گزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های ... ه‌شناسی، آفات گیاهی و ... ه‌کش‌ها در 285 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 285
گزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های ... ه‌شناسی، آفات گیاهی و ... ه‌کش‌ها

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های ... ه‌شناسی، آفات گیاهی و ... ه‌کش‌ها در 285 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه..............................................................................................................

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی...................................

شرح وظایف اساسی مؤسسه.........................................................................

تشکیلات مؤسسه............................................................................................

بخش تحقیقات آفتکش ها.................................................................................

بخش تحقیقات ... ات زیان آور به گیاهان...................................................

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار............................................

بخش تحقیقات سن گندم.................................................................................

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی..................................................................

بخش تحقیقات رده بندی ... ات...................................................................

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی.........................................................

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی.....................................................................

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک.....................................................................

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان...................

عنوان صفحه

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها.................................................................

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی...........................................

نیروی انسانی..................................................................................................

طرح های تحقیقاتی..........................................................................................

انتشارات.........................................................................................................

منابع فصل......................................................................................................
فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی...................................................................................
فصل 3: کلیات

کلیات...............................................................................................................
فصل 4: پ ... اراسیون میکروسکوپی ... ات و اتاله ... ... ات

تهیه پ ... اراسیون میکروسکوپی از ... ات.....................................................

نحوه پ ... اراسیون............................................................................................

اتاله ... ... ات.........................................................................................

منابع فصل......................................................................................................


عنوان صفحه
فصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان homoptera..................................................

کلید تشخیص خانواده های راسته جوربالان..................................................

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) aleurodidae........................

سفید بالک ها aleurodidae...........................................................

مراحل رشدی.................................................................................................

تخم..................................................................................................................

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)..................................................................

سنین دوم و سوم پورگی...............................................................................

شفیره..............................................................................................................

بالغین..............................................................................................................

دموگرافی و دینامیسم جمعیت........................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه..............................................

مگس سفید......................................................................................................

عسلک پنبه.......................................................................................................

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)...................................................................

عنوان صفحه

شپشک آرد آلود ساحلی.................................................................................

منابع فصل......................................................................................................
فصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته hemiptera (ناجوربالان)...................................................................

زیر راسته سن ها heteroptera.....................................................

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها.........................................................

رده بندی سن ها heteroptera......................................................

الف- زیر راسته سن های آبزی cryptocerata.................................

ب- زیر راسته سن های خاکزی (gymnocerata یا amphicorizae)......

سن گندم.........................................................................................................

آزمایشات انجام شده روی سن گندم.............................................................

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه

نتیجه کلی و بحث............................................................................................

نتیجه بررسی ها..............................................................................................

منابع فصل......................................................................................................

عنوان صفحه
فصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته diptera (دوبالان)..............................................................................

رده بندی دو بالان..........................................................................................

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی ....

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا........

مگس قهوه ای جالیز.......................................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز.........................................................

مگس ... بزه....................................................................................................

سر ... طومی هندوانه (سر ... طومی جالیز).....................................................

منابع فصل......................................................................................................
فصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر ک ... ا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر ک ... ا..
فصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها................................................................................

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک..............................

روش های ترکیب ... مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری.............

عنوان صفحه

بعد از تست چه باید کرد؟...............................................................................

ترکیبات سموم آفتکش....................................................................................

ترکیبات سموم علف کش و ... ه کش..........................................................

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش.............................................................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع...................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک........................................

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

........................................................................................................................

مفید بودن ثبات دهنده های ح ... اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده

منابع فصل......................................................................................................
فصل 10: منابع

منابع فارسی....................................................................................................

منابع لاتین.......................................................................................................


فهرست ع ... ها:

ع ... شماره 1: نمای ساختمان بخش ... ه شناسی کشاورزی.

ع ... شماره 2: تابلوی بخش ... ه شناسی کشاورزی.

ع ... شماره 3: نمای طبقه اول بخش ... ه شناسی کشاورزی.

ع ... شماره 4: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

ع ... شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

ع ... شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

ع ... شماره 7: گلدان های خیار و توتون و ک ... ا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

ع ... شماره 8: تفاوت های t. vaporariorum و b. tabaci.

ع ... شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (t. vaporariorum).

ع ... شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (t.vaporariorum).

ع ... شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (t.vaporariorum) .

ع ... شماره 12: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. a- تخم. b- پوره. c- نمف. d- پوسته نمف که ... ه کامل از آن خارج شده است.

ع ... شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. a- تخم. b- لارو خزنده. c- سن دوم پورگی. d- سن سوم پورگی. e- شفیره از نمای پشتی. f- شفیره از نمای جانبی. g- ... ه بالغ.

