ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺸﮏ ﻣﻮاج ، وﯾﻠﭽﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺪف از اﺟﺮای ﻃﺮح اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﺮای ﻋﺪه ای از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻴﻜﺎر از ﻳﻚ ﻃـﺮف و اﻳﺠـﺎد درآﻣـﺪ ﺣـﻼل ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺪ و ﺑﺎﻳـﺪ از آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻓﻮق از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺪ. دﻳﮕـﺮ ﻫـﺪف ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻗ

درخواست حذف این مطلب