بررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی و فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلین تترازول در نورونهای ح ... ون

بررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی و فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلین تترازول در نورونهای ح ... ون دسته: زیست شناسی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 4452 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 129

اوجنول یک فنیل پروپن گیاهی و ترکیب اصلی عصاره میخک است که به واسطه خواص ضددرد و ضدعفونی کننده­اش شناخته شده می­باشد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

 ... ید

بررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی و فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلین تترازول در نورونهای ح ... ون

اوجنول یک فنیل پروپن گیاهی و ترکیب اصلی عصاره میخک است که به واسطه خواص ضددرد و ضدعفونی کننده­اش شناخته شده می­باشد. اوجنول کانال­های یونی متعدد از جمله کانال­های کلسیمی hva، رسپتور nmda، رسپتور گاباa، کانال­های سدیمی حساس و مقاوم به تترودوتو ... ین و کانال­های پتاسیمی را تنظیم می­کند. برهمکنش اوجنول با کانال­های یونی متعدد آن را یک تنظیم­گر بالقوه تحریک­پذیری نورونی ساخته است. در مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک ثبت داخل سلولی اثرات اوجنول بر تحریک­پذیری و الگوی فعالیت و نیز برهمکنش آن با فعالیت صرعی القاء شده با پنتیلن­تترازول، در نورون­های گانگلیون زیر مری ح ... ون باغی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی حاضر نشان داد که اوجنول یک اثر وابسته به غلظت بر فعالیت الکتریکی نورون­ها دارد. بکارگیری خارج سلولی غلظت­های پایین اوجنول (5/0 و 5/1 میلی­مولار) دامنه، شیب فاز بالارو و ... پتانسیل­های عمل را نسبت به شرایط کنترل کاهش داد، که این موارد پیشنهاد کننده مهار کانال­های سدیمی به وسیله اوجنول می­باشد. بعلاوه اوجنول (5/1 میلی­مولار) فعالیت انفجاری القاء شده با پنتیلن­تترازول را سرکوب و فعالیت منظم با اسپایک­های منفرد را برقرار کرد. از طرف دیگر بکارگیری خارج سلولی اوجنول با غلظت­های بالا (5/2 میلی­مولار) دامنه و مدت زمان ahp و شیب فاز پایین روی پتانسیل­های عمل را کاهش و ... پتانسیل­های عمل را افزایش داد. در نهایت نیز الگوی فعالیت را از فرم منظم به فعالیت انفجاری تغییر داد. که بیانگر مهار احتمالی جریان­های رو به خارج پتاسیم و تقویت جریان­های رو به داخل کلسیم می­باشد. فعالیت صرعی القاء شده با اوجنول با بکارگیری خارج سلولی نیفدیپین (بلوکر کانال­های نوع l) و نیکل کلرید (مهارکننده غیراختصاصی کانال­های کلسیمی) به طور کامل از بین رفت که این مورد حمایت کننده این است که تقویت جریان­ کلسیمی به وسیله اوجنول برای بروز فعالیت انفجاری ا ... امی می­باشد. چنین به نظر می­رسد که اوجنول در غلظت­های پایین­تر می­تواند به طور مؤثری جریان سدیمی را سرکوب کرده و تحریک­پذیری نورونی را کاهش دهد در صورتیکه در غلظت­های بالاتر اثر آن در جهت مهار جریان­های پتاسیمی غالب شده و منجر به بروز فعالیت انفجاری می­شود.

کلمات کلیدی: اوجنول، نورون ح ... ون، فعالیت ضدصرعی، فعالیت انفجاری، کانال­های یونی

فهرست مطالب

فصل اول

1-  مقدمه. 2

دلایل استفاده از نورون­های ح ... ون.. 6

فصل دوم

2- مروری بر تحقیقات پیشین.. 9

2-1- صرع.. 9

2-2- اسانس های گیاهی.. 10

الف ) ت ... ن­ها: 11

ب) ترکیبات آروماتیک... 11

2-3- اثرات بیولوژیک اسانس­های گیاهی.. 12

2-3-1- اثرات موتاژنیک اسانس­ها در سطح هسته و سیتوپلاسم.. 12

2-3-2- اثرات آنتی موتانژنیک اسانس­ها 13

2-3-3- اثرات سیتوتو ... یک اسانس­های گیاهی.. 13

2-3-4- خواص سرطان زایی اسانس­های گیاهی.. 14

2-4- ترکیبات اسانس‌ها و عملکرد آن‌ها روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی.. 14

