مرکز آموزش عالی ... رضا (ع)- ... مشک

گزارش شرح وظایف مدرسه نور

دانشجوی کارورز: علی جاویدی السعدی

 

شماره دانشجویی : 9327802016

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

... کارورزی : ... سجادی

 

محل کارورزی : دبستان پسرانه نور

سال تحصیلی:1395

صبح روز یکشنبه 21/9/95طبق روال معمول یکشنبه های

 گذشته عصر کارورزی داشتیم که باز هم شور اشتیاق و هیجان مارا برای رفتن به مدرسه را به دنبال داشت پس صرف نهار به اتفاق عباس برای رفتن به مدرسه مراجعه کردیم .

پس از این که همه ی بچه ها آمدند آقای خیری به راه افتاد برخلاف روز یکشنبه قبل مینی بوس کاملا پر شده بود و ... ی غیبت نکرد.دربین راه کاظم فرم هایی را که آقای سجادی آماده کرده بود به بچه ها داد و به هرکدام از ما سه فرم رسید.

برخلاف جلسات قبل که ما توجه زیادی به خیابان ها نمیکردیم دقت کردیم تا بتوانیم آدررسمدرسه را به ذهن بسپاریم که آدرس آن بدین شرح بود خیابان شهید حسینی _جنب دبیرستان دخترانه ...

به مدرسه که رسیدیم استرس کمتری درچهره ی بچه ها دیده می شد وارد مدرسه که شدیم هنوز بچه ها در حیاط مدرسه بودند و ... ی به کلاس نرفته بود اندکی که گذشت آقای سجادی را دیدیم که از دفتر مدرسه سمت ما می آید .

پس از سلام و احوال پرسی آقای سجادی از ما خواستن که اینبار ساعت اول را به دفتر مدرسه برویم تا مدیر و معاونان آنها وظایف خود را برای ما تشریح کنند .

پس از این که زن خورد و بچه ها و معلم ها به کلاسهایشان رفتند ما هم برای ... ب اطلاعات از وظایف به دفتر مدرسه مراجه کردیم.

در دفتر مدرسه معاون اجرایی و مدیر و معاون پرورشی را دیدیم و خبری از معاون آموزشی نبود و گویا برای انجام کاری از مدرسه خارج شده بود و از ساعت بعدی به مدرسه می آمد.

در دفتر که بودیم آقای سجادی از مدیر و معاونان خود خواست که فعالیت و وظایف خود را برای ما توضیح دهند که ابتدا معاون اجرایی و سپس مدیر برای ما صحبت ... ولی معاون پرورشی حرفی نزد.

صبح روز یکشنبه 21/9/95طبق روال معمول یکشنبه های

 گذشته عصر کارورزی داشتیم که باز هم شور اشتیاق و هیجان مارا برای رفتن به مدرسه را به دنبال داشت پس صرف نهار به اتفاق عباس برای رفتن به مدرسه مراجعه کردیم .

پس از این که همه ی بچه ها آمدند آقای خیری به راه افتاد برخلاف روز یکشنبه قبل مینی بوس کاملا پر شده بود و ... ی غیبت نکرد.دربین راه کاظم فرم هایی را که آقای سجادی آماده کرده بود به بچه ها داد و به هرکدام از ما سه فرم رسید.

برخلاف جلسات قبل که ما توجه زیادی به خیابان ها نمیکردیم دقت کردیم تا بتوانیم آدررسمدرسه را به ذهن بسپاریم که آدرس آن بدین شرح بود خیابان شهید حسینی _جنب دبیرستان دخترانه ...

به مدرسه که رسیدیم استرس کمتری درچهره ی بچه ها دیده می شد وارد مدرسه که شدیم هنوز بچه ها در حیاط مدرسه بودند و ... ی به کلاس نرفته بود اندکی که گذشت آقای سجادی را دیدیم که از دفتر مدرسه سمت ما می آید .

پس از سلام و احوال پرسی آقای سجادی از ما خواستن که اینبار ساعت اول را به دفتر مدرسه برویم تا مدیر و معاونان آنها وظایف خود را برای ما تشریح کنند .