ع ... شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

ع ... شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ ک ... ا.

ع ... شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط leaf coge روی آن ها منتقل شده بودند.

ع ... شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. a= نر، b= ماده.

ع ... شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

ع ... شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

ع ... شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

ع ... شماره 21: ... ه کامل سن گندم (eurygaster integriceps).

ع ... شماره 22: تخم های سن گندم.

ع ... شماره 23: تغذیه ... ات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

ع ... شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

ع ... شماره 25: ... ه کش آدمیرال (پیری پرو ... ی فن).

ع ... شماره 26: پوره سن گندم.

ع ... شماره 27: درست ... اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

ع ... شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه e. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

ع ... شماره 29: ... ه بالغ مگس جالیز (dacus ciliatus).

ع ... شماره 30: ... ه بالغ مگس جالیز (d. ciliatus).

ع ... شماره 31: ... ه بالغ نر مگس جالیز.

ع ... شماره 32: ... ه بالغ ماده مگس جالیز.

ع ... شماره 33: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

ع ... شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

ع ... شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

ع ... شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

ع ... شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش ... ه شناسی کشاورزی.

ع ... شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

ع ... شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپتر ... و دلتامترین و موسپیلان و tracer.

ع ... شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

ع ... شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.

ع ... شماره 42: ... ه کش موسپیلان با دز ppm 1000.
مقدمه:

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری و گردآوری دانه ها و میوه ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد
بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده اند.

کشتار بی رحمانه و گسترده بیماری های همه گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و ... در دوران های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی برده است و زیان های وسیع آفات و بیماری های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری های قارچی و ... با ایجاد قحطی های هولناک، مرگ های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان های این دو گروه کراراً دیده شده که فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یک قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری های گیاهی بود که حاصل دسترنج او را در کشتزارها و انبارها نابود می ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری، مبارزه مؤثری را با این عوامل آغاز کند.

تحقیقات گیاهپزشکی و جستجو برای یافتن راه حل های مؤثر در مبارزه با آفات کشاورزی زمانی ممکن شد که انسان برخلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محتوم و گریز ناپذیر ندانست بلکه عوامل طبیعی به شمار آورد که می توان به کمک هوش و دانش بر آن ها چیره شود.

به واقع تحقیقات گیاهپزشکی حاصل تفکر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاهپزشکان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تأمین خوراک بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاهپزشک ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مدنظر داشته باشد و هم گونه های وارداتی را که اکثراً بومی شده اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده ای که مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی کشور به صورت غیرقانونی (از جمله آفات و بیماری ها و علف های هرز قرنطینه ای) وارد می شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و ... ات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور afrotropical و هم با منطقه oriental و هم با منطقه پاله آرکتیک (که بخش اعظم سرزمین ایران در آن قرار دارد) آشنا باشد که عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیای جانوری (zoo geog ... hy) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی ها، دشواری کار و مسئولیت سنگین گیاهپزشکان ایران را به خوبی نمایش می دهد.

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی:

تاریخچه گیاهپزشکی در ایران در واقع تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی نیز هست. در ایران بررسی های گیاهپزشکی نسبت به سایر رشته های کشاورزی شروعی زود هنگام تر داشته است.