2-4-1- لینالول.. 15

2-4-2- اکالیپتول.. 15

2-4-3- سیترونلول.. 16

2-4-4- منتول.. 16

2-4-5- اوجنول.. 17

2-5- کانال­های یونی و مشارکت آنها در فعالیت الکتریکی نورونها 20

2-5-1- کانال­های پتاسیمی.. 20

2-5-1-1- کانال­های پتاسیمی وابسته به ولتاژ. 21

2-5-1-2- کانال­های پتاسیمی وابسته به کلسیم.. 21

2-5-2- کانال­های کلسیمی.. 23

2-5-3- کانال های سدیمی.. 24

جریان‌های سدیمی گذرا و مداوم. 25

2-6- هدف... 26

فصل سوم

3-  مواد و روش‌ها 28

3-1- حیوانات... 28

3-2- تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت... 29

3-3- محلول‌ ها و داروها 30

3-4- ثبت داخل سلولی.. 30

3-5- مراحل آزمایش.... 32

3-6- پارامترهای الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه. 33

3-7- آزمون آماری.. 34

فصل چهارم

4- نتایج.. 36

4-1- ویژگی‌های فعالیت خودبخودی و برانگیخته نورون‌های ح ... ون در شرایط کنترل.. 36

4-2- ویژگی­های پتانسیل عمل خودبهخودی و ویژگی­های غیر فعال غشاء در حضور غلظت­های 5/0 و 5/1 میلی­مولار اوجنول   37

4-3- بررسی اثر اوجنول بر فعالیت صرعی القاء شده با پنتیلن تترازول (ptz). 49

4-3-1- پتانسیل استراحت غشاء و ویژگیهای پتانسیل عمل خودبه­خودی در حضور پنتیلن­تترازول و اوجنول   49

4-3-2 پتانسیل استراحت غشاء و ویژگی­های پتانسیل عمل خودبه­خودی در حضور اوجنول و پنتیلن­تترازول   56

4-4- بررسی نقش احتمالی کانال­های سدیمی در اثرات القاء شده با اوجنول.. 60

4-4-1- پتانسیل استراحت غشاء و ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور اوجنول وریلوزول   60

4-4-2- پتانسیل استراحت غشاء و ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور ریلوزول و اوجنول   65

4-4-3- پتانسیل استراحت غشاء، الگوی فعالیت و ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور ptz، ریلوزول و اوجنول   70

4-5- پتانسیل استراحت غشاء، الگوی فعالیت و ویژگی­های پتانسیل عمل خودبه­خودی در حضور غلظت­های 2 و 5/2 میلی مولار اوجنول.. 74

4-6- فعالیت و ویژگی‌های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور اوجنول 5/2 میلی­مولار و نیکل کلرید و نیفدیپین    82

فصل پنجم

5- بحث و نتیجه‌گیری.. 87

5-1-  تغییر ویژگی‌های پتانسیل عمل و الگوی فعالیت نورون در حضور غلظتهای مختلف اوجنول   87

5 -2- ویژگی­های پتانسیل عمل در حضور همزمان اوجنول و ریلوزول.. 92

5-3- مهار فعالیت صرعی القاء شده با پنتیلن تترازول (ptz) توسط اوجنول.. 94

5-4- اثرات ریلوزول و اوجنول بر فعالیت صرعی القاء شده با ptz.. 97

5-5- نتیجه­گیری.. 99

5-6- پیشنهادات برای مطالعات آینده. 99

منابع و ماخذ.. 100

منابع فارسی.. 100

منابع لاتین.. 100

فهرست شکل­ها

شکل 3-1- ح ... ون باغی.. 28

شکل 3-2- گانگلیون تحت مری تثبیت شده در محفظه ثبت... 29

شکل 3-3- نمایی از وسایل ثبت داخل سلولی.. 31

شکل 3-4- نحوه اندازه گیری برخی پارامترهای پتانسیل عمل.. 34

شکل 4-1- الگوی فعالیت خودبخودی در شرایط کنترل، 5 و 10 دقیقه پس از مجاورت با غلظتهای 5/0 میلی­مولار (a) و  5/1 میلی­مولار (b) اوجنول.. 38

