بر روی طرح‌ریزی و اجرای این فرایندها تمرکز نمود ... (pmi,2013)

ج ... 1 ـ فرایندهای استاندارد مدیریت پورتفولیو در قالب گروههای فرایندی و حوزه‌های دانشی


با توجه به فرایندهای فوق , مراحل اجرای فرایند مدیریت پورتفولیو در یک سازمان شامل موارد ذیل می‌باشد (pmi,2013) ::;
ـ ارزی ... وضعیت کنونی فرایند مدیریت پورتفولیوی موردنظر
ـ تعریف چشم‌انداز و برنامه مدیریت پورتفولیو
ـ اجرای فرایندها
ـ بهبود فرایندها
بدین‌ترتیب مشخص است که استقرار یک سیستم کارآمد در سایه مطالعه و شناخت سازمان و پروژه‌هایش و با برنامه‌ریزی و طراحی مناسب و اقدامات اجرایی مستمر تحقق خواهد یافت ... اگرچه مزایا و محاسن سیستم مدیریت پورتفولیو در یک سازمان پروژه‌محور بحدی است که بدون آن پی ... ری استراتژی و تحقق اه ... سازمان به‌دشواری قابل تصور است اما استقرار این سیستم نیز چندان آسان و بدون مشکل نیست ... از اینرو در برخی سازمانها علیرغم ضرورت استقرار چنین سیستمی برای مدیریت استراتژیک پروژه‌ها , اجرای کامل و مناسب آن بدلیل ... ‌ای چالشها و موانع عملی نشده است و حتی ممکن است در صورت اجرا بدلیل عدم‌توجه به ویژ ... ها , قابلیتها و کارکردها , این سیستم در حد یک فرایند صوری باقی مانده و اثرات سازنده بر آن مترتب نشود ... از اینرو شناخت چالشها و مشکلات فراروی استقرار و پیاده‌سازی این سیستم امری ضروری است که در اینجا به چند چالش و مشکل اساسی آن اشاره می‌شود ::;
مدیریت پورتفولیو فرایندی است تکراری و منظم که بطور ادواری و مستمر برای مدیریت سبد پروژه‌های هر سازمان اجرایی می‌شود ... البته باید درنظر داشت که برای سازمانی که در آغاز استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو می‌باشد , ابتدا باید فرایند مدیریت پورتفولیو ایجاد گردد که ایجاد این فرایند در یک سازمان بدلیل ندرت وقوع کمتر شفاف شده است ... در این موارد ابتدا باید در گام نخست تشریح و تعریف جامعی از سیستم مدیریت پورتفولیو بعمل آورد و در این گام موسوم به گام تعریف باید بسترها , مبانی و ساختارهای لازم برای استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو را مشخص نمود ... اهمیت این اقدامات بحدی است که در ویرایش سوم استاندارد از آنها در قالب مستقلی تحت عنوان گروه فرایندی تعریف یاد‌شده است ... این گروه فرایندی در مواردی که سازمان در حال شناسایی و به‌روزرسانی اه ... استراتژیک و بودجه‌ است بیشترین فعالیت را دارند ... گروه فرایندی همسویی پس از تعریف و تدوین اه ... , برنامه‌ها و بودجه‌های سازمان به غالب‌ترین فعالیتها تبدیل می‌شوند ... این فعالیتها معمولاً برای اداره فعالیتهای مستمر و جاری پورتفولیو بکار می‌روند ... گروه فرایندی تصویب و کنترل نیز بخش فعال پورتفولیو هستند و معمولاً وظیفه‌ای جاری در حاکیت سازمانی بشمار می‌آیند ... با  استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو و انجام این فرایندها , اقلام تحویلی کار شامل خود پورتفولیو و برنامه استراتژیک , منشور , برنامه مدیریت و نقشه راه پورتفولیو حاصل خواهند آمد ...