آغازگر این برسی ها در کشور، شادروان ... جلال افشار بود که پس از پایان تحصیلات در روسیه در سال 1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشکده کشاورزی کرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 هـ .ش، واحد کوچکی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی آفات و مبارزه با آن ها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون ... ات و جانوران زیان آور کشاورزی و بعضاً دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشکی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی بود. شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود. از جمله اولین ... ی بود که تدریس ... ه شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی ... ات و جانوران از جمله عوامل بیماری زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی ... ه شناسی و جانورشناسی پزشکی و دامپزشکی نیز با افشار آغاز شد و نیز او برخلاف برخی مدعیات، پایه گذار تحقیقات جانورشناسی و همچنین اولین موزه جانورشناسی و ... ه شناسی در ایران بود. به هر حال اداره کوچکی که آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره کل فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرائی به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد. شادروان افشار در طی این سال ها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشکده کشاورزی فعلی) نیز تدریس می کرد و نیز به تحقیق و تألیف مقالات و کتاب هایی می پرداخت که برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال ها موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی کرج را پایه گذاری نمود در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یک سو اداره کوچکی را در انستیتو پاستور تشکیل داد که منجر به مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت های وی در دانشکده کشاورزی کرج، هسته اولیه گروه های گیاهپزشکی ... های ایران را پدید آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به کمک شاگردان آن مرحوم که به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ ... حصیل می شدند روز به روز توسعه می یافت به طوریکه در سال های 1313 و 1314 در شمال کشور اولین و شاید تنها مبارزه کاملاً موفق بیولوژیک را با وارد ... کفشدوزک rodalia cardinalis با شپشک استرالیایی انجام داد. این بنگاه به تدریج آفات مهم کشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آن ها را آغاز کرد. در سال 1322 شادروان افشار آزمایشگاهی را با نام «آزمایشگاه ... ه شناسی و دفع آفات نباتی» که ریاست آن را شخصاً عهده دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم ... کشاورزی و در دو اطاق در محل وزرات کشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر و روستا واقع در خیابان فردوسی تهران) فعالیت می کرد. با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص شوروی سابق از جمله ال ... اندروف، چواخیم و ... خین نیز در این آزمایشگاه مشغول به کار و تحقیق شدند. در همین سال چند نفر فارغ ... حصیل جوان دانشکده کشاورزی کرج نظیر شادروان هایک میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند. شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری ... ت ایران و تعیین نام آن ها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم ... ات ایران در بخش تحقیقات رده بندی ... ات مؤسسه را که اکنون رسماً موزه ... ات ... هایک میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت. باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماریهای گیاهان، با آمدن شادروان ... اسفندیار اسفندیاری بنیانگذاراین نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علفهای هرز با انتقال شادروان ... عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذکور فعال گردید. با همت این دو شادروان، کار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش ها به همراه تشکیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان کشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و بزرگ بخش تحقیقات رستنی های مؤسسه به شمار
می رود. آزمایشگاه مذکور در سال 1326 مجدداً به اداره کل دفع آفات نباتی انتقال یافت. این آزمایشگاه که روز به روز برکمیت و کیفیت آن افزوده می شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره کل بررسی ها در ساختمان آن زمان وزارت کشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله زار نو و انقلاب) پیوست. در سال 1336 اداره بررسی آفات به سطح اداره کل ارتقاء یافت و به «اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه» تغییر نام داد و تحت نظارت و س ... رستی مدیریت کل دفع آفات نباتی قرار گرفت و محل آن نیز تغییر یافت و به یک ساختمان استیجاری واقع در خیابان سعدی مقابل شرکت بیمه ملی ایران منتقل گردید. هم در این زمان بعضی واحدهای شهرستانی آن در اهواز، اصفهان، تبریز و ورامین گشایش یافت.

سال 1339 را باید اولین نقطه عطف در تاریخچه مؤسسه و نیز گیاهپزشکی کشور دانست، در این سال بر پایه تصویب نامه هیأت ... ان 56000 مترمربع از زمین های ... تی (خالصه) اوین برای ایجاد تأسیسات جدید در اختیار اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه قرار گرفت. بالا ... ه نقطه عطف بعدی در تاریخ مؤسسه پیش آمد، بدین معنی که در سال 1341 باز هم با تصویب هیئت ... ان اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه، به انستیتوی بررسی آفات و بیماری های گیاهی تغییر نام داد و به صورت سازمانی وابسته به وزارت کشاورزی، از امکانات، اختیاراتت و استقلال ویژه ای برخوردار شد، لیکن قسمت قرنطینه از آن جدا شد و به اداره کل دفع آفات نباتی (سازمان حفظ نباتات فعلی) پیوست. در این سال ها کار احداث ساختمان ها و آزمایشگاه های جدید در زمین واگذاری آغاز شد و ادامه یافت، در