پس از این که زن خورد و بچه ها و معلم ها به کلاسهایشان رفتند ما هم برای ... ب اطلاعات از وظایف به دفتر مدرسه مراجه کردیم.

در دفتر مدرسه معاون اجرایی و مدیر و معاون پرورشی را دیدیم و خبری از معاون آموزشی نبود و گویا برای انجام کاری از مدرسه خارج شده بود و از ساعت بعدی به مدرسه می آمد.

در دفتر که بودیم آقای سجادی از مدیر و معاونان خود خواست که فعالیت و وظایف خود را برای ما توضیح دهند که ابتدا معاون اجرایی و سپس مدیر برای ما صحبت ... ولی معاون پرورشی حرفی نزد.

 

 • کلیه کارھا و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام می پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواھد بود و مدیر مدرسه از نظر حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئولیت تام دارد .
 • و وظایف او بشرح زیر می باشد:

ü  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب.

 • هدایت و همکاری با کارکنان آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و راهنمایی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعالیت های روزانه و نیل به کیفیت مطلوب جریان کار آموزشی، تربیتی و اداری مدرسه.
 • اقدام به تشکیل شوراهابویژه شورای معلمان و گروه های آموزشی، پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشن ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم.
 • تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان و کلاس های آموزش خانواده برای آنان.
 • اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان کشور در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیتهای مربوط به آن بر طبق اساسنامه و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان.
 • حضور در کلاس درس معلمان ومربیان و مشاهده روش کارو تدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روش ها.
 • دعوت از ... وین و صاحبنظران و اساتید متعهد و اگاه به مسائل تعلیم و تربیت به منظور انجام مشاوره و راهنمایی و ایجاد هماهن ... بین اولیاء و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقاء فکری علمی و ایمان کارکنان مدرسه با هماهن ... منطقه ذیربط.
 • بررسی و شناسائی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره هاای بازآموزی و کار آموزش هستند و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم.
 • کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین ... ی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا ... دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.  
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی و گردهمایی های جلسات پرورشی، آموزشی و اداری که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمان های مربوط تشکیل می شود و کوشش در به ره ... ری از نتایج بررسی ها برای بهبود امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان.
 • نظارت بر رفتار و رابط دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روش ها وتد ... ری که همکاری و هماهن ... صمیمانه بین آنان را فراهم آورد.
 • ... ب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماند ... تحصیلی دانش آموزان و همکاری و تبادل نظر با اولیاء و راهنمایی آنان جهت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشواری ها.

 

 • ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین به اولیاء دانش آموزان به منظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی.
 • کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به ... خانه، سالن سخنرانی، کتابخانه و وسایل ورزشی بهداشتی و وسایل آموزشی، پرورشی دیگر با بهره ... ری از همکاری و خدمات فکری و اجرائی اولیاء و انجمن اولیاء و مربیان و افراد خیر.
 • نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیت هایانجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخ ... دادن و چگون ... فعالیت در دروس عملی در ارزشی ... .
 • کوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمن های دانش آموزی با رعایت مقررات همکاری و هماهن ...  با سایر سازمان هاو نهادها براساس ضوابط مقرر.
 • اقدام به ایجاد محیطی کاملاکاملاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیش ... ری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفا شدن استعدادها.
 • نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش ... ی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازین و دستورالعمل های مربوط.
 • نظارت براجرای مراسم صبحگاهیو برگزاری ... جماعت.
 • سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان
 • نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی ،شفاهی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان.
 • اهتمام در مورد شناسائی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری، نارسائی های اخلاقی و مشکلات خانواد ... دارند با همکاری معلمان و اقدام در اصلاح و رفع مشکلات آنان به طرق مقتضی.
 • نظارت بر حسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی، پایانی دانش آموزان با رعایت مفاد آئین نامه و دستورالعمل ها
 • ب- وظایف اداری
 • ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آئین نامه هاو دستورالعمل ها ابلاغ شده.
 • پیشنهاد سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یکماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی.
 • تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم برنامه کار هفت ... کلاسها و ابلاغ به موقع آن به معلمان و دانش آموزان.
 • ابلاغ مفاد آئین نامه و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه هاو دستورالعمل های واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنها
 • رسید ... به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوشش در اداره کلاس ها در صورت غیبت معلمان با همکاری  معاون و دیگر معلمان و مربیان.
 • حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار مدرسه و عدم ... وج از آن مادامی که تمام دانش آموزان و کارکنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنائی
 • دایر نگهداشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل های  صادره از وزارت آموزش و پرورش.
 • نظارت مستقیم و دقیق بر تهیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال به موقع گزارش های  لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنها و مراقبت و دستورالعمل های  مربوط.
 • مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبنای مقررات مالی، کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط.
 • مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیش ... ری از سوانح و رساندن کمکهای  اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جریان امر درهر مورد که اتفاقات غیر منتظره در مدرسه وقع یابد  
 • اتخاذ تد ... ر لازم به منظور مراقبت بر جریان فعالیتهای رسمی و جنبی آموزشی، پرورشی دانش آموزان اوقات رسمی و فوق برنامه
 • نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای هر یک و ثبت چگون ... کار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظور فراهم ساختن موجبات ارزشی ... مداوم کامل  
 • تشکیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات ثلث سوم و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاری امتحانات و همکاری با مدیر به منظور حسن اجرای امتحانات نهایی
 • انجام اقدامات لازم به منظور معرفی دانش آموزان پایه پنجم امتحانات 
 • تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور رفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه رفع گرفتاری ها در حد اماکن  
 • شناسائی کارکنان علاقه مند، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جهت  تقدیر و تشویق آنان و همچنین شناسائی افراد کم کار و سهل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم
 • پاسخگوئی به سئوالات اولیای دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط  
 • نظارت بر تنظیم و استفاده صحیحی و کامل از دفتر کلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت درنگهداری 
 • انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه در غیاب انان با همکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تد ... ر لازم در این زمینه 

 

شرح وظایف معلم دبستان:

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و ... ی زیر نظر مدیر مدرسه وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد :

 • کوشش و اهتمام در بوجود آوردن محیطی کاملاً آموزنده و پرورش دهنده در کلاس منطبق با موازین و معیارهای ... ی به طوری که زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.
 • کوشش در ایجاد روحیه نظم و ترتیب و دقت و همکاری و تعاون در دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقیق و تفحص.
 • اجرای برنامه های آموزشی – پرورشی مصوب تدریس به موقع کلیه مواد برنامه طبق ج ... ساعات کار هفت ... و با زمان بندی سالانه و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی از طریق بکارگرفتن شیوه ها و روشهای جدید تدریس با استفاده از وسایل کمک آموزشی و تهیه طرح درس.
 • فراهم ... موجبات ارزشی ... به موقع از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تجزیه و تحلیل نتایج آنان و شناسایی علل پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی و سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تد ... ر لازم جهت رفع نقاط ضعف یاد ... ری دانش آموزان.
 • انجام ارزشی ... های تشخیصی، تدریجی، توصیفی و پایانی برابر آئین نامه ها و دستور عمل های مربوط
 • دقت در برگزاری امتحانات شفاهی و عملی دانش آموزان.
 • تصحیح دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی یا نهایی برحسب مورد برابر دستور عمل های صادره از سوی آموزش و پرورش.
 • رسید ... مستمر به تکالیف دانش آموزان و سعی در حسن خط و بهبود کار آنان.
 • تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شرکت در شوراهای آموزشی، پرورشی مدرسه و گردهمایی ها و دوره های کارآموزی و ارائه پیشنهادهای لازم.
 • شرکت فعالانه در گروههای آموزشی مربوط و تبادل نظر با سایر کارکنان در اجرای بهتر برنامه های درسی و ارائه پیشنهادهای لازم.
 • پیشنهادهای لازم در مورد برنامه های درسی پرورشی، روشها و وسایل و اجرای مصوبات شوراها در حدود مقررات مربوط.
 • همکاری و تبادل نظر با اولیاء دانش آموزان در موارد لازم به منظور آگاهی از وضع رفتار و تحصیلات دانش آموزان و راهنمایی خانواده ها برای چاره جویی دشواریها و مسائل تحصیلی دانش آموزان با اطلاع مدیر مدرسه.
 • رسید ... مرتب به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ثبت نمرات آنان براساس مفاد آئین نامه ی امتحانات  
 • انجام آزمایشها و کارهای عملی لازم با توجه به محتوای کتب درسی مربوط.
 • ثبت خلاصه ای از آزمایشهای انجام شده و نتایج آن توسط دانش آموزان یا معلم در دفتر مربوط.
 • دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذکر مطالب لازم به آنان در این زمینه

    شرکت فعال در جلسات شورای معلمان و اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم.

 • توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و توجه لازم موردی به دانش آموزانی که در یاد ... ری نارسائی های دارند و یا دیرآموز هستند.
 • سعی در شناسایی ناهنجاریهای رفتاری و نارسائیهای اخلاقی و مشکلات خانواد ... دانش آموزان و همکاری با مدیر و دیگر مسؤولین و اولیاء در جهت اصلاح و رفع مشکل آنان.
 • همکاری و معاضدت با مدیر و معاون و سایر معلمان مدرسه در اجرای ضوابط و مقررات دستور عمل ها و بخشنامه ها.
 • همکاری و مساعدت لازم با مسؤولین و حضور به موقع در مدرسه در جریان برگزاری امتحانات.
 • رسید ... مرتب به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارشهای لازم به اولیاء مدرسه.
 • ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و ... وج از کلاس بعداز آنان و عندال ... وم همکاری با معاونت مدرسه برای مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفریح.
 • حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی به عنوان مراقب یا ناظر، یا مسؤول حوزه و یا برحسب مسؤولیتی که طبق دستور عمل های صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می گردد.
 • همکاری در تشکیل و تنظیم پرونده های تحصیلی دانش آموزان.
 • انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست مربوط و کنترل آن و تحویل به موقع به مدیر مدرسه پس از امضاء.
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط.

 

 شرح وظایف خدمتگزار دبستان :

  • حضور در محل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و ... وج از آن پس از پایان ساعات کار اداری و تنظیف کامل اطاقها و محوطه محل کار براساس تقسیم کار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف.
  • مراقبت در تمیز نگه داشتن دائمی کلاسها و سالنها و سرویس های بهداشتی و حیاط واحد آموزشی براساس تقسیم کار
  • مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه واحد آموزشی و دادن گزارشهای مربوط به آن در صورت ... وم.
  • گزارش به موقع به مسؤولان مدرسه در مورد اماکن و تأسیسات واحد مربوط به شغل که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح یا ترمیم دارند.
  • مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و ... وج اشخاص و بازدید و کنترل مواردی که ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود.
  • همکاری با اولیاءمدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر.

 

  • رعایت مراتب ادب و اخلاق ... ی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولیاء آنان و دوری از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان.
  • انجام سایر امور ارجاعی در صورت ... وم.

 

 • شرح وظایف معاون آموزشی :

 

