... رایگان مقاله طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم نرم و نگاشت شناختی

عنوان مقاله: طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی
مولفین: ... روح اله تولایی و زهرا صباغی
موضوع: مدیریت جهادی
سال انتشار(میلادی): 2016
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه علمی,پژوهشی بهبود مدیریت، شماره 28، تابستان 1394
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www,system,parsiblog,com
چکیده: هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ابعاد و مولفه های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی و طراحی الگوی مفهومی توسعه آن در سازمانهای ایرانی با روش سیستم های نرم می باشد, مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر ارزشهای ایرانی, ... ی، با وجود فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی، به دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت متمایز می گردد, الگوی مدیریت جهادی یک سبک مدیریت عملیاتی جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است, چنانچه دستی ... به الگوی توسعه مدیریت جهادی را یک دغدغه یا به بیان بهتر یک مسئله بدانیم، همانند تمامی مسائل در یک موقعیت مسئله مطرح می گردد, موقعیت مسئله ی دست ی ... به الگوی توسعه مدیریت جهادی، یک موقعیت پیچیده است؛ زیرا نمی توان به درستی موقعیت مسئله را توصیف نمود یا به بیان بهتر، شرح موقعیت مسئله خود یک مسئله است، چنین موضوعی ریشه در تعدد جناح های فکری و همچنین اقدامات هدفمند انسان ها دارد، لذا استفاده از رویکردهای کمی نظیر ... ی سیستم ها دارای کارایی اندکی می باشد, از همین رو در تحقیق حاضر، پژوهشگران با استفاده از ترکیب روش نگاشت شناختی و روش شناسی سیستمهای نرم که یک روش شناسی شناخته شده و پرکاربرد در حوزه ی مسائل انسانی است را به عنوان روشی جهت حل این مسائل پیشنهاد می دهند, تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و پس از مطالعات نظری و شناسایی ابعاد و مولفه های کلیدی مفهومی مدیریت جهادی، با روش های کیفی نگاشت شناختی و سیستم های نرم به طراحی الگوی مفهومی و نقشه شناختی توسعه مدیریت جهادی در سازمان ها می پردازد,
واژه‌های کلیدی: مدیریت جهادی، سیستم های نرم، نگاشت شناختی، جناح های فکری,

1, مقدمه:
مدیریت با توجه به ارزش های حاکم بر جوامع و زیر بنای اعتقادی و فلسفه اجتماعی هر جامعه تعریف می شود, به زعم ... کیمبل وای ... ، مدیریت و ... ی آموزشی دارای معانی و مفاهیم مختلفی است و هر ... برحسب تجارب و احتیاجات و مقاصد خود برای آن مفهومی در نظر می ... رد [24],
ایران که داعیه ... ی جهان ... را پس از قرن ها و با زحمات زیادی و به لطف خداوند متعال پیدا کرده است، نیازمند سبک خاصی از مدیریت برای تنظیم و پیشبرد آرمان های مقدس ... می باشد، بویژه در زمانی که همه نیروهای ... ی و علاقه مند ما برای یک جهش بزرگ بسیج شده اند [20],
مدیریت جهادی را می توان یکی از مفاهیم جدید در علم مدیریت دانست که متناسب با شرایط اجتماعی، فرهن ... ، اقتصادی، ... و امنیتی کشور ایران است, البته همانطور که مفهوم مدیریت سابقه ای دیرینه در تمدن تاریخی و منابع دینی دارد ولی کلیت مدیریت به عنوان یک علم، از اوا ... قرن هجدهم میلادی با تئوری تقسیم کار آدام اسمیت شکل گرفته است؛ مفهوم مدیریت جهادی، در حالیکه سابقه دیرینه ای در تمدن ایرانی و منابع دین مبین ... دارد و مبانی فلسفی و الگوی علمی خود را از این منابع می ... رد، یک مفهوم جدید به شمار می آید,
مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکر بومی و متناسب با مقتضیات فرهن ... و اجتماعی ایران است, از ویژ ... های این مدیریت خدمت با نیت الهی، خست ... ناپذیری، استقامت در کار، انعطاف پذیری، سرعت عمل، ابتکار و خلاقیت، مدی ... روری، شجاعت، مسئولیت پذیری همراه با اخلاص و فروتنی است,
مدیریت جهادی واجد خصوصیات و ویژ ... هایی است که می تواند در موفقیت سازمان ها نقش اساسی ایفا نماید، این ویژ ... ها در بطن دستورها،توصیه ها، نظرها و شیوه های بکار گرفته شده توسط پیشوایان دین حضور و وجود عینی دارد، ولی برای استفاده از آن در سطوح سازمانی و کاربردی ... آنها در سازمانها، نیاز به کار پیشگامانه و دور از هراس و خود کم بینی صاحب نظران مدیریت و پژوهش دارد[17],
نظام ارزشی ... نقش مهمی را در نظریه های علمی مدیریت و نیز در شیوه های عملی مدیران مسلمان ایفا می کند و به حرکت آنها جهت ارزشی می بخشد,