سال 1341، انستیتو توانست 15 ... تار دیگر از اراضی اوین را برای احداث تأسیسات و مزارع و باغ های آزمایشی و خانه های سازمانی محققین بدست آورد، انستیتو در سال 1342 رسماً به ساختمان های تازه افتتاح شده در محل فعلی انتقال یافت و در سال 1343 حدود 12 ... تار دیگر از زمین های خالصه را بدست آورد. در سال 1344 قانونی به نام «قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی» از تصویب مجلسین وقت گذشت. در این قانون واژه انستیتو حذف و به جای آن واژه مؤسسه رسمیت یافت. در این سال ها مؤسسه توسط یک هیئت 5 نفری مرکب از آقایان ... قوام الدین شریف، ... علی اکبر آگه، شادوران ... هایک میرزایانس، شادروان فیروز تقی زاده و ... مجید امیدوار اداره می شد که هر سال یکی از اعضای این هیئت وظیفه ریاست و یکی دیگر معاونت مؤسسه را به عهده می گرفت، با تصویب قانون مؤسسه، مدیریت چرخشی هیئت پنج نفره جای خود را به مدیریت ثابت داد و شادروان ... عباس دواچی ریاست مؤسسه را به عهده گرفت. در طول دهه های چهل و پنجاه مؤسسه دوران شکوفایی و پیشرفت چشمگیری را پشت سر گذاشت و موفقیت های فراوانی را با همت و کوشش کارکنان و مدیران متعهد و دلسوز خود بدست آورد. کادر تحقیقاتی مؤسسه پیش از این دوران از حدود 10 نفر ... نمی کرد و فضای آزمایشگاهی آن محدود به 5 اطاق 34 متری بود. مؤسسه با یک برنامه منظم توفیق یافت که تحصیل کردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون های استخدامی بسیار دشوار به خدمت بگیرد و عده ای از آنان را برای تکمیل معلومات و تحصیلات به خارج از کشور گسیل دارد. در این دوران مؤسسه توانست چندین ساختمان بزرگ، گلخانه های متعدد و اطاق های حرارت ثابت و آزمایشگاه های مجهز تأسیس نماید و همچنین تعدادی منزل مس ... ی برای اسکان محققین خود احداث کند، علاوه بر این ها واحدهای (آزمایشگاه های) استانی و شهرستانی خود را به 15 واحد (تبریز، ارومیه، بندرانزلی، تنکابن، گرگان، مشهد،ورامین، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس،رفسنجان، جیرفت،اهواز و کرمانشاه) برساند. از بعد تحقیقاتی نیز مؤسسه توانست با تلاش کادرهای تحقیقاتی و فنی جوان و هدایت پیش ... وتان خود، طرح های بسیاری در تمام زمینه های گیاهپزشکی و علوم وابسته اجرا کرده و به نتایج مهمی دست یابد. در این دوران ارتباطات تحقیقاتی و علمی و مبادله کتب و نشریات و اطلاعات و محقق و کارشناس با مراکز مهم تحقیقات گیاهپزشکی و ... های کشورهای پیشرفته، رشد چشمگیری یافت. همین تلاشها موجب شد که مؤسسه در سطح جهان با عنوان plant pest and disease research institute و با سرواژگان ppdri شناسایی و اعتبار بین المللی یابد. دهه های 40 و50 را به حق می توان دوران طلایی شکوفایی و توسعه مؤسسه دانست.

با تصویب «قانون تأسیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی» در سال 1352 مؤسسه و کلیه واحدهای آن در استان ها رسماً (و نه عملاً) زیر پوشش سازمان تحقیقات درآمد و نام آن با جایگزینی واژه تحقیقات به جای بررسی به «مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی» تغییر یافت، اما مؤسسه به دلایلی عملاً تا پس از پیروزی شکوهمند انقلاب ... ی مستقل ماند و عاقبت در اوایل دهه 60 زیر نظارت کامل سازمان قرار گرفت و واحدهای استانی و شهرستانی آن نیز به صورت بخش های تحقیقاتی و با نام «بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی» در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ها ادغام شدند.بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان:

- موضوع و مسئله‌ی ... در مورد عوامل بیماری‌زای قارچی، باکتریایی، میکوپلاسمایی و عوامل بیماری‌زای غیرانگلی از طریق بازدیدهای منطقه‌ای، ... ب اطلاعات از مؤسسات تک محصولی و دستگاه‌های اجرایی

- تعیین اولویت‌های تحقیقات بیماری‌های قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی و اکولوژی عوامل بیماری‌زای قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه فیزیولوژی عوامل بیماری‌زای قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی، اجرای پژوهش‌های بنیادی در مورد بیماری‌های قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی با استفاده از روش‌های مولکولی و بیوتکنولوژی

- تحقیق در زمینه ژنتیک عوامل بیماری‌زای قارچی، باکتریایی، میکوپلاسمایی (تهیه نقشه ژنتیک- gene maping، تجزیه و تحلیل ژنتیک مولکولی
(molecular genetic analysis به منظور شناخت کامل پاتوژن و استفاده از آن‌ها در ایجاد مقاومت و یا مبارزه بیولوژیک، تحقیق در زمینه بیولوژی و فیزیولوژی، اثر متقابل پاتوژن و گیاه میزبان

- تحقیق در زمینه بیوتکنولوژی مبارزه با بیماری‌های قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه زهرابه‌های قارچی و باکتریایی (تو ... ین‌ها) به منظور جلوگیری از تولید آن‌ها در محصولات کشاورزی

