موانع_استجابت_دعا گناهانى که مانع از اجابت دعا هستند ... سجاد ؏ ؛ گناهانى که باعث عدم اجابت دعا هستند عبارتند از نیّت بد، ناپاکى باطن، نفاق با برادران، عدم اعتقاد به اجابت دعا، nbsp تأخیر ... هاى واجب از وقت خودش، ترک تقرّب به خداوند عزّوجلّ به وسیله ترک احسان و صدقه، ناسزاگویى و بدزبانى nbsp وسائل الشیعه ج ۱۱ ص ۵۲۰

درخواست حذف این مطلب