در مدیریت ... ی و جهادی نظام ارزشی ... ، مبنای قوانین علمی مدیریت قرار می ... رد؛ از این رو مدیریت جهادی و ... ی بر دو پایه استوار است: الف) دانش مدیریت؛  ب) نظام ارزشی که مبنای قوانین مدیریت و اساس شیوه های عملی مدیریت مدیران قرار می ... رد,
رس ... مدیریت جهادی تغییر مبانی مدیریت غربی و جایگزینی مبانی ... ی است, مدیریت جهادی بازخوانی نوین مدیریت ... ی و در حقیقت مدل تکامل یافته آن است,اگر بین سازمان‌ها و نهادهای ... تی موجود بخواهیم میزان اثربخشی آنها را مورد سنجش قرار دهیم؛ بی‌شک جهاد یکی از ارگان‌هائی است که بالاترین درجات رسیدن به اهدف و اثربخشی را در رابطه با ذینفع‌ها به‌خود اختصاص داده است,
از طرفی ... ... ی در خصوص ارتباط علوم بومی با علوم غربی فرموده اند: "شکی نیست که بسیاری از علوم انسانی، پایه‌ها و مایه‌های محکمی در این‌جا دارد؛ یعنی در فرهنگ گذشته‌ی خود ما, برخی از علوم انسانی هم تولید شده‌ی غرب است؛ یعنی به عنوان یک علم، وجود نداشته، اما غربیها که در دنیای علم پیشروی کرده‌اند، اینها را هم به وجود آورده‌اند,,, خیلی خوب، ما، هم برای سرجمع ... ، مدوّن ... ، منظم ... و نظام‌مند ... آنچه که خودمان داریم، به یک تفکر و تجربه‌ی علمی احتیاج داریم، هم برای مواد و پایه‌هایی که آنها در این علم جمع آورده‌اند، به یک نگاه علمی احتیاج داریم, منتها گرفتن پایه‌های یک علم از یک مجموعه‌ی خارج از محدوده‌ی مورد قبول ما، به معنای قبول نتایج آن نیست ,"
لذا می توان گفت که مدیریت جهادی غیر از مدیریت علمی نیست که بر اساس فرمول ها و قوانین مطرح در دانش مدیریت پایه ریزی شده است, فرق این نوع مدیریت که از ترکیب اضافی جهادی یا ... ی برخوردار است با مدیریت مطلق، در این است که مبنای آن را "نظام ارزشی ... "می سازد, در واقع تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر سبک های مدیریت در پیش فرض ها و مبانی فکری آن که مقتبس از مدیریت ... ی است، می باشد, لذا مدیریت جهادی، بایستی از دستاوردهای علم مدیریت در دنیا (نظیر دستاوردهای علمی روش شناسی) برای ساختارمند ... محتوای خود استفاده کند, از همین رو در تحقیق حاضر به منظور طراحی الگوی توسعه مدیریت جهادی، از روش شناسی سیستم های نرم چکلند و نگاشت شناختی استفاده شده است,

2, شرایط محیطی و ضرورت مدیریت جهادی:
الگوها و سبک های مدیریت در کشورهای مختلف متناسب با شرایط ملی، فرهن ... ، اجتماعی، اقتصادی، ... و منابع انسانی آنها طراحی و تدوین می شود و نمی تواند یک الگوی مدیریتی را به صورت کامل از یک فرهنگ و کشوری خاص، به صورت تقلیدی در یک فرهنگ و کشور دیگر استفاده نمود,
هر سازمانی با مسئله مدیریت محیط داخلی و خارجی خود مواجه است[33], مدیریت سازمان هاکاری پیچیده و مشکل،و مست ... م درک کامل روابط پویا در محیط داخلی و خارجی است که سازمان به طور مرتب با آن در تعامل است,
از آنجا که محیط خارجی سازمان ها در کشورهای در حال توسعه با کشورهای صنعتی غرب متفاوت است ،ممکن است اقدامات و نظریه های مدیریت که در شرایط کشورهای توسعه یافته گسترش یافته است، در شرایط کشورهای در حال توسعه عملا با محدودیت مواجه شود,
متاسفانه دانش و فن آوری که در چهارچوب اجتماعی و فرهن ... یک کشور با موفقیت همراه بوده است ... وماٌ در چهارچوب کشورهای دیگر به طور موثر عمل نمی کند، اساساٌ به این دلیل که نقش متغیرهای محیطی در تعیین عملکرد و اثربخشی سازمانی بسیار موثر است,
پیروی بی چون و چرای روش ها، نظریه ها و راهبردهای مدیریت غرب که بر پایه ی فرهنگ و نظام های ارزشی غرب است، به طرق متعدد در ناکارآیی و عدم اثربخشی سازمانی کشورهای در حال توسعه نقش دارد, آنچه مورد نیاز است، توسعه نظریه ها و عملکردهای مدیریت براساس شرایط و موقعیت های محلی و نیروهای اجتماعی و فرهن ... هر کشور است,
چالش هایی که مدیران در کشورهای در حال توسعه با آنها روبرو هستند، ماهیتاٌ با آنچه مدیران همتای آنها در دنیای توسعه یافته با آنها مواجهند، بسیار متفاوت است, از این رو مدیریت سازمان ها در کشورهای در حال توسعه نیازمند رویکرد و توانایی های متفاوتی در دستی ... به موفقیت هستند,
نظریه ها و اقداماتی که در جهان صنعتی غرب ترویج می شود، وقتی در موقعیت سازمان های کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می شود، با محدودیت های جدی روبرو است, برای مثال، اغلب نظریه های مدیریت که در جهان پیشرفته شکل گرفته، بر فرضیاتی استوار است که تنها در مورد مردم این کشورها صادق است[31],
