پاو ... وینت اندازه ... ری عملکرد پرتفلیو (فصل یازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف ...
پاو ... وینت اندازه ... ری عملکرد پرتفلیو (فصل یازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
قیمت 11500 تومان
توضیحات