- تحقیق در زمینه جستجوی منابع مقاومت، مکانیسم‌های دفاعی و القاء مقاومت (induced resistance) به گیاهان در مقابل عوامل بیماری‌زای قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه تلفیقی با بیماری‌های قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی و تهیه و مدل‌های پیش‌آگاهی

- شناسایی میکروارگانیسم‌های آنتاگونیسم و استفاده از آن‌ها در مبارزه بیولوژیک با عوامل بیماری‌زای گیاهی

- تحقیق در زمینه بررسی اثر ترکیبات شیمیایی جدید روی عوامل بیماری‌زای قارچی و باکتریایی

- تحقیق در زمینه کنترل تأثیر قارچکش‌های توصیه شده علیه بیماری‌های قارچی و بررسی علل مقاوم شدن این عوامل در مقابل قارچکش‌های توصیه شده

- تحقیق در زمینه اثر درجه حرارت، رطوبت، کمبود ا ... یژن و نور روی گیاهان زراعی

- تحقیق در زمینه اثر آلودگی هوا و نقش آن در ایجاد بیماری

- تحقیق در زمینه کمبود مواد غذایی در گیاه

- تحقیق در زمینه قارچ‌های میکوریز و نقش آن در بالا بردن جذب مواد غذایی و افزایش رشد گیاه و میزان محصول

- تحقیق در زمینه مسمومیت غذایی در اثر افزایش مواد معدنی در خاک

- تحقیق در زمینه آسیب مواد شیمیایی (مانند قارچکش‌ها، ... ه‌کش‌ها و علف‌کش‌ها) روی گیاهان

- تحقیق در مورد سایر عملیات زراعی نادرست که در گیاه ایجاد بیماری می‌کند

- بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌های تحقیقاتی مربوط به عوامل بیماری‌زای قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی که از مراکز تحقیقاتی، ... ‌ها، مؤسسات تک‌محصولی دریافت می‌شود

- بررسی گزارش‌ها و طرح‌های واصله از مراکز تحقیقاتی

- انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات علمی و تحقیقاتی

- تماس دائمی و تبادل اطلاعات علمی با مراجع مشابه علمی داخلی و بین‌المللی به منظور آگاهی از آ ... ین اطلاعات مربوطه

- پیشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به کنگره‌ها، ... ‌های داخل و خارج کشور به منظور ارتقاء سطح دانش بیماری‌های قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی و تحقیقاتی آن‌ها

- هدایت و س ... رستی طرح‌های مربوط به بیماری‌های قارچی، باکتریایی و میکوپلاسمایی گیاهان در سطح کشور

بخش تحقیقات رده‌بندی ... ات:

- تهیه و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی جهت جمع‌آوری، شناسایی و رده‌بندی فون ... ات ایران با توجه به محیط زیست آن‌ها

- اجرای تحقیقات فونستیک درگروه‌ها و راسته‌های مختلف ... ات

- اجرای تحقیقات تا ... ونومیک و سیستماتیک مدرن با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته (تحقیقات کروموزومی، سرولوژیک، بیوشیمیک، آناتومی مقایسه‌ای و غیره)

- اجرای تحقیقات پایه‌ای سیستماتیک و ایجاد رده‌بندی طبیعی natural cl ... ification با بهره‌گیری کامل از روش‌های صحیح تا ... ونومیک نظیر رده‌بندی phylogenetic taxonomy یا phyletic و رده‌بندی cladistic taxonomy و غیره و یافتن قرابت‌های فونستیک

- اجرای تحقیقات پایه‌ای تا ... ونومیک به روش phenetic (numerical taxonomy) با تنظیم data matrix و استفاده از روش‌های آماری و پیشرفته با استفاده نهایی از کامپیوتر

- اجرای تحقیقات پایه‌ای biosystematic با غور در مسائل مربوط به دامنه تغییرات گونه‌ای specific range، بین گونه‌ای interspecific، درون گونه‌ای intraspecific، زایش گونه‌ای speciation و جمعیت‌ها و غیره

- نگه‌داری نمونه‌های رده‌بندی شده در موزه طبق موازین علمی متداول در موزه‌های جهان جهت استفاده‌های علمی و فنی و پاسخگویی‌های لازم

- تأمین نیازهای علمی بخش‌ها و مراکز تحقیقاتی مؤسسه در مرکز و شهرستان ها و مؤسسات تک‌محصولی و کشاورزی دیم در زمینه شناسایی آفات و ... ات ارسالی

- همکاری با بخش‌های مؤسسه در زمینه شناسایی آفات مختلف و دشمنان طبیعی آنها در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترک

- ارتباط، همکاری و هماهنگی با سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و ... ی در زمینه شناسایی فون ... ات و آفات مختلف و دشمنان طبیعی آن‌ها در چهارچوب برنامه‌های مشترک تحقیقاتی