با توجه به ویژ ... های محیطی و فرهن ... که بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فرق گذاشته می شود، ضرورت تدوین نظریه ها و روش های بومی مدیریت در کشورهای در حال توسعه که متضمن اثربخشی سازمان ها در این کشورها باشد، بیش از پیش چالشی را برای صاحبنظران بومی مدیریت ایجاد میکند,
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای مسلمان مانند ایران ... ی به دنبال مدلی مناسب برای مدیریت سازمان های خود هستند لذا وجود مدل مدیریتی جامع که در آن پیش زمینه های فرهن ... ، ... ، اجتماعی، جغرافیایی، مذهبی و ملیتی کشورها در نظر گرفته شده باشد و هم جنبه های علمی را در بر ب ... ردو هم از جهت بومی و دینی با فرهنگ ملی و ... ی هم خوانی داشته باشد برای نیل به اه ... والا و اساسی انقلاب ... ی ایران ضرورت دارد,

3, ادبیات نظری تحقیق:
هریک از نظریه ها و مکاتب مدیریتی مشهور، حاصل نوعی ... شه و نظر دانشمندان و متخصصان راجع به انسان، سازمان، جامعه، اقتصاد، تولید و جهان است, محور و مرکز اغلب تفکرات و آراء در غرب، اص ... منافع و سود مادی برای انسان، سازمان و جامعه می باشد, بر مبنای این تفکرات، انسان (مدیران و کارکنان یک نهاد) با ایجاد رضایت مادی و معنوی از فعالیت ها و اقدامات به مقصود خود می رسند, از این رو، در این تفکرات نیازی به فعالیت های بیشتر و اه ... فراتر نظیر دستی ... به تعالی و کرامت انسانی نمی باشد, بر اساس ... شه ها و مبانی فکری ... ... ی (به عنوان مبدع و مروج تفکر مدیریت جهادی) تمامی ارزش های ... ی موجود در واژه مقدس جهاد باید در مدیریت مدنظر قرار ... رد,بنابراین، مدیریت جهادی، برآیند مکاتب مدیریتی در چارچوب نظام ارزشی مورد تاکید ... است,
مدیریت جهادی ورای یک مکتب یا نظریه مدیریتی، حاصل جمع مکاتب و نظریه های مدیریتی و ارزش های الهی است, در مدیریت جهادی، تمامی معیارهای کارایی و اثربخشی مورد نظر مکاتب مدیریت مورد توجه بوده و علاوه بر آن ها باید نظام ارزشی ... در حد و اندازه واژه مقدس جهاد، در محوریت و مرکزیت برنامه ها و اقدامات مدیران، مدیریتها و سازمانها قرار ... رد,
واژه مدیریت جهادی از دو جزء مدیرت و جهاد تشکیل شده است، که در ادامه به توضیح هر یک از این دو جزء می پردازیم:
3,1, مدیریت
تا کنون تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است، که برخی از آنها عبارت است از:
مدیریت فرآیند بکار ... ری موثر و کارآمد منابع مادی و انساتی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستی ... به اه ... سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می ... رد[9],
از نظر دانلی و همکارانش مدیریت عبارت است از "فراگرد هماهنگ سازی فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدف های گروهی "[12],
مدیریت یعنی کار ... با افراد و بوسیله افراد و گروهها برای تحقق هدف های سازمانی, بازی ... نقش ... ، منبع اطلاعاتی، تصمیم ... رنده و رابط برای اعضای سازمان[2],
شیوه ... ی و مدیریت تابعی از ارزش های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه(تمدن) است و بدیهی است چگون ... ماهیت عناصر تشکیل دهنده یک جامعه، خود نوع خاصی از نظام ارزشی، ساخت فرهن ... و شیوه خاص مدیریت را اقتضا می کند,
3,2, جهاد
جهاد در لغت از ریشه جَهد و جُهد و به معنای مشقت و زحمت می باشد و همچنین به معنای توان و طاقت و سختی نیز بکار می رود,جَهد اشاره به مشقت و جُهد اشاره به تلاش فراوان دارد و گفته شده است که جُهد تنها در مورد انسان بکار گرفته می شود[7], همچنین مهمترین معنای اصطلاحی جهاد، گونه ای خاص از تلاش است که همراه با مبارزه ... در راه خدا با جان، مال و دارایی های دیگر انسان می باشد و با هدف گسترش و اعتلای ارزش های متعالی انسانی و ... ی و ب ... ا داشتن شعائر یا دفاع از آن صورت می پذیرد,
جهاد یکی از واژه های کلیدی در ادبیات دین مبین ... می باشد,آن چه که از واژه جهاد در قرآن کریم برمی آید جهاد تلاش و کوشش مستمر در برابر دشمن درونی و بیرونی با نیت ثواب و خیر دنیوی و ا ... وی بر اساس ارزش ها و وعده های دین مبین ... است, در مکتب ... ، جهاد هم دارای بعد فردی و مبارزه مستمر با نفس و هوای نفسانی است (منظر مدیران) و هم دارای بعد بیرونی و مبارزه قاطع با دشمن بیرونی است (منظر ساختار و سیستم),