7... تجارب مدیریت پورتفولیو در بنیاد مستضعفان انقلاب ... ی
بنیاد مستضعفان انقلاب ... ی بر طبق اساسنامه نهادی است غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی ‏که اه ... کلی آن عبارتست از کمک به ارتقاء سطح زند ... مادی , معنوی و فرهن ... مستضعفان و محرومین جامعه همراه با اداره بهینه دارائیهای تحت پوشش و با حضور مؤثر در صحنه‌های اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی نظام ... همچنین طبق ماده 8 اساسنامه وظایف کلی بنیاد در دو زمینه فعالیتهای اقتصادی و فعالیتهای عام‌المنفعه ( کمک به محرومان ) برشمرده شده است (محمودی,داودآبادی,1393) ... بنیاد مستضعفان را می توان سازمانی بزرگ متشکل از چندین هلدینگ و حدود دویست شرکت ا ... ی برشمرد که البته درجه کنترل مدیریتی در آنها متفاوت است ... همچنین ستاد مرکزی آن وظیفه راهبری این هلدینگها و سایر واحدهای تابعه را برعهده دارد ... موضوعیت ایجاد و منابع شکل‌ ... ری این سازمان سبب ‌گردیده است که با تنوع گسترده فعالیتها و ... ب‌وکارها مواجه باشد ... بر این اساس بنیاد مستضعفان توسط هلدینگها , شرکتها و مؤسسات تابعه در چندین رشته‌فعالیت یا ... ب‌وکار فعالیت داشته و می‌توان آن را سازمانی چند ... ب‌وکاره و معظم برشمرد ... برنامه‌ریزی استراتژیک در این سازمان بصورت برنامه‌های میان‌مدت سه‌ساله تدوین و تعقیب می‌گردد ... این برنامه تحقق اه ... کلی و وظایف بنیاد را در قالب شرکتها و مؤسسات تابعه دنبال نموده و با تبیین اه ... و برنامه‌های هریک از بخشهای زیرمجموعه اه ... کمی و کیفی و استراتژیها و بودجه آنها را مشخص می‌نماید ... همچنین فرهنگ پروژه‌محوری و توجه به استقرار سیستم مدیریت پروژه و سیستم مدیریت پورتفولیو نیز در این نهاد مورد توجه قرار داشته و با پیشرفتهایی نیز همراه بوده است ... علاوه بر تشکیل پورتفولیوی جامع پروژه ها در ستاد مرکزی , شرکتهای مادر در هلدینگها و سایر شرکتها نیز جهت مدیریت مناسبتر و پاسخگویی به مدیران ارشد و ستاد مرکزی به تشکیل و کنترل سبد پروژه ها خود بصورت متمرکز نمودند ... بعبارت دیگر با تشکیل پورتفولیوی جامع نه تنها نیاز هلدینگها و شرکتهای تابعه به تشکیل و مدیریت سبد پروژه های خود تقلیل نیافت بلکه ضرورت آن نیز شفاف و مورد تأکید و تأیید قرار گرفت ...