- همکاری با دفتر خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه در تشکیل و تجهیز و تکمیل نمایشگاه‌های دائمی و موقت به منظور نمایش آفات و بیماری‌های محصولات مهم کشور

- پاسخگویی به پرسش‌های علمی و فنی افرد و مؤسسات داخلی و خارجی در رابطه با رده‌بندی موزه

- ارائه تحقیقات انجام شده به صورت فهرست ... ات موجود در موزه، مقاله، کتاب و ایراد سخنرانی

- پیشنهاد اعزام کادر تحقیقاتی بخش به مجامع و مراکز تحقیقاتی و آموزش داخل و خارج از کشور به منظور تبادل دستاوردهای علمی و ارتقاء سطح دانش آنان

- همکاری با ... ‌ها و مراکز آموزش عالی در زمینه پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف

- عندال ... وم انجام امور ذیربط که از طرف مدیریت مؤسسه به بخش ارجاع می‌گردد

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی:

- جمع‌آوری، شناسایی و اجرای تحقیقات سیستماتیک در زمینه جانورشناسی کشاورزی

- تحقیق در زمینه بیولوژی و بیواکولوژی جانوران آسیب‌رسان در کشاورزی، محصولات برداشته شده و انباری و مطالعه پایه‌ای بیولوژی جانوران مفید در گیاهپزشکی

- تحقیق در برآورد خسارت و ضایعات به وجود آمده به وسیله جانوران در مورد گیاهان زراعی، باغی، و محصولات انبار شده

- تحقیق در مورد دینامیک جمعیت، آستانه خسارت اقتصادی و زیان جانوران مضر گیاهان

- مطالعه در مورد شناسایی مهمترین عوامل زیان‌آور جانوری و همچنین عوامل کنترل کننده طبیعی آن‌ها در مزارع، باغات، درختان غیر مثمره و فرآورده‌های کشاورزی، شناسایی زیستگاه‌ها، مناطق آلوده و دامنه میزبانی جانوران زیان‌آور به منظور جلوگیری از انتشار این عوامل

- تحقیق درباره مناسب‌ترین روش مبارزه شیمیایی علیه آفات جانوری، برای کنترل خسارت آن‌ها با توجه بیشتر به مسئله تعادل بیولوژیک، بهداشت محیط‌زیست و صرفه اقتصادی و بررسی مسئله ایجاد مقاومت در برابر ترکیبات شیمیایی مورد مصرف در ارتباط با برخی از آن‌ها

- تحقیق در زمینه اصول مبارزه تلفیقی integrated pest mana ... ent - ipm و اجرای مدیریت آفات جانوری در مورد مزارع، باغات و گیاهان گلخانه‌ای ومحیط‌های بسته

- تحقیق در مورد سایر اصول مبارزه مانند روش‌های فیزیکی، مکانیکی و زراعی، تحقیق برای تعیین واریته‌های حساس و مقاوم گیاهان در برابر کنه‌های گیاهی زیان‌آور، جانوران مضر و تعیین منابع مقاومت در مقابل آن‌ها با همکاری مؤسسه تحقیقاتی ذیربط

- اجرای طرح‌های تحقیقاتی درباره مسائل خاص و پایه‌ای که تخصص آن در بخش‌های خارج از مرکز وجود ندارد

- اجرا، راهنمایی، مشاورت و هماهنگی طرح‌های تحقیقاتی مربوطه

- هدایت و راهنمایی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی در زمینه تهیه و تنظیم پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دوره ... ا

- کمک در اجرای برنامه‌های آموزشی مراکز ... ی و آموزش عالی کشور در زمینه وظایف علمی مربوط به بخش

- تهیه و پاسخ به مسائل فنی افراد و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی داخلی و خارجی درباره جانوران زیان‌آور

- انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات و کتاب‌های علمی و تحقیقاتی

- پیشنهاد اعزام اعضای هیئت علمی و محققین بخش به مجامع بین‌المللی و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج از کشور، به منظور ارتقاء سطح دانش گیاهپزشکی و تحقیقاتی آن‌ها

- تشکل کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مربوط به وظایف بخش

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی:

- تهیه و اجرای طرح تحقیقاتی روی نماتدهای گیاهی در سطح کشور

- جمع‌آوری و شناسایی و رده‌بندی فون نماتدهای خاک‌ها و گیاهان زراعی ایران

- تهیه کل ... یون فون نماتدهای گیاهی، ... ات شکاری و آزاد

- بررسی بیواکولوژی مهمترین نماتدهای زیان‌آور گیاهی

- بررسی دامنه میزبانی مهمترین نماتدهای زیان‌آور گیاهی

- بررسی تغییرات و نوسانات جمعیت سالیانه در خاک و گیاه

- بررسی اثرات متقابل نماتدهای زیان‌آور با سایر عوامل بیماری‌زای گیاهی از قبیل قارچ‌ها و باکتری‌ها