جهاد به معنای هر گونه کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام نیکی هاست , جهاد یعنی تلاش و کوشش در راه ارزش های والا, جهاد به معنی کوشش وسیعی است که قدمتی به اندازه قدمت بشریت دارد, جهاد تلاش اعتقادی، خودآگاهانه، همه جانبه، همگانی و همیش ... است, جهاد چه در سطح ... د و چه در سطح کلان از ان ... زه های درونی افراد سرچشمه می ... رد,
در این رابطه بیان نمونه‌ای از قضاوت معمار بزرگ ... ایران و جهاد حضرت ... ... ره کافی به‌نظر می‌رسد که می‌فرمایند: "جهاد شمایل دنیای ... و استقلال و عرصه کار و تلاش و پیکار بر علیه فقر و تنگدستی، رذ ... و ذلت است" [1], بدیهی است این ره‌توشه را باید مرهون تلاش‌های خالصانه کارکنان، کارشناسان و مدیریت اثربخش با روحیه جهادی دانست,
3,3, مفهوم مدیریت جهادی
مدیریت جهادی مقوله ایست همزاد انقلاب ... ی که آثار مبارک آن در فرازهایی از دوران دفاع مقدس و خصوصاً نهاد جهاد سازند ... ظهور و بروز کرده است, فرآیندی که از واژه های برجسته آن ادای تکلیف و هم راستایی با اراده ی الهی در جهت تشکیل، حفظ و تحکیم پایه های حکومتی برآمده از ... ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) بوده است,
برای مفهوم مدیریت جهادی که پس از مطرح ساختن آن توسط مقام معظم ... ی در شعار سال 93 در بین جوامع علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تعریف اجماعی ارائه نشده است اما در این بین برخی سعی نموده اند که تعاریفی را از این شیوه مدیریتی ارائه نمایند که به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    ¬¬مدیریت جهادی مدیریتی است با عشق و ایمان به خدا، خست ... ‌ناپذیر، با گام‌هایی بلند و دارای شتاب مدبرانه که با بصیرت و دشمن‌شناسی خود، از موانع پیش رو یکی پس از دیگری می‌گذرد و به‌سوی ایجاد تمدن ... ی به پیش می‌رود[10],
•    مدیریت جهادی یعنی علم و هنر ... ی و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفا در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی، ... ، اقتصادی، فرهن ... و,,, در جهت نیل به اه ... راهبردی و کلان یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد[14],
•    به عبارت دیگر مدیریتی که مبتنی بر برنامه¬ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، ان ... زش، ارتباطات، هدایت و تصمیم¬ ... ری جهادی می باشد مدیریت جهادی نام دارد, مدیریتی بر گرفته از مدیریت ... ی و با هدف قرب به خدا و گرامی داشتن مردم، که در آن تعهد از محوری¬ترین مولفه¬های آن میباشد,
این نوع مدیرت، یک «کالبد» و یک «روح» دارد، کالبد آن با پوشاندن لباس شریعت بر پیکر مدیریت صوری و ظاهری دنیوی جاری و امروزی حاصل می شود، و روح آن، نیت قلبی ناشی از ایمان مدیر است که به نبوت و ولایت بر می گردد,
مدیریت جهادی از طریق تلفیق سرمایه های جانی، انسانی و پشتیبانی نهادی با تجدید در ساختارهای اجتماعی موجب خلق ظرفیت ها و فرصت های جدید می شود, عوامل موفقیت مدیریت جهادی بلوغ روحی، شایست ... ، توانایی تشخیص نیاز، لیاقت اداره امور و استفاده و بهره برداری درست از امکانات در جهت توسعه سرمایه های اجتماعی است, مدیریت جهادی به این مهم توجه داشته و از آن در جهت رشد مادی و معنوی کرامت و شخصیت انسان ها و تولید سرمایه اجتماعی استفاده میکند [19],
مجموع اطلاعات و آگاهی های مدیریت جهادی در دو بخش:
1, اطلاعات فنی و مهارتی در زمینه تخصصی مدیریت,
2,آگاهی های مربوط به بینش ها و ارزش ها خلاصه می شود, البته این نوع آگاهی ها بخشی از آموزش هایی است که یک مدیر لایق از آنها برخوردار است علاوه بر این مدیریت جهادی در بستر مناسب با فراهم شدن شرایط لازم برای بروز کار و ابتکار خود می نماید,
مدیریت جهادی با بهره ... ری از ابزار علم و فناوری و هم جهت با اراده ی الهی و بر اساس نقشه ی الهی به تمشیت امور می پردازد,پیروزی انقلاب ... ی ایران، تجارب دوران دفاع مقدس و سازند ... روستاها و صدها موفقیت علمی و عملی دیگر در سطح کشور و حتی پیروزی مقاومت حزب الله لبنان در برابر رژیم مسلح صهیونیستی، همه بیانگر کارآمدی مدیریت جهادی در عرصه های سن ... ن و پیچیده است [11],