تجارب حاصله در این سازمان نشان می دهد که تشکیل پورتفولیو پروژه ها بصورت متمرکز در ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان اعمال مدیریت استراتژیک و حاکمیت سازمانی در مجموعه را بهبود بخشیده است ... برخی از مهمترین دستاوردهای حاصله در این راستا عبارتند از ::;
-    تقویت نظام حاکمیت سازمانی
-    بهبود هماهن ... و تنظیم روابط شرکتهای مادر با شرکتهای ا ... ی
-    کمک به تنظیم برنامه استراتژیک سازمان و واحدهای تابعه
-    کنترل بهتر عملکرد پروژه های هریک از واحدها و هلدینگها و شرکتهای تابعه به تفکیک
-    تخصیص بهینه منابع و سرمایه در راستای استراتژی سازمانی
-    امکان اعمال مدیریت بر اساس شرایط و اصول اقتصاد مقاومتی
-    انتقال سریع مشکلات و نیازهای پروژه ها
-    تصمیم سازی و تصمیم ... ری سریع تحت تغییر شرایط
-    ایجاد هم افزایی و همگرایی بین شرکتهای تابعه در راستای ارزش آفرینی بیشتر
-    تقویت دیدگاه پروژه محوری در بنیاد مستضعفان
همچنین استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو در سطح بنیاد مستضعفان در برخی زمینه ها با مشکلاتی مواجه بوده است که برخی از مهمترین کاستیها و چالشها بقرار زیر بوده  اند ::;
-    عدم فرا ... ر بودن و تعمیق فرهنگ مدیریت پروژه و پورتفولیو
-    جدا دانستن مدیریت پورتفولیو از مدیریت پروژه
-    تسلط فرایندهای نرم افزاری بر فرایندهای مدیریت پورتفولیو
-    غلبه دید تسهیل گزارش ... ری بر مدیریت مؤثر
-    کلی نگری و عدم ایجاد نگرش تخصصی به ... ب وکارهای مختلف
-    هماهن ... ناکافی بین مدیریت پورتفولیو و سایر بخشهای مدیریتی بعنوان تهدیدی برای مدیریت متمرکز
در مجموع بررسی نحوه استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو پروژه ها در بنیاد مستضعفان انقلاب ... ی علیرغم ... ای کاستیها , دستاوردهای قابل توجهی نیز برای این سازمان بهمراه داشته است و همچنان فرایندهای مربوط به آن در حال بهبود و تکمیل می باشند ... توجه بیشتر به تعمیق و تدقیق فرایندها و ایجاد زبان و فرهنگ مشترک مبتنی بر دانش مدیریت پروژه می تواند روند مدیریت پورتفولیو پروژه ها در این سازمان را بهبود بخشد و این تجارب برای سایر سازمانهای بزرگ و هلدینگها نیز          قابل استفاده خواهد بود ...


8... نتیجه ... ری
مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ دستاورد قابل توجهی در تحقق اه ... و استراتژی آنها دارد ... در هلدبنگها شرکت مادر و در سازمانها واحد مرکزی وظیفه همسویی و هم افزایی شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه را در راستای تحقق اه ... موردنظر برعهده دارند ... ارزش آفرینی را می توان بزرگترین آزمون و چالش شرکت مادر یا داحد مرکزی است بنحویکه فلسفه وجودی آنها ایجاد ارزشی افزون بر عملکرد انفرادی آنها می باشد ... اصل ارزش آفرینی در زمینه اجرای پروژه ها نیز مصداق داشته و هلدینگها و سازمانهای بزرگ باید با هدف ارزش آفرینی به استقرار نظام مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو پروژه ها مبادرت ورزند ... در هلدینگها و سازمانهای بزرگ بلحاظ ساختاری و تشکیلاتی ایجاد هماهن ... و همسویی و ارزش آفرینی مست ... م اعمال مدیریت استراتژیک بر مجموعه است ... علاوه بر این مدیریت پروژه ها بصورت کلان و آینده نگر نیز در سایه مدیریت استراتژیک قابل نحقق خواهد بود ... در مجموع صرفنظر از اینکه هر شرکت ا ... ی یا واحد تابعه نیازمند مدیریت استراتژیک در درون خود جهت راهبری پروژه هایش خواهد بود , مدیریت استراتژیک کلیه پروژه های هلدینگ یا سازمان نیز باید در قالب یک پورتفولیو جامع و بصورت متمرکز انجام پذیرد ... اعمال مدیریت استراتژیک بر مجموعه پروژه های هلدینگ یا سازمان نیازمند استقرار سیستم مدیریتی ویژه ای بوده که از آن به سیستم مدیریت پورتفولیو تعبیر می شود ...  با استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو همسو نمودن استراتژیها و اه ... پروژه با استراتژیها و اه ... سازمان و نیز ارزش‌آفرینی برای پروژه و سازمان مربوطه , دو عنصر اساسی مدیریت استراتژیک پروژه بنحو مؤثری در راهبری پروژه های هلدینگها و سازمانهای بزرگ اعمال خواهد شد ...