شکل 4-2- مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل (a)، 5 دقیقه (b) و 10 دقیقه (c) پس از افزودن اوجنول 5/0 (a) و 5/1 (b) میلی­مولار. 40

شکل 4-3- مقایسه ویژگی­های ahp در پتانسیل­های ثبت شده از یک نورون بین دو ح ... کنترل (a) و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 5/1 میلی­مولار (b). 44

شکل 4-4- ... فعالیت در طی تزریق جریان دپلاریزه کننده (na2). 46

شکل 4-5- الگوی فعالیت خودبه­خودی نورون در شرایط کنترل (a)، 3 دقیقه پس از بکارگیری ptz (mm15) (b)، 2، 5 و 10 دقیقه پس از بکارگیری اوجنول 5/1 میلی­مولار (d, e. f). 50

شکل 4-6- مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل (a)، 5 دقیقه پس از افزودن ptz (mm 15) (b) و 10 دقیقه پس از اوجنول (mm 5/1) (c). به دنبال بکارگیری ptz دامنه پتانسیل عمل و شیب فاز ... لاریزاسیون کاهش و مدت زمان پتانسیل عمل افزایش یافت. اوجنول منجر به تشدید این اثرات شد بعلاوه شیب فاز دپلاریزاسیون را نیز کاهش داد. 52

شکل 4-7- مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل (a)، 5 دقیقه پس از افزودن ptz (mm 15) (b) و 10 دقیقه پس از اوجنول (mm 5/1) (c). 55

شکل 4-8- الگوی فعالیت خودبه­خودی نورون در شرایط کنترل، 5 دقیقه پس از اوجنول (5/1 میلی­مولار)، 10 دقیقه پس از افزودن ptz (mm15). مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل (a)، 5 دقیقه پس از افزودن   58

شکل 4-9- الگوی فعالیت خودبخودی نورون در شرایط کنترل، 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول (1 میلی­مولار)، 5 و 10 دقیقه پس از افزودن ریلوزول (150 میکرومولار). 61

شکل 4-10- مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل (a)، 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلی مولار (b) و 10 دقیقه پس از بکارگیری ریلوزول 150 میکرو مولار (c). 63

شکل 4-11- الگوی فعالیت خودبه­خودی نورون در شرایط کنترل، 10 دقیقه پس از افزودن ریلوزول (150 میکرومولار)، 5 و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول (1 میلی­مولار). 67

شکل 4-12- مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در سه زمان کنترل (a)، 10 دقیقه پس از افزودن ریلوزول 150 میکرومولار (b) و 10 دقیقه پس از مجاورت با اوجنول 1 میلیمولار (c). 69

شکل 4-13- الگوی فعالیت خودبخودی در شرایط کنترل، 7 دقیقه پس از افزودن ptz (mm 15)، 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول (150 میکرو مولار)، 5 و 10 دقیقه پس از بکارگیری اوجنول (1 میلی­مولار). 73

شکل 4-14- مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در چهار زمان کنترل، 10 دقیقه پس از کاربرد ptz (mm 15)، 10 دقیقه پس از افزودن ریلوزول 150 میکرومولار و 10 دقیقه پس از مجاورت با اوجنول 1میلی­مولار. 74

شکل4-15- الگوی فعالیت خودبخودی در شرایط کنترل، و پس از مجاورت با غلظت­های 2 (a) و 5/2 (b) میلی­مولار اوجنول و 10 دقیقه پس از شستشوی محفظه حاوی اوجنول با رینگر ح ... ونی نرمال.. 75

شکل 4-16- مقایسه پتانسیل ثبت شده از یک نورون در دو زمان کنترل (a) و 5 دقیقه (b)  پس از افزودن اوجنول 2 (a) و 5/2 (b) میلی­مولار. 77

شکل 4-17- مقایسه مدت زمان sahp متعاقب تزریق جریان دپلاریزه کنندهna 2 بین ح ... کنترل و 5 دقیقه پس از افزودن اوجنول 2 میلی­مولار. 81

شکل 4 ... - پس از بروز فعالیت انفجاری در نتیجه افزودن اوجنول 5/2 میلی­مولار، (mm4) nicl به محفظه ثبت اضافه گردید. 83

