اختصاصی از رزفایل برسی انتقال حرارت در محیط های متخلخلی که در آنها سیال جریان دارد ... با ... و پر سرعت .

برسی انتقال حرارت در محیط های متخلخلی که در آنها سیال جریان دارد


برسی انتقال حرارت در محیط های متخلخلی که در آنها سیال جریان دارد

برسی انتقال حرارت در محیط های متخلخلی که در آنها سیال جریان دارد

در قالب فایل ورد در 130 صفحه طبق فهرست زیر

 

فصل اول : مقدمه

 

1-1- تعریف محیط متخلخل

 

1-2- پیشینه تاریخی

 

1-3- تخلخل

 

1-4- نفوذ پذیری

 

فصل دوم : بحث انتقال حرارت و جریان سیال و روش های حل در محیط متخلخل

 

2-1- مدلسازی جریان سیال در ناحیة متخلخل اشباع شده و در مرزهای مشترک

 

2-2- یک محیط متخلخل اساس مدل انتقال برای توسعه هیدروگرمایی

 

2-3- مدلسازی آشفتگی در محیط متخلخل

 

2-4- روش اجزای مرزی برای پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

 

2-5- مکانیک سیال

 

فصل سوم : ویژگی های محیط متخلخل

 

3-1- تحلیل پایداری انتقال حرارت جابجایی جفت ریزنده ها در جدارهای متخلخل

 

3-2- انتقال گرمای جابجایی در لایه های متخلخل منظم و نامنظم

 

فصل چهارم : کاربرد ها

 

4-1- جریان در بستر های متراکم

 

4-2- مدلسازی جریان سیال و انتقال حرارت داخل محیط متخلخل در کاربرد های شار حرارتی بالا

 

4-3- جریان ابهای زیر زمینی

 

منابع و مآخذ

 


... با ...


برسی انتقال حرارت در محیط های متخلخلی که در آنها سیال جریان دارد