در مجموع استاندارد مدیریت پورتفولیو  شامل شانزده فرایند است که در سه گروه فرایندی تعریف , همسویی و نیز تصویب وکنترل و در پنج حوزه دانشی دسته‌بندی می‌گردند ... مدیریت پورتفولیو فرایندی است تکراری و منظم که بطور ادواری و مستمر برای مدیریت سبد پروژه‌های هر سازمان اجرایی می‌شود ... گروه فرایندی تعریف چگون ... پیاده‌سازی اه ... و استراتژی سازمانی در پورتفولیو را نشان داده ودر مواردی که سازمان در حال شناسایی و به‌روزرسانی اه ... استراتژیک و بودجه‌ است بیشترین فعالیت را دارند ... گروه فرایندی همسویی برای مدیریت و بهینه‌سازی پورتفولیو اجرا می‌شوند و چگون ... دسته‌بندی , ارزی ... , انتخاب و ورود اجزاء به پورتفولیو و اصلاح یا حذف آنها را مشخص می‌نمایند ... گروه فرایندی تصویب و کنترل نیز معمولاً وظیفه‌ای جاری در حاکیت سازمانی بشمار آمده و چگون ... تصویب پورتفولیو و نظارت عالیه بر پورتفولیوی جاری را مشخص می‌سازند ... با استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو و انجام این فرایندها , اقلام تحویلی کار شامل خود پورتفولیو و برنامه استراتژیک , منشور , برنامه مدیریت و نقشه راه پورتفولیو حاصل خواهند آمد ... تجارب حاصله در بنیاد مستضعفان انقلاب ... ی بعنوان سازمانی بزرگ متشکل از چندین هلدینگ نشان می دهد که تشکیل پورتفولیو پروژه ها بصورت متمرکز در ستاد مرکزی اعمال مدیریت استراتژیک و حاکمیت سازمانی در مجموعه را بهبود بخشیده است و دستاوردهای مفیدی بهمراه داشته است ... همچنین بررسی مشکلات و چالشها مشخص می نماید که تعمیق و تدقیق فرایندها و ایجاد زبان و فرهنگ مشترک مبتنی بر دانش مدیریت پروژه می تواند روند مدیریت پورتفولیو پروژه ها در این سازمان را بهبود بخشد و این تجارب برای سایر سازمانهای بزرگ و هلدینگها نیز قابل استفاده خواهد بود ...

 
مراجع
شجاعی , مروارید و محمودی , رضا ,1393, مدیریت استراتژیک پروژه های سرمایه گذاری , همایش بین المللی مدیریت , تهران ...
صادقی , اسماعیل و صفایی , ناهید , استراتژی بنگاه مادر ::; ارزش آفرینی در شرکتهای چند ... ب وکاره (ترجمه کتاب تألیفی مایکل گولد,اندور کمپل و مار ... ال ... اندر) , انتشارات آریانا قلم , 1389 ...
محمودی , رضا , تهیه و ارزی ... گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری , انتشارات نیازدانش , 1391...
محمودی , رضا , میرابوالحسنی , حمیده و شجاعی, مروارید , 1394, سرمایه گذاری و توسعه درسازمانها با مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها , سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهش نوین , تهران ...
محمودی, رضا و داودآبادی , علمدار , 1393 , ساختار پورتفولیو در سازمانهای چند ... ب وکاره با مطالعه سبد پروژه های بنیاد مستضعفان انقلاب ... ی , دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه , تهران ...