شکل 4-19- پس از بروز فعالیت انفجاری در نتیجه افزودن اوجنول 5/2 میلی­مولار، نیفدیپین (nif.) به محفظه ثبت اضافه گردید. 84

شکل 4-20- پس از بروز فعالیت فعالیت انفجاری در نتیجه افزودن اوجنول 5/2 میلی­مولار، ابتدا نیفدیپین (nif.) 40 میکرومولار و بعد از 12 دقیقه nicl (4 میکرومولار) به محفظه ثبت اضافه گردید.. 85

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- نمودار مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء (a) و ... پتانسیل عمل (b) در شرایط کنترل و در 5 و 10 دقیقه پس از افزودن غلظتهای 5/0 و 5/1 میلیمولار اوجنول به رینگر ح ... ونی نرمال (9=n). 05/0 p<*و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل و  05/0 p<# در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 37

نمودار 4-2- مقایسه آستانه در پتانسیلهای عمل ثبت شده در حضور غلظتهای 5/0 و 5/1 میلیمولار (9n=). 05/0 p<*و 01/0 p<**در مقایسه با کنترل. 39

نمودار 4-3- مقایسه دامنه (a) و overshoot پتانسیل عمل (b) در پتانسیلهای عمل ثبت شده در حضور غلظتهای 5/0 و 5/1 میلیمولار (9n=). 05/0 p<*و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل و  01/0 p<## در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 41

نمودار 4-4- میانگین طول مدت پتانسیل عملهای ثبت شده در حضور غلظتهای 5/0 و 5/1 میلیمولار  (9n=). 05/0 p<*و01/0 p<** در مقایسه با کنترل و 05/0 p<# و01/0 p<## در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 42

نمودار 4-5- شیب فاز دپلاریزاسیون (a)، بیشینه شیب فاز دپلاریزاسیون (b) و شیب فاز ... لاریزاسیون (c) پتانسیلهای عمل ثبت شده در حضور غلظتهای 5/0 و 5/1 میلیمولار (9n=). 01/0 p<**و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل و 01/0 p<## و 001/0 p<###  در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 43

نمودار4-6- مقایسه مدت زمان (a) و دامنه (b)  ahp پتانسیل عمل بین سه ح ... کنترل، 5 دقیقه و 10 دقیقه پس از افزودن غلظتهای 5/0 و 5/1 میلیمولار اوجنول (9=n). 05/0 p<*، 01/0 p<**و  001 /0 p<*** در مقایسه با کنترل و 05/0 p<# و 001/0 p<###  در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 45

نمودار 4-7- مقایسه ... (a) و overshoot (b) پتانسیل های عمل در حین تزریق جریان‌دپلاریزه کننده (na2) در شرایط کنترل و در 5 و 10 دقیقه پس از افزودن غلظتهای 5/0 و 5/1 میلیمولار اوجنول به رینگر ح ... ونی نرمال (9=n). 05/0  p<*و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل و 001/0 p<###  در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 47

نمودار 4-8-  مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء (a) و ... شلیک پتانسیل عمل (b) بین سه ح ... کنترل، 5 دقیقه پس از افزورن ptz (mm15) و 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول (mm 5/1) (9=n). 01/0 p<** و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل و 001/0 p<###  در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد ptz. 51

نمودار 4-9- مقایسه مدت زمان پتانسیل عمل (a) و دامنه پتانسیل عمل (b)در شرایط کنترل، 5 دقیقه پس از افزودن ptz (mm15) و 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول 5/1 میلیمولار در رینگر ح ... ونی نرمال (9=n). 05/0 p<*،  01/0 p<**و 001/0 p<***  در مقایسه با کنترل و 01/0 p<## در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد ptz. 52

نمودار 4-10- مقایسه میانگین شیب فاز دپلاریزاسیون (a) و شیب فاز ... لاریزاسیون  پتانسیل عمل (b) در شرایط کنترل، 5 دقیقه پس از افزودن ptz (mm15) و 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول 5/1 میلیمولار در رینگر ح ... ونی نرمال (9=n). 05/0 p<*،  01/0 p<**و 001/0 p<***  در مقایسه با کنترل و  001/0 p<###  در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد ptz. 53