 • همکاری و ایجاد تعامل با سایرمعاونین و کارکنان مدرسه جهت اجرای صحیح وظایف آنان و بهبود امور و افزایش بهره وری در مدرسه
 • همکاری ومشارکت با سایر کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها در بهره ... ری از امکانات و ظرفیتهای داخل و خارج از مدرسه
 • همکاری با سایر کارکنان مدرسه درجهت  اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه براساس ضوابط و مقررات
 • همکاری و مشارکت  با مدیر و سایر کارکنان در ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفایی استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آن ها
 • همکاری در  تهیه  و تنظیم برنامه سالانه آموزشی، تربیتی و اداری مدرسه   و اجرای شایسته آن با رعایت ضوابط و مشارکت اولیاء، کارکنان، دانشآموزان
 • همکاری با مدیر مدرسه در تهیه و تنظیم برنامه هفت ... و مدیریت بر اجرای منظم و دقیق برنامه
 • تهیه و تنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری
 • برنامه ریزی ، اقدام و تسهیل ایفای نقش مؤثر آموزشی و تربیتی معلمان در فرایند یاددهی - یاد ... ری به منظور توسعه مهارتهای زند ... مبتنی بر اخلاق و رفتار ... ی
 • نظارت مستقیم در مراقبت بر رفتار ، کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه  انضباطی مصوب
 • نظارت و مراقبت بر پوشش و  حجاب دانش آموزان و کارکنان مدرسه
 • برنامه ریزی و نظارت برحسن انجام فعالیت ها و  وظایف کارکنان مدرسه و ارزشی ... مستمر از عملکرد آن ها براساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته معرفی به مدیر
 • همکاری در برنامه ریزی، نظارت و اجرای فعالیتهای عمومی و فرا ... ر مدرسه  نظیر مراسم آغازین، مناسبتها، ایام ا...، ... جماعت، فعالیتهای قرآنی ، علمی ، آموزشی فرهن ... ، هنری و ورزشی و... ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی
 • همکاری در تأمین شرایط ایمنی و بهداشتی دانشآموزان،کارکنان و محیط مدرسه درجهت پیش ... ری از بیماریها، سوانح و حوادث احتمالی و مقابله با آنها و نظارت بر تغذیه میان وعده دانش آموزان
 • خودآموزی، تحقیق و پژوهش و سعی در مطالعه مداوم منابع آموزشی و تربیتی و آشنایی با روش های فعال آموزشی به منظور بالابردن سطح آگاهی ها و مهارت های شغلی
 • تهیه، و تنظیم  برنامه ارزشی ... پیشرفت تحصیلی - تربیتی  دانش آموزان ،تجزیه وتحلیل نتایج ارزشی ... ،برگزاری جلسات هماهن ... و مشاوره ی آموزشی با معلمان، اولیاء و دانش آموزان، و همکاری در اجرا و  اطلاع رسانی به موقع به اولیاء آنان
 • برنامه ریزی و اقدام برای بهبود وضعیت دانش آموزان دارای افت تحصیلی، ناهنجاریهای رفتاری - اخلاقی ،نارساییهای جسمانی و مشکلات خانواد ... با حفظ اصل رازداری و در صورت ... وم معرفی آن ها به مدیر  جهت اقدامات مقتضی
 • حضور مؤثر در مدرسه قبل از ورود دانش آموزان و ... وج  پس از خارج شدن تمامی دانش آموزان از مدرسه
 • تشکیل جلسات مرتبط با گروه های درسی و  شورای معلمان و همکاری در برنامه ریزی جهت  تشکیل شورای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شورای دانش آموزی و ...( و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا
 • همکاری در آماده سازی فضا و تجهیزات  آموزشی مورد نیاز قبل از آغازسال تحصیلی و همچنین برنامهریزی و نظارت بر حسن استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی توسط معلمان و دانشآموزان
 • برنامه ریزی در ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط
 • همکاری جهت تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه در زمان مقرر
 • اجرای بخشنامهها، دستورالعملها، آیین نامههای ارجاعی از سوی مدیر
 • تهیه و تنظیم گزارشهای لازم درخصوص فعالیت های انجام شده برابر وظایف محوله جهت ارائه به مدیرمدرسه
 • مراقبت ونظارت بر فعالیتها و رفتار دانش آموزان درساعات تفریح، خارج از کلاس و در مواقع عدم حضور دبیر در کلاس درس
 • تحویل اسناد  به مدیر مدرسه درصورت تغییرسمت
 • پاسخگویی به والدین، دانش آموزان، کارکنان و سایر مراجعین به مدرسه در راستای تکریم ارباب رجوع
 • ثبت و تکمیل فرم های ارزشی ... کارکنان با نظر مدیر مدرسه
 • کنترل، حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و همکاری با سایرکارکنان برای انجام وظایفشان در غیاب آنان
 • شناسائی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه
 • رسید ... به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارشی لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولیا آنان
 • نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران ، سرایدار ، نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدارس
 • حضور در مدرسه در کلیه اوقات رسمی طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش
 • استفاده از فناوری های هوشمند در امورات مدرسه
 • انجام سایر امور ارجاعی عندال ... وم

 