بخشی از دانش مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن کار باید آموخت, در واقع بخشی که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت و بخشی که موجب به کار بستن اندوخته ها در شرایط گوناگون می شود، هنر مدیریت است, مدیریت جهادی را می توان از نوع هنر مدیریت دانست, مدیریت جهادی هنر توانستن است که با ظهور پدیده انقلاب ... ی در ایران شکل گرفت, اگر با تامل در مجموعه دستاوردهای مدیریت جهادی نظری بیافکنیم در می ی ... م که این رویکرد مدیریتی، محصول خلاقیت ... شمندان جوانی بود که با دو بال علم و ایمان، بنیان گزاران رویکرد جدید مدیریتی بودند که به حفظ دستاوردهای انقلاب در سال 1357 نظر داشتند, نگرشی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای ... شه، تفکر آینده نگر، عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم بود [6],
مدیریت جهادی زمانی میتواند کارایی و اثربخشی خود را به عنوان یک سبک مدیریتی ایرانی و ... ی به خوبی نشان دهد، که بتواند بر روی بهبود عملکرد سازمان تاثیر به سزایی داشته باشد,
مدیریت جهادی واجد خصوصیات و ویژ ... هایی است که می تواند در موفقیت سازمان ها نقش اساسی ایفا نماید، این ویژ ... ها در بطن دستورها، توصیه ها، نظرها و شیوه های بکار گرفته شده توسط پیشوایان دین حضور و وجود عینی دارد، ولی برای استفاده از آن در سطوح سازمانی و کاربردی ... آنها در سازمانها، نیاز به کار پیشگامانه و دور از هراس و خود کم بینی صاحب نظران مدیریت و پژوهش دارد[17],
بر اساس جستجویی که در بانکهای اطلاعات علمی داخل کشور (نظیر پایگاه اطلاعات علمی جهاد ... ی، سیویلیکا، بانک اطلاعات نشریات کشور، گنجینه علمی ایرانیان و,,,) تا اسفندماه 1393 انجام شده است، در زمینه طراحی الگوی مدیریت جهادی تا کنون هیچ مقاله، کتاب و پایان نامه ای انجام نشده است, البته در خصوص ضرورتها و کارکردهای موضوع مدیریت جهادی، سخنرانی ها و مقالات متعددی وجود دارد که منسجم ترین مجموعه این حوزه، مربوط به مجموعه مقالات همایش های مدیریت و فرهنگ جهادی می باشد,
در ایران از سال 1386 سالانه همایشى با عنوان مدیریت و فرهنگ جهادى از سوى وزارت جهاد کشاورزى برگزار شده است[16], مقالات برتر این همایش ها نیز در قالب کتابهای مجموعه مقالات به چاپ رسیده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است, البته در خصوص ارائه مدل مفهومی مقاله ای تدوین نشده است و اکثر این مقالات در خصوص ضرورت ها و مولفه های عملکردی مدیریت جهادی می باشد,
3,4, پیشینه تجربی مدیریت جهادی

4, روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نظر نوع هدف توسعه ای می باشد، چراکه به دنبال طراحی و توسعه  الگوی مفهومی مدیریت جهادی متناسب با شرایط بومی و ملی ایرانی, ... ی می باشد, همچنین نوع روش تحقیق مورد استفاده، از نوع روش های کیفی می باشد، چراکه محققین سعی ... د با ترکیب روش های سیستم های نرم  و نگاشت شناختی ، ابعاد و مولفه های کلیدی مفهومی مدیریت جهادی را شناسایی و به الگوی مفهومی مورد نظر دست پیدا کنند,
به همین منظور جهت اجرای روش انتخاب شده، جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران و خبرگان علم مدیریت که بر شرایط ملی و بومی ایرانی, ... ی تسلط داشته باشند، انتخاب شده است, نمونه آماری تحقیق نیز شامل 7 نفر از خبرگان مورد نظر به صورت نمونه  ... ری قضاوتی با شرایط فوق الذکر انتخاب شده است, 5 نفر از این افراد از فرماندهان دوران دفاع مقدس بوده و پس از آن در سمتهای مدیریتی کشور مشغول خدمت بوده اند که یکی از مصداق های مدیریت جهادی می باشند, 2 نفر دیگر از نمونه ها نیز صاحبنظران ... ی کشور در رشته مدیریت بودند که با توجه به اشباع نظری مصاحبه های انجام شده با این افراد و کفایت بحث در مصاحبه های عمقی با ایشان، تعداد نمونه مورد تایید می باشد,

5, یافته های تحقیق:
با توجه به عدم تبیین شفاف مفهوم مدیریت جهادی در ادبیات علم مدیریت کشور و همچنین تعدد دیدگاه های صاحبنظران در خصوص این مفهوم، نیاز است تا با بهره ... ری از ترکیب روش شناسی سیستم های نرم و ترسیم نقشه های شناختی خبرگان، با درنظر ... ری شناختی که از موقعیت مسئله، ایده های تغییر این مفهوم شناسایی شده و ایجاد و توسعه مدل آن با استفاده از شناخت تمامی دیدگاه ها حاصل گردد, بر مبنای این شناخت، هدف، رسیدن به ایده هایی است که برای تمامی جناح های فکری مطلوب بوده و در عین حال با توجه به شرایط ... و اجتماعی موقعیت مسئله، امکان پذیر باشد, این کار در واقع فرآیند سازش دیدگاه های مختلفی است که به ایجاد نوعی تغییر در موقعیت بپردازد که همه ی افراد به رغم وجود دیدگاه های متفاوت، آن را پذیرا بوده و علاوه بر آن، نوعی یاد ... ری گروهی حاصل گردد که علاوه بر تغییر و بهبود یک موقعیت مسئله زا منجر به ایجاد بازت ... بر چارچوب ایده های هریک از ذی نفعان نیز گردد، این تغییرات در ساختار، فعالیت ها و نگرش ها صورت می پذیرد,