callahan , k...r... & brooks , l...m... , (2004) , " essentials of strategic project mana ... ent  " , usa , john wiley&sons ...
dyreyes , j... ,(2008) , " strategic project mana ... ent ::; aligning strategic business objectives with projects mana ... ent strategy " , university of oregon , adp, inc...
heerkens , g... , (2007) ,  " introducing the revolutionary strategic project mana ... ent maturity model (spm3)  " , annual north american meeting of the pmi , atlanta ...
johnson, g..., scholes, k... & whittington, r..., (2005), "  exploring corporate strategy " , es ... ,
pearson education, ltd...
project mana ... ent institute – pmi , (2013) , " the standard for portfolio mana ... ent " , 3 ed... ,pennsylvania , pmi ...
wessels , d... j..., (2007)," the strategic role of project mana ... ent" ,pm world today,vol... iv... ... رایگان مقاله مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در سازمان ... ../ ... -رایگان-مقاله-مدیریت-استراتژ... nov 17, 2016 - هلدینگها و سازمانهای بزرگ برای مدیریت پروژه های خود بویژه در شرکتهای ا ... ی و واحدهای تابعه نیازمند ساختار و سیستم مدیریتی مناسبی می باشند . ... رایگان مقاله مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در سازمان ... /مقاله-مدیریت-استراتژیک-پورتفولیو/ چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در سازمان ” بدین شرح است::; هلدینگها و سازمانهای بزرگ برای مدیریت پروژه های خود بویژه در ... ... رایگان تحقیق مدیریت استراتژیک تامین nov 26, 2016 - ... مقاله isi مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت های فرانسوی 2012 . .... مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ مدیریت پروژه¬ها پروژه¬های پورتفولیو استراتژیک اعمال سازمانهای بزرگ ... /مدیریت%20,پروژه¬ها%20,پروژه¬های%20,پورتفولیو... مرجع آهنگ فارسی , ... , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , ... آهنگ , ... جدید, ... چکیده::; هلدینگها و سازمانهای بزرگ برای مدیریت پروژه¬های خود بویژه در شرکتهای ا ... ی و واحدهای ..... ... رایگان نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه. مقاله در مورد استراتژیک مدیریت بازار - سمینو › علوم انسانی nov 29, 2016 - ... رایگان پروژه مدیریت استراتژیک بازار – ... آهنگ ... عنوان مقاله::; مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ … ... مقاله تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیک جدید - بلاگ ریدر ۱; ۲; ۳; ۴; ۵٫ علی بازدید … مقالات,تحقیق آماده, ... رایگان . مدیریت … .... عنوان مقاله::; مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ .... چهار جهت ... نحوه تکامل مدیریت استراتژیک - لینک گردی /نحوه-تکامل-مدیریت-استراتژیک بکار ... ری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی علی حمزه پور ... عنوان مقاله::; مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ ... ... رایگان مقاله isi مدیریت با ترجمه,مقاله isi مدیریت رایگان, ... isi مدیریت باترجمه . ... مقاله تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیک جدید - پیام تو › مطالب جدید nov 3, 2016 - ... ,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاو ... وینت, … ... مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ … ... مقاله فارسی مدیریت استراتژیک / ... -مقاله-فارسی-مدیریت-استراتژیک ... - ... رایگان کتاب های مدیریت بازاری ... ، مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی و ... عنوان مقاله::; مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ ... استراتژی هلدینگ ها و سبکهای تعامل با شرکتهای تابعه استراتژی هلدینگها و نحوه ی ارتباط با شرکتهای زیرمجموعه از مسائل مهمی است که در شرکتهای ... مدیریت استراتژیکمقالاتاستراتژی هلدینگ ها و سبکهای تعامل با شرکتهای تابعه ... به عبارتی هم از مزیت‌های سازمان بزرگ مانند منابع وسیع و هم از مزیت‌های سازمان ... تجزیه و تحلیل پورتفولیو(استراتژی پورتفولیو-portfolio strategy)::;کمبل، ...