 • شرح وظایف مربی پرورشی  :
 • برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبنی برساخت های پرورشی به منظور ایجاد فرصت های مناسب در مدارس.
 • تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی آن.
 • برگزاری واقامه ... جماعت با مشارکت فعال دانش آموزان و سایرکارکنان مدرسه.
 • همکاری، هماهن ... و تعامل با مدیر و سایر همکاران آموزشی و پرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله در چارچوب  پست مورد تصدی.
 • همکاری با مدیر و معاون پرورشی و سایر در خصوص الویت بندی و تدوین برنامه ها و پیش بینی منابع مورد نیاز فعالیتهای تربیتی با توجه به نیازها و ویژ ... های دانش آموزان جهت ارائه و تصویب در شورای مدرسه.
 • همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه و سایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه دانش آموزان )اردوها ، بازدیدها، نشست های دانش آموزی ، مسابقات و... (و پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مورد نیاز و تامین منابع لازم.
 • تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود ودیگران از طریق مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف.
 • پیش بینی راه های مختلف تشویق دانش آموزان برای درک حفظ  ارزشهای ... ی - میهنی به گونه ی متعادل در کنار یکدیگر.
 • کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم ودانش آموز به منظور حفظ ارزشهای معلم و شاگرد. 
 • آشنایی و به کاربستن فن آوری اطلاعات و اینترنت و فن آوری های نو پدید.
 • ایجاد وتحکیم ارتباط عاطفی و صمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزشهای اخلاقی، مذهبی و پیش ... ری از آسیب های رفتاری و اجتماعی.
 • ارتباط  مستمر با والدین و معلمان به منظور رشد و شکوفایی متعادل استعداد های علمی ، فرهن ... ، ورزشی و دینی دانش آموزان.
 • پی ... ری فعالیتهای پرورشی و مشکلات تربیتی دانش آموزان در خارج از مدرسه با هماهن ... با مدیر یا معاون پرورشی و تربیت بدنی.
 • بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه وارجاع دانش آموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره به هسته ها و مراکز مشاوره در مناطق.
 • تهیه و تدوین گزارشهای مستمر عملکردی به صورت تحلیلی و کیفی در زمینه فعالیتهای تربیتی و ارائه ان به مسئول بلافصل در چارچوب پست مورد تصدی.
 • ارتقا سطح دانش و مهارت های مورد نیاز به صورت فردی )خودارتقایی( شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت به منظور آشنایی با شیوه های نوین و بهینه فعالیتهای پرورشی.
 • تشویق دانش آموزان جهت عضویت وشرکت فعال و موثر در شوراها ، مجامع، کمیته ها و جلسات مرتبط با برنامه ها و فعالیت های تربیتی و تحصیلی.
 • استفاده بهینه از امکانات ، تجهیزات و وسایل برای انجام فعالیتهای پرورشی دانش آموزا و پیش بینی کمبودهای احتمالی.
 • جلب مشارکت فعال همکاران، دانش آموزان و اولیا در برنامه ریزی و اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های پرورشی با استفاده از ظرفیت ها)شورا، بسیج، و سایر تشکل های دانش آموزی(
 • انجام سایر امور مربوط عندا ... وم.

 

 

شرح وظایف معاون اجرایی :

همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اه ... مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره ... ری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه

 

ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

 

همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .

 

همکاری در ایجاد هماهن ... بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات

 

-همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشی ... مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها

 

همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فرا ... ر نظیر مراسم آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا... ، ... جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهن ... ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی

 

توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌گردهمایی ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .

 

همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشی ... پیشرفت تحصیلی و امتحانات و است ... اج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .

 

تجزیه و تحلیل نتایج ارزشی ... پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .

 

همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ، ناهنجاری های رفتاری – اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانواد ... می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت ... وم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .

 

مراقبت و رسید ... به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تد ... ر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

 

حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از ... وج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

 

همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،‌شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ... ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .

 

همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و حفظ و نگهداری اموال ،‌فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .

 

برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

 

تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر ..

 

تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .

 

تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .

 

پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،‌دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .

 

انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش آموزی و ... )

 

انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت ... وم .