پژوهشگران تعاریف متعددی نسبت به روش شناسی ارائه نموده اند که نسبت به این تعاریف اجماعی وجود ندارد, تا پیش از دهه ی 70 میلادی روش شناسی های مرسوم جهت حل مسائل انسانی و مدیریتی، روش شناسی های سخت بوده اند که مبنای آن ها پارادایم اثبات گرایی می باشد، بر اساس علم اجتماعی اثبات گرا رویدادهای اجتماعی از نظمی طبیعی در جهان پیروی می نمایند و الگوهای اساسی واقعیات اجتماعی ثابت می باشند، این دیدگاه انسان را موجودی عقلایی و لذت طلب می داند که تحت تاثیر روابط جبرگرایانه قرار دارد و انسان ها و رفتار آن ها معلول شرایطی است که بر آن ها کنترلی ندارد به عبارت بهتر اعمال انسان توسط نیروهای بیرونی شکل گرفته و قابل پیش بینی است, این روش شناسی ها که به اصطلاح روش شناسی های سخت  نامیده می شوند، مبتنی بر اصول ... ی و علمی بوده و از رویکردی ابزارمحور و سیستماتیک برخوردار است, این روش شناسی، مناسب سیستم های ساده ای است که افراد برداشت های ی ... انی از موقعیت مسئله دارند، در حالی که جهت حل مسائل انسانی و مدیریتی که مرتبط با موقعیت های مسئله مدار است، نیاز به روش شناسی متفاوتی است، این روش شناسی روش شناسی های نرم نامیده می شود که روشی کل نگر، تفسیری، سیستمیک وحل مسئله محور بوده و هدف آن مواجهه با موقعیت های مسئله مداری است که بر اساس جهان بینی های متناقض و اقدامات هدفمند شکل گرفته است, یکی از موفقترین روش شناسی های نرم، روش شناسی سیستم های نرم  می باشد که برای نخستین باردردهه 70 میلادی توسط پیتر چکلند و همکارانش در ... لن ... تر  ابداع گردید, این روش شناسی از رویکرد اقدام پژوهی در سیستم هایی استفاده می نماید که علاوه بر پیچید ... ، با مسائل دنیای واقعی یکپارچه شده اند, در اقدام پژوهی محقق و ذی نفعان در موقعیت مسئله مداخله نموده و سعی در انجام اقداماتی دارند که منجر به بهبود موقعیت مسئله می گردد[5],
لذا در این بخش به منظور تشریح یافته های تحقیق، از مت ... وژی سیستم های نرم استفاده شده است, چکلند، روش شناسی سیستم های نرم را به ترتیب مراحل زیر توصیف کرده است:
 
شکل (1): مراحل هفتگانه روش شناسی سیستم های نرم [28]

همانطور که در شکل فوق نشان داده شده ، مراحل اصلی روش شناسی سیستم های نرم به شرح زیر  می باشد:
1, تعریف موقعیتی که گمان می رود دارای چالش باشد
2, بیان موقعیت  توسط کنشگران (از طریق نگاشت، تصویر غنی شده و ,,,)
3, انتخاب مفاهیمی که ممکن است با فعالیت سیستم مرتبط باشند
4, جمع آوری مدلهای مفهومی در یک ساختار ذهنی
5, بکار ... ری این ساختار جهت کشف موقعیت در دنیای واقع
6, تغییرات: تحلیل عملی و مطلوب برای موقعیت مورد نظر (حل مسئله)
7, اقدام: اجرای فرایندهای تغییر,
بر این اساس چکلند معتقد است مراحل هفتگانه روش شناسی سیستم های نرم بایستی در دو فضای اصلی جدا گانه اجرا شوند, همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است، مراحل 1 و 2 و 5 و 6 و 7 در دنیای واقعی مرتبط با مشکل، و همچنین  مراحل 3 و 4 در فضای تفکر سیستمی مرتبط با دنیای واقع اجرا می شوند,

,,,         

6, جمع بندی و نتیجه ... ری تحقیق:
الگوی بومی مدیریتی منطبق با شرایط کشور ... ایران که ما به دنبال آن می گردیم، مدیریت جهادی نامگذاری شده است, استفاده از سبک مدیریت جهادی به عنوان یک سبک بومی و متناسب با شرایط ملی، فرهن ... ، اجتماعی، اقتصادی و ... ایرانی, ... ی کشور ما یک ا ... ام و امری ضروری و مهم می باشد,
همانطور که نتایج بکار ... ری روش ترکیبی سیستم های نرم و نگاشت شناختی در این تحقیق و ترسیم نقشه شناختی گروهی صاحبنظران ... ی و مدیران دستگاه های اجرایی و تفسیر آنها از ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی نشان می دهد، این الگو در درجه اول شامل ابعاد سه شاخ ... زمینه ای، محتوایی و ساختاری می باشد,
بعد زمینه ای متشکل از مولفه تکلیف گرایی (شامل شاخص های نگاه جامع به مسائل، رضایت خداوند و بصیرت به تکلیف)، مولفه الگوبرداری (شامل شاخص های سیره مدیران جهادی، سیره علماء، و سیره فرماندهان هشت سال دفاع مقدس) و مولفه کاربردی بودن (شامل شاخص های برنامه ریزی و هدفگذاری صحیح، اجرای دقیق و تمرکز بر هدف، و کنترل راهبردی و بازخورد) می باشد,

بعد ساختاری نیز متشکل از مولفه انعطاف پذیری (شامل شاخص های ساختارهای پویا و ترکیبی، شاختار م ... ی، ساختارهای ارگانیک)، و مولفه ایجاد ساختارهای جدید (شامل شاخص های استفاده از ... شمندان داخلی و خارجی، مرتبط با مراکز خلق دانش درون سازمانی و برون سازمانی، تشکیل کانونهای تفکر و اتاقهای فکر) می باشد,
همچنین بعد محتوایی متشکل از مولفه انطباق با موازین شرعی (شامل شاخص های قرآن کریم، روایات و سنت ... اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، اجماع علماء و عقل)، مولفه انطباق با قوانین و مقررات (شامل شاخص های قوانین مصوب مجلس شورای ... ی، ابلاغیه های ... ت، و دستورالعملهای دستگاه های اجرایی کشور)، و مولفه انطباق با دیدگاه های ... ... ی (شامل شاخص های استفاده کامل از رهنمودها ایشان، رعایت زمان و مکان در بهره برداری از رهنمودها، و رعایت دیدگاه های ... ی در حوزه های مختلف) می باشد,

7, منابع و مآخذ:
1,  ... ... ، روح الله (1365)، «صحیفه نور»، موسسه تنظیم و نشر آثار ... ... (ره),
2,  الوانی، سید مهدی (1393)، «مدیریت عمومی»، انتشارات نی,
3,  بهشتی، محمدحسین، (1358)، «سخن‌رانی برای اعضای انجمن‌های ... ی به‌زیستی»,
4,  حقیقی، جمهور (1388)، «بررسی تشکیل جهاد سازند ... و مدیریت جهادی در تقویت و توسعه اجتماعی و مشارکت مردمی»، دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی
5,  حنفی زاده، پیام و محر ... ون محمدی، محمد (1392)، «طراحی سیستم الگوی ... ی ایرانی پیشرفت: یک رویکرد سیستمی نرم»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوی ... ی ایرانی پیشرفت,
6,  دانیالی، تهمینه و ... ، فروغ السادات (1386)، «شناخت و تبیین مبانی و رویکردهای فرهن ... و مدیریت جهادی»، تهران: همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی,
7,  راغب اصفهانی (1363)، «مفردات الفاظ القرآن»، المکتبة المرتضویة، چاپ دوم,
8,  راستی، علی (1391)، «مدیریت علمی، مدیریت ... ی و مدیریت جهادی»، مجموعه مقالات اولین همایش علمی مدیریت جهادی,
9,  رضائیان، علی (1393)، «مبانی سازمان و مدیریت»، انتشارات سمت,
10,  عزتی، مصطفی (1393)، «واکاوی مفهوم مدیریت جهادی»؛ http://www,borhan,ir /nsite /fullstory /news /?id=7041
11,  عظیمی، سید علی اکبر و حدائق، محمد رفیع (1386)، «آینده پژوهی از نگاه ... ,پیش نیاز مدیریت جهادی»،  مجموعه مقالات همایش فرهنگ و مدیریت جهاد,
12,  علاقه بند، علی (1392)، «مدیریت عمومی»، انتشارات روان,
13,  علی احمدی، علیرضا و وحیدی منفرد، حسین (1392)، «ساختار تشکیلات جهادی بر مبنای الگوی سیستمی کمال‌گرا به عنوان سازمان مطلوب تدوین الگو ... ی ایرانی پیشرفت»،  تهران: مجموعه مقالات اولین همایش الگوی ... ی ایرانی پیشرفت,
14,  کوشکی، امین (1393)، «مدیریت جهادی چیست؟ (با تاکید بر منظومه فکری ... ... ی)»، سایت خبری سلام سربدار، پایگاه خبری تحلیل شهرستان ... وار، بخش سیاست، کد مطلب 7079، 6/1/1393,
15,  لباف، حسن و دلوی، محمدرضا (1384)، «نیاز به مدیریت بومی (تحلیلی تطبیقی، رویکردی محیطی)»، نشریه نامه علوم انسانی، شماره 11، صص 29,50,
16,  مرتضوی، مهدی، زارعپور نصیرآبادی، فضل اله (1391)، «فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادی»، فصلنامه ... ی فرهن ... ، سال هفتم شماره 71 و 72، آذر و دی 1391
17,  مشایخی، کریم؛ تاج آبادی، رضا و مرادی نژاد، ... (1388)، «نقش فرهنگ جهادی در پیش ... ری از بروز فساد اداری»، تهران: دفتر نشر وزارت جهاد کشاورزی، دفتر ... ولی فقیه در وزارت کشاورزی,
18,  جوانی، یداله (1393)، «مدیریت جهادی در دوران دفاع مقدس»، www,hamshahrionline,ir/details/272913/opionions/ localviewpionts
19,  مقنی زاده، محمد حسن (1377)، «مدیریت جهادی (روحیه جهادی, فرهنگ جهادی) »، تهران: اولین جشنواره شهید رجایی، همایش مشارکت کارکنان و نقش آن در پیشرفت امور سازمانی,
20,  ملک مدنی، اشرف (1356)، «فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم اداری و مدیریت»، انتشارات مرکز آموزش مدیریت ... تی,
21,  میرمرادی، عیسی و آذرشب، معصومه (1393)، «مدیریت جهادی از منظر مدیریت ... ی و ضرورت بررسی آن»،  مجموعه مقالات سومین همایش علوم مدیریت نوین,
22,  مهدی، رضا (1393)، «مدیریت جهادی، برآیند مکاتب و نظریه های مدیریتی در چارچوب نظام ارزشی»، مجموعه مقالات گردهمایی سراسری مدیریت جهادی,
23,  مهرگان، محمدرضا و حسین زاده ، مهناز (1387)، «به کار ... ری مت ... وژی سیستم های نرم(ssm) به منظور برنامه ریزی درسی ... ی»، فصلنامه بصیرت، سال پانزدهم، شماره 40، تابستان و پاییز 1387