نمودار 4-11- مقایسهی مدت زمان (a) و دامنه (b) ahp متعاقب پتانسیل عمل منفرد بین سه ح ... کنترل و 5 دقیقه پس از افزودن ptz (mm15) و 10 دقیقه بعد از بکارگیری اوجنول 5/1 میلیمولار (9=n). 05/0 p<*، 01/0 p<** و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل و 001/0 p<### در مقایسه با 5 دقیقه پس از بکارگیری ptz. 54

نمودار 4-12- مقایسه مدت زمان sahp متعاقب تزریق جریان دپلاریزه کننده na2 بین سه ح ... کنترل و 5 دقیقه پس از افزودن ptz (mm15) و 10 دقیقه پس از اوجنول (mm5/1) (9=n). 01/0 p<**  در مقایسه با کنترل و 01/0 p<## در مقایسه با 5 دقیقه پس از ptz. 55

نمودار 4-13- مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء (a)، آستانه پتانسیل عمل (b) ... شلیک (c) و دامنه پتانسیل عمل (d)  بین سه ح ... کنترل و 5 دقیقه پس از افزودن اوجنول 5/1 میلیمولار و 10 دقیقه پس از کاربرد ptz (mm15) (6=n). 05/0 p<*، 01/0 p<** و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل. 57

نمودار 4-14- مقایسه میانگین طول مدت پتانسیل عمل (a)، شیب فاز دپلاریزاسیون (b)، شیب فاز ... لاریزاسیون پتانسل عمل (c)، طول مدت ahp (d) و دامنه ahp (e) بین سه ح ... کنترل، 5 دقیقه پس از افزودن اوجنول 5/1 میلیمولار و 10 دقیقه پس از کاربرد ptz (mm15) (6=n). 05/0 p<* و 01/0 p<**در مقایسه با کنترل و 05/0 p<# در مقایسه با 5 دقیقه پس از اوجنول. 59

نمودار 4-15- مقایسه میانگین آستانه پتانسیل عمل (a) و ... شلیک پتانسیل عمل (b)  بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار و 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار (5=n). 05/0 p<*، 01/0 p<**و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل. 62

نمودار 4-16- مقایسه میانگین دامنه پتانسیل عمل (a) و مدت زمان پتانسیل عمل (b)  بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار و 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار (5=n). 05/0 p<*، 01/0 p<**و 001/0 p<***در مقایسه با کنترل و 05/0 p<# و 01/0 p<## در مقایسه با 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 62

نمودار 4-17- مقایسه میانگین شیب فاز دپلاریزاسیون (a) و شیب فاز ... لاریزاسیون (b) بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار و 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار (5=n). 01/0 p<**و 001/0 p<***در مقایسه با کنترل و 01/0 p<## در مقایسه با 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 64

نمودار 4 ... - مقایسه میانگین طول مدت زمان ahp (a) و دامنه ahp (b) بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار و 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار (5=n). 05/0 p<*در مقایسه با کنترل و 05/0 p<#  در مقایسه با 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 64

نمودار 4-19- مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء (a) و آستانه پتانسیل عمل (b) بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار (6=n). 05/0 p<*در مقایسه با کنترل و 05/0 p<# در مقایسه با 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول. 65

نمودار 4-20- مقایسه میانگین ... شلیک پتانسیل عمل (a) و دامنه پتانسیل عمل (b) بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار (6=n). 05/0 p<*، 01/0 p<**و001/0 p<***در مقایسه با کنترل و 01/0 p<## در مقایسه با 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول. 66

نمودار 4-21- مقایسه میانگین طول مدت پتانسیل عمل (a)، شیب فاز دپلاریزاسیون (b) و شیب فاز ... لاریزاسیون پتانسیل عمل (c) بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار (6=n). 05/0 p<* و 01/0 p<**در مقایسه با کنترل. 68

نمودار 4-22- مقایسه میانگین طول مدت ahp (a) و دامنه ahp (b) بین سه ح ... کنترل، 10 دقیقه پس از کاربرد ریلوزول 150 میکرومولار و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار (6=n). 01/0 p<**و 001/0 p<***در مقایسه با کنترل. 70