- بررسی نحوه و انتقال و انتشار ویروس‌های گیاهی توسط نماتدهای ناقل ویروس

- مطالعه و تعیین سطح زیان اقتصادی و فرم سم‌پاشی

- مطالعه و بررسی مبارزه و کنترل فیزیکی، شیمیایی، زراعی، ژنتیکی ومکانیکی با مهمترین نماتدهای زیان‌آور انگل گیاهی

- جمع‌آوری و شناسایی عوامل بیولوژیک و دشمنان طبیعی مهمترین نماتدهای پارازیت گیاهی

- تهیه گزارشات و مقالات علمی داخلی و خارجی و چاپ آن در مجلات علمی

- شرکت در سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌ها برای ارتقاء سطح علمی محققین رشته نماتولوژی

- آموزش دانشجویان، محققین جوان و جانشین در رشته نماتولوژی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک:

- تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی در زمینه مبارزه بیولوژیک با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

- جمع‌آوری منابع ژنتیکی انگل‌ها، شکارگرها و عوامل بیماری‌زا در آفات و بیماری‌های گیاهی

- ارائه تکنولوژی تولید انبوه عوامل مفید و مواد بیولوژیک جهت کاربرد در بخش اجرایی، ارائه برنامه‌های کاربرد مواد بیولوژیک و عوامل مفید در سطح وسیع

- همکاری با بخش‌های مؤسسه در ارتباط با مسائل مختلف گیاهپزشکی که جزء وظایف مؤسسه می‌باشد

- تأمین نیازهای تحقیقاتی مؤسسات تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی تک‌محصولی و کشاورزی دیم در رابطه با مبارزه بیولوژیک با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

- ارتباط و همکاری با سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و ... ی در زمینه تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مشترک

- ارتباط و همکاری با مؤسسات بین‌المللی مبارزه بیولوژیک جهت تهیه و تأمین منابع علمی و اطلاعاتی مورد نیاز و اجرای طرح‌های مشترک در چهارچوب قراردادهای رسمی

کلید تشخیص خانواده‌های راسته جوربالان:

1- پنجه‌ها سه مفصلی، شاخک‌ها خیلی کوتاه و مووش، ... طوم از قسمت عقبی سرمنشاء می‌گیرد، عموماً فعال auchenorrhincha. (2)

- پنجه‌ها 1 تا 2 مفصلی، شاخک بلند و رشته‌ای، ... طوم در صورتیکه وجود داشته باشد از بین کو ... ای پای جلویی جدا می‌شود. معمولاً غیرفعال sternorrhyncha. (6)

2- دارای سه چشم ساده، و اندامی بزرگ با بال‌های غشائی، ... ات نر دارای قدرت تولید صدا هستند و معمولاً نمی‌جهند. cicadidae

- دارای دو (ندرتاً سه) چشم ساده، اندامی کوچک، گاهی پاهای جلویی ضخیم شد، فاقد دستگاه تولید صدا، معمولاً می‌جهند. (3)

3- پرونوتوم از قسمت رشد کرده و روی شکم را می‌گیرد، شاخک‌ها و چشم ساده بین چشم‌های مرکب قرار دارند. membracidae

- پرونوتوم به سمت عقب کشیده نشده و روی شکم را نمی‌پوشاند. (4)

4- شاخک از کنار سر و زیر چشم‌های مرکب منشاء می‌گیرد، کو ... اهای میانی طویل شده و از هم جدا هستند. tegula دیده می‌شود. در بال‌های جلویی دو رگ آنال به هم رسیده و مجموعاً شکل y به وجود می‌آورند. fulgoridae

- شاخک‌ها از جلوی سر و بین چشم‌های مرکب منشاء می‌گیرند، کو ... اهای میانی طویل نیست و نزدیک به هم قرار دارند، tegula معمولاً دیده نمی‌شود. دارای رگ‌های آنال به شکل y نیست. (5)

5- ساق‌های عقبی دارای 1 تا 3 خار کوتاه و ضخیم، چند ردیف از خارهای متعدد در قسمت انتهایی. cercopidae

- ساق پاهای عقبی دارای یک یا چند ردیف خار کوچک، کو ... اهای پاهای عقبی متقاطع. cicadellidae