24,  وای ... ، کیمبل (1376)، «مدیریت و ... ی آموزشی»، ترجمه محمد علی طوسی، انتشارات مرکز آموزشی مدیریت ... تی,
25,  buzan, t, (1993), “the mind map book”, ... books, london,
26,  checkland, p,b, (1978), “the origin and nature of hard system thinking”, journal of applied,
27,  checkland, p, (1983), “o,r, and the systems movement: mappings and conflicts”, journal of the operational research society, 34(8): 661,675,
28,  checkland, p, (1999), “soft systems methodology: a thirty,year retrospective systems”, research and behavioral science, 17: s11,s58,
29,  checkland, p,, scholes, j, (1990), “soft systems methodology in action”, chichester, uk: wiley,
30,  checkland, p, & poulter, j, (2006), “learning for action: a short definitive account of soft systems methodology”, and its use practitioners, teachers and students, chichester, wiley,

کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست ,,, عنوان مقاله: طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش ,,, با روش های کیفی نگاشت شناختی و سیستم های نرم به طراحی الگوی مفهومی و نقشه ,,, طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ,,,۲۳ ... داد ۱۳۹۵ ه‍,ش, , طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سی ,,, تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www, ,,,واژه‌های کلیدی: مدیریت جهادی، سیستم های نرم، نگاشت شناختی، جناح های فکری, 1, مقدمه: ,,,,, کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک ,,, طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ,,,عنوان مقاله: طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش ,,, با استفاده از ترکیب روش نگاشت شناختی و روش شناسی سیستمهای نرم که یک روش ,,, مقاله علمی پژوهشی: طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی ,,,مقاله علمی پژوهشی: طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب ,,, به منظور طراحی الگوی مفـهومی مدیریت جهادی، استفـاده از ترکیب روش نگاشـت شناختی و ,,, کلمات کلیدی: مدیریت جهادی، سیستم های نرم، نگاشت شناختی، جناح های فکری ,,, ... رایگان ... وسریال کره ای · وبسایت رسمی عبدالمجید احمدی · ... وای فای, ... ,,, طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ,,,مقاله علمی پژوهشی طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی, نتیجه ای برای جستجوی شما پیدا نشد, طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ,,,۱۷ دی ۱۳۹۴ ه‍,ش, , طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی ,,, مدیریت جهادی، با روش های کیفی نگاشت شناختی و سیستم های نرم، به طراحی ,,, برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید, مقالات علمی , ... شهید بهشتی ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍,ش, , 3, march 2016, issn: 2348,2990 ( ... متن کامل مقاله), ,,, مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت ,,, و دیگران (1393)، "طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در صنعت نفت با بکار ... ری رویکرد تفکر نرم و مدل نگاشت شناختی"، فصلنامه علمی,پژوهشی و isc مدیریت و منابع انسانی ,,, اخبار دیدگاه:طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با ,,,۱۸ دی ۱۳۹۴ ه‍,ش, , نرم افزار حسابداری رایگان ,,, پژوهش به طراحی مفـهومی جهادی، از روش شناختی روش سیستم نرم یک ,,, فصلنامه مدیریت سال , 28 تابستان مشاهده مقاله فایل کلیک ,,, f الگوی توسعه جهادی استفاده ترکیب سیستم نرم نگاشت ,,, ترجمه مقاله برسی الگو و مدیریت استراتژی ۳ روز پیش , ... مقالات رایگان,مقالات رایگان isi,مقالات مدیریتی isi,ترجمه مقالات, ... ,,, ... ترجمه مقاله بررسی تکامل الگو و مدیریت استراتژی ,,, سیستم های نرم و نگاشت شناختی , ,,, طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب , ,,,,, ... مقاله رشته مدیریت با موضوع بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ ,,, طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ,,,۲۳ ... داد ۱۳۹۵ ه‍,ش, , عنوان مقاله: طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی مولفین: ... روح اله تولایی و زهرا, اطلاعات مدیریت پروژه ها‏ نرم افزار,سیستم جامع تحت وب همراهان برنامه ریزی،کنترل،بودجه،تعدیل و ,,,