نمودار 4-23- مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء (a) و آستانه پتانسیل عمل (b) بین چهار ح ... کنترل، 5 دقیقه پس از کاربرد ptz (mm 15)، 10 دقیقه پس از افزودن ریلوزول 150 میکرومولار و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلیمولار (5=n). 71

نمودار 4-24- مقایسه میانگین پتانسیل استراحت غشاء (a)، آستانه (b) و ... پتانسیل عمل (c) در شرایط کنترل و در 5 دقیقه پس از افزودن غلظتهای 2 و 5/2 میلیمولار اوجنول به رینگر ح ... ونی نرمال (7=n). 05/0 p<*و 01/0 p<**در مقایسه با کنترل. 76

نمودار 4-25- مقایسه دامنه (a) و مدت زمان پتانسیل عمل (b) در پتانسیلهای عمل ثبت شده در حضور غلظتهای 2 و 5/2 میلیمولار  (7n=). 01/0 p<** و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل. 78

نمودار 4-26- مقایسه میانگین شیب فاز دپلاریزاسیون (a) و ... لاریزاسیون (b) پتانسیل عمل در شرایط کنترل و در 5 دقیقه پس از افزودن غلظتهای 2 و 5/2 میلیمولار اوجنول به رینگر ح ... ونی نرمال (7=n). 05/0 p<*، 01/0 p<**و 001/0 p<***در مقایسه با کنترل. 79

نمودار 4-27- مقایسه مدت زمان (a) و دامنه (b)  ahp متعاقب پتانسیل عمل منفرد بین دو ح ... کنترل و 5 دقیقه پس از افزودن غلظتهای 2 و 5/2 میلیمولار اوجنول (7=n). 05/0 p<*و 001/0 p<***در مقایسه با کنترل. 80

نمودار 4-28- مقایسه مدت زمان  sahp متعاقب تزریق جریان دپلاریزه کننده na2 بین دو ح ... کنترل و 5 دقیقه پس از افزودن غلظتهای 2 و 5/2 میلیمولار اوجنول (7=n). 05/0 p<*و 01/0 p<**  در مقایسه با کنترل. 81

فهرست ج ... ­ها

ج ... 4-1- مقایسه میانگین (interspike interval) isi ، (depolarization time) dt، (repolarization time) rt و (input resistance) rin بین سه ح ... کنترل، 5 دقیقه و 10 دقیقه پس از افزودن غلظت­های 5/0 و 5/1 میلی­مولار اوجنول (9=n). 05/0 p<*، 01/0 p<**و 001/0 p<*** در مقایسه با کنترل و 05/0 p<# در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد اوجنول. 48

ج ... 4-2- مقایسه میانگین ... شلیک پتانسیل عمل، دامنه و طول مدت پتانسیل عمل، شیب فاز دپلاریزاسیون (dep. slope)، شیب فاز ... لاریزاسیون (rep. slope)، طول مدت ahp  و دامنه آن (ahp, ampl.) و مدت ahp آهسته متعاقب فعالیت برانگیخته حاصل از تزریق جریان‌ دپلاریزه کننده na2 (sahp, duration) بین چهار ح ... کنترل، 5 دقیقه پس ار کاربرد ptz (mm 15)، 10 دقیقه پس از افزودن ریلوزول 150 میکرومولار و 10 دقیقه پس از افزودن اوجنول 1 میلی­مولار (5=n). 05/0 p<* و 01/0 p<**در مقایسه با کنترل، 05/0 p<# و 01/0 p<## و 001/0 p<###  در مقایسه با 5 دقیقه پس از کاربرد ptz، 05/0 p< و 01/0 p<┼┼  در مقایسه با 10 دقیقه پس از افزودن ریلوزول. 72

ج ... 4-3- مقاومت ورودی سلول در شرایط کنترل، 5 و 10 دقیقه پس از کاربرد اوجنول 2 و 5/2 میلی­مولار. 82

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

 ... ید

برچسب ها : بررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی و فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلین تترازول در نورونهای ح ... ون , کارایی , مکانیسم , اوجنول , تعدیل فعالیت خودبخودی , فعالیت صرعی القاء شده , پنتیلین تترازول , نورونهای ح ... ون , نورون ح ... ون , فعالیت ضدصرعی , فعالیت انفجاری , کانال­های یونی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , ... مقاله , ... پژوهش , ... تحقیق , ... پروژه