6- پنجه یک مفصلی و با یک ناخن، ماده‌ها بدون بال و غالباً بدون پا، بدون پولک مانند یا واوی شکل که پوشیده از مواد یا شاخی است. نرها فقط یک جفت بال دارند و فاقد ... طوم هستند. coccidae

- پنجه‌ها دو مفصلی با دو ناخن، افراد بال‌دار هر دو جنس، چهار بال دارند، هر دو جنس دارای ... طوم فعال و با لب پایین نسبتاً بلند. (7)

7- شاخک دارای 5 تا 10 مفصل (معمولاً 10)، بال‌های جلویی غالباً ضخیم‌تر از بال‌های عقبی، بیشتر می‌جهند. psyllidae

- شاخک دارای 3 تا 7 مفصل، بال‌های غشایی یا سفید مات، غالباً نمی‌جهند. (8)

8- بال‌ها، سفید مات و پوشیده از پودر رنگ، بال‌های عقبی به اندازه بال‌های جلویی. (سفید بالک‌ها) aleurodidae

- بال‌ها غشایی و بدون پوشش مومی سفید، بال‌های عقبی خیلی چوچک‌تر از بال‌های جلویی. (9)

9- rs در بال‌های لجویی دیده می‌شود، معمولاً دارای کورنیکول، ماده‌های پارتنوژنیک زنده‌زا، و ماده‌های جسمی تخمگذار هستند. aphididae

- rs در بال‌های جلویی دیده نمی‌شود. کورنیکول وجود ندارد و ماده‌ها در هر حال تخمگذارند. phylloxeridae

* لازم به تذکر است که در کتاب ... ه‌شناسی کشاورزی، جوربالان، یک راسته در نظر گرفته شده اما همان طور که در فصل بعدی مشاهده خواهید کرد، در برخی منابع جوربالان یک زیر راسته از راسته hemiptera در نظر گرفته شده است.

خانواده مگس‌های سفید (سفید بالک‌ها): aleurodidae

... ات بسیار کوچک و طول آن‌ها ندرتاً به 2 تا 3 میلی‌متر می‌رسد. ... ات کامل نر و ماده بالدار، وبال‌ها از پودر سفید مومی شکل پوشیده شده، ... طوم نسبتاً بلند و در فرورفتگی مخصوصی قرار دارد. پاها بلند و پنجه‌ها دو مفصلی و به یک جفت ناخن منتهی می‌گردد. معمولاً بسیار فعال هستند و از شیره برگ‌ها تغذیه می‌نمایند و در زیر برگ‌ها استراحت می‌کنند. از نظر دگردیسی با سایر جوربالان متفاوتند، پوره‌های سن 1 فعال ولی پوره‌های سنین بعدی بدون حرکت و بدن آن‌ها مانند شپشک‌ها از ترشحات مومی پوشیده است. نوزاد خارج شده از تخم، بدون بال و لارو نامیده می‌شود و تدریجاً در سنین بعدی بال‌ها ظاهر شده و در این ح ... شفیره نامیده می‌شوند. مگس‌های سفید در نواحی گرمسیری روی درختان مرکب و بوته‌های زینتی و پنبه و گیاهان جالیزی فراوانند.

... ات نابالغ آلئوریدها معمولاً تیره رنگ با حاشیه سفید هستند.

سفیدبالک‌ها : aleurodidae

در خانواده سفید بالک‌ها دو زیر خانواده aleyrodinea, aleurodicinae وجود دارند که زیر خانواده دیگر به نام udamoselinae به وسیله اندرلین (1909) توصیف گردید که تنها براساس یک عدد سفید بالک نر بود. ظاهراً نمونه تیپ از بین رفته است و بعد از آن هم هرگز سفید بالک مشابهی جمع‌آوری نشده است (موند و هالسی ، 1978). بنابراین نام این زیر خانواده به عنوان یک زیر خانواده مشکوک محسوب می‌شود.

مراحل رشدی:

سفید بالک‌ها دارای شش مرحله رشدی هستند، که شامل تخم، مرحله خزنده (پوره سن اول)، مرحله پورگی ... ن (سنین دوم و سوم پورگی)، شفیره (سن چهارم پورگی) و ... ه بالغ می‌باشد. سن چهارم،‌ مرحله واقعی شفیرگی نیست زیرا در قسمت‌های ابت ... این مرحله تغذیه صورت می‌گیرد و تغییر شکل به بالغ در آ ... ین قسمت و بدون پوست‌اندازی شفیرگی انجام می‌پذیرد. واژه پوره در این جا برای نشان دادن سه مرحله نابالغ نخستین و واژه شفیره برای نشان دادن آ ... ین مرحله نابالغ به کار می‌رود.


اعتماد شما